Utgåtte høringer

Med bakgrunn i forvaltningsloven §37* legger Kragerø kommune forslag til ny «Forskrift om atferdsregler for offentlige friluftsområder i Skjærgårdsparken i Telemark» ut på høring. Frist 15.11.18

I henhold til Plan- og bygningsloven §§  12-3 og 12-8, gjøres det kjent med at følgende planarbeid er igangsatt på vegne av Kragerø Utvikling AS.

 

Plan 186, Detaljregulering for felt B4, gnr.32  - bnr.283 med flere - Kirkebukta.

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-1, 5-2 og 11-14 vedtok Kragerø formannskap i møte den 25.09.2018, sak 47/18 å legge nye områder i kommuneplanens arealdel og forslag til enkelte nye bestemmelser/tekst i både samfunns- og arealdel til ny høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 06.12.2018.

Det varsles planendring for Sørsmolt og Verkskilen. Tiltakshaver er Sørsmolt AS. Det legges til rette for utvidelse av driften ved smoltanlegget. Et besøkssenter med parkeringsarealer og bryggeanlegg/kai skal anlegges på fyllinga i Verkskilen. I tillegg foreslås en utvidelse av kapasiteten i smoltanlegget.

Frist for innspill eller merknad er satt til 06.04.2018.

Kragerø kommunestyre har i møte 14.06.2018 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale i tilknytting til detaljregulering av Skrubbodden ut på høring i samsvar med plan og bygningslovens kapittel 17.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Arkitekthuset AS på vegne av tiltakshaver starter arbeid med reguleringsplan for Lindtvedt. 

Oppstart av planarbeid for bolig og fritidsbolig ble varslet 23.12.2017. Frist for innspill til planarbeidet er satt til 31.01.2018.

Kommunestyret vedtok i møte den 14.06.2018, sak 55/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan:

PlanID 2018178 - Detaljreguleringsplan for del av gbnr 12/1 med flere, Tåtøy Østre - Tåtøybukta.

Nå starter planarbeidet for ny E18 – befolkningen inviteres til å medvirke.

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.

I henhold til parkeringsforskriftens kapittel 6, ønsker Kragerø kommune å innføre en lokal forskrift om boligsoneparkering i Kragerø kommune. Formålet er å regulere parkering i sentrumsnære områder med den hensikt å unngå fremmedparkering i sommersesongen. Frist er 04.05.18.