Utgåtte høringer

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Kalstadsenteret ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Plan og bygg, 04.05.2022, sak 16/22

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 14-2 varsles det oppstart av detaljregulering for feltene Heia (F08), Ft2 og F07 på Stabbestad (planID 208).  Med henvisning til § 17-4 kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Asplan Viak AS starter på vegne av Kragerø resort Heia AS opp privat arbeid med reguleringsplan for feltene Heia (F08), Ft2 og F07 på Stabbestad. Alle har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 15.august 2022.

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 14-2 varsles det oppstart av detaljregulering for felt KBA 10 Litangen med konsekvensutredning (planID 207).  Med henvisning til § 17-4 kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Sør AS, på vegne av Hasseleidet Gård AS om oppstart av planarbeid med detaljregulering for store deler av eiendommene gnr/bnr. 2/6. m.fl. Planen vil delvis erstatte detaljregulering Hasseleidet – Ørvik, vedtatt 10.03.05 (PlanID: 200533), Kragerø kommune. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og planprogrammet legges ut på høring. Planen har fått PlanID: 206

    

                        

 

 

 Kragerø kommune varsler med dette oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense, jamfør plan- og bygningsloven § 11-12 andre ledd. I tråd med plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram for hver av planene som redegjør for innholdet og fremdriften i planarbeidet, aktuelle temaer og opplegg for medvirkning. Det varsles samtidig høring av planprogrammene.  

 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Kivle Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for Kivle.  Planen har PlanID 126b

I henhold til plan og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 24. april 2022.

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Ft1, Kragerø resort – Stabbestad (planid 203). Med henvisning til §17-4 kunngjøres også oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Del av Skiensund, plan-id 53b ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygg 19.01.2022, sak 3/22.

 

Arkitekthuset Kragerø AS har på vegne av Tollboden Eiendomsselskap AS startet reguleringsplanarbeidet for Tollboden-kvartalet i Kragerø sentrum. Reguleringsplanens hensikt er videreføring og utvidelse av eksisterende hotellvirksomhet og bevertning. Oppstart av planarbeidet ble varslet 11.02.2021 med frist for merknader eller innspill 12.03.21.