Utgåtte høringer

Varselet gjelder oppstart av planarbeid inne i Kvernkilen, Østre Gumøy.

Kragerø kommune ved Kulturkontoret har utarbeidet en kulturminneplan som i disse dager legges ut på offentlig høring.

Fra 16.september til 16.november 2020, inviteres alle til åpen høring om alternativer til skolestruktur for Kragerø.

Kragerø Viltnemnd vedtok i møte den 18.02.2021 å sende forslag til mål for forvaltning av elg, hjort, rådyr og bever i Kragerø 2021 – 2023 ut på høring.

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 10.06.2020, sak 51/20 vedtatt å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven §12-10.

Høringsfristen er 12.01.2021

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at NielsTorp + arkitekter på vegne av Åtangen Eiendom igangsetter planarbeid for detaljregulering for Åtangen. Frist for innspill: 21.12.2020

24. februar 2021 publiserte Kommunedirektøren Skolestrukturutredningen 2021. Denne ble lagt ut på kommunens hjemmesider som nyhetssak og sendt til Hovedutvalg for oppvekst og Kommunestyret samme dag. Hovedutvalg for oppvekst vil drøfte utredningen i møte 4. mars.

Det søkes om konsesjon til klekkeri for 5 mill. plommesekkyngel av laks, aure og regnbogeaure med lokalitet nedenfor dammen ved Ilsjø.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.