Utgåtte høringer

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 50/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for utvidelse av småbåthavn og parkering på Stabbestranda, plan-id 132c, ut til høring og offentlig ettersyn.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 20.11.2019, sak 145/19 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 22.mai 2020.

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 12.02.2020, sak 15/20 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 25.04.2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Helle Bruk, plan-id 183, ut til høring og offentlig ettersyn. Utleggelsen skjer i samsvar med vedtak i hovedutvalg for plan bygg og miljø 12.06.2019 sak 75/19.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-18 varsler Kragerø kommune v/ Bygg og areal på vegne av forslagsstiller Resort invest AS og plankonsulent Asplan Viak AS oppstart av arbeid med reguleringsendring av «reguleringsplan for Kammen».

Frist for innspill/merknader er fredag 06.03.2020.

 Det varsles oppstart  av detaljreguleringsplan for utvidelse av NCC's anlegg på Valberg hvor det foreslås utvidelse av uttaksområdet i nordvestlig retning mot Bjørneknuten. Berørte eiendommer er gnr 14 bnr. 2, 39, 51, 53, 54, 57, i Kragerø kommune. 

Frist for merknader til oppstartsvarsel for reguleringsplanen eller planprogram er 01.04.2020. 

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 21.01.2020, sak 13/20 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er fredag 20.mars 2020. 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.01.2020 sak 5/20 Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak
1. Utkast til «Forskrift om folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår» legges ut på høring.
2. følgende forslag til endringer ble fremmet i kommunestyremøte 16.1.2020: