Utgåtte høringer
skraafoto_kbrond

Det varsles planendring for Sørsmolt og Verkskilen. Tiltakshaver er Sørsmolt AS. Det legges til rette for utvidelse av driften ved smoltanlegget. Et besøkssenter med parkeringsarealer og bryggeanlegg/kai skal anlegges på fyllinga i Verkskilen. I tillegg foreslås en utvidelse av kapasiteten i smoltanlegget.

Frist for innspill eller merknad er satt til 06.04.2018.

Oppstart av planarbeid for bolig og fritidsbolig ble varslet 23.12.2017. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 31.01.2018.

I henhold til parkeringsforskriftens kapittel 6, ønsker Kragerø kommune å innføre en lokal forskrift om boligsoneparkering i Kragerø kommune. Formålet er å regulere parkering i sentrumsnære områder med den hensikt å unngå fremmedparkering i sommersesongen. Frist er 04.05.18.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-1, 5-2 og 11-14 vedtok Kragerø formannskap 27. februar 2018 å legge revidert forslag til Kommuneplan 2018 – 2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. mai 2018.

skraafoto_kbrond

På vegne av Sørsmolt AS varsles oppstart av endring av reguleringsplanene for Sørsmolt og Verkskilen. Frist for å gi merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet er satt til 06.04.2018. Plankonsulent er Sivilarkitekt Bothner AS.

Endring av planforslag - tillegg til høring for Fossing Bruk sak 145/17.