Utgåtte høringer

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at NielsTorp + arkitekter på vegne av Åtangen Eiendom igangsetter planarbeid for detaljregulering for Åtangen. Frist for innspill: 21.12.2020

24. februar 2021 publiserte Kommunedirektøren Skolestrukturutredningen 2021. Denne ble lagt ut på kommunens hjemmesider som nyhetssak og sendt til Hovedutvalg for oppvekst og Kommunestyret samme dag. Hovedutvalg for oppvekst vil drøfte utredningen i møte 4. mars.

Det søkes om konsesjon til klekkeri for 5 mill. plommesekkyngel av laks, aure og regnbogeaure med lokalitet nedenfor dammen ved Ilsjø.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 50/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for utvidelse av småbåthavn og parkering på Stabbestranda, plan-id 132c, ut til høring og offentlig ettersyn.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Skiensundveien. 

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 20.11.2019, sak 145/19 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 22.mai 2020.

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 12.02.2020, sak 15/20 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 25.04.2020