Utgåtte høringer

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Arkitekthuset AS på vegne av tiltakshaver starter arbeid med reguleringsplan for Lindtvedt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Feste Landskap/Arkitektur på vegne av Langøy utvikling AS, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Fastlandsforbindelsen til Langøy, Kragerø kommune.

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av tiltakshaver Kragerø Eiendom AS oppstra av arbeid med detaljreguleringsplan. Planen skal legge til rette for oppføring av parkeringshus under «Nordraakparken».

Politikerne i Kragerø kommune har vedtatt at det skal fremmes en forskrift for Jomfruland før den eksisterende lokale forskriften for offentlige friluftsområder i Kragerøskjærgården fra 1988 ønskes avskaffet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for felt B13 – gnr.32 – bnr.283 m.fl. – Ytre Strandvei, PlanID 187 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Hovedutvalg for Plan, bygg og miljø den 12.06.2019, sak 74/19.

 

 

 

 

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av Kalstadsenteret med en kombinasjon av leiligheter, forretning og kontor. I tillegg kommer trafikkarealer i og rundt eiendommen. Frist for merknader er satt til 12.07.19

Hensikten med planen er å legge forholdene til rette for videre ekspansjon og
utvidelse av eksisterende næringsområde og småbåthavn.

Frist for innspill 28.06.2019

Eventuelle innspill eller merknader må være innkommet innen 14.07.2019.

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Det er annonsert oppstart av planarbeid der hensikten er å erstatte eksisterende låve med leilighetsbygg. 

Frist for merknader er satt til 23.03.2019