Utgåtte høringer

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Arkitekthuset AS på vegne av tiltakshaver starter arbeid med reguleringsplan for Lindtvedt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Feste Landskap/Arkitektur på vegne av Langøy utvikling AS, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Fastlandsforbindelsen til Langøy, Kragerø kommune.

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det på vegne av tiltakshaver Kragerø Eiendom AS oppstra av arbeid med detaljreguleringsplan. Planen skal legge til rette for oppføring av parkeringshus under «Nordraakparken».

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av Kalstadsenteret med en kombinasjon av leiligheter, forretning og kontor. I tillegg kommer trafikkarealer i og rundt eiendommen. Frist for merknader er satt til 12.07.19

Hensikten med planen er å legge forholdene til rette for videre ekspansjon og
utvidelse av eksisterende næringsområde og småbåthavn.

Frist for innspill 28.06.2019

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Det er annonsert oppstart av planarbeid der hensikten er å erstatte eksisterende låve med leilighetsbygg. 

Frist for merknader er satt til 23.03.2019

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Hellesund, plan-id 162, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for plan bygg og miljø 05.12.2018, sak 141/18.

Med bakgrunn i forvaltningsloven §37* legger Kragerø kommune forslag til ny «Forskrift om atferdsregler for offentlige friluftsområder i Skjærgårdsparken i Telemark» ut på høring. Frist 15.11.18