Utgåtte høringer

Fra 16.september til 16.november 2020, inviteres alle til åpen høring om alternativer til skolestruktur for Kragerø.

Det søkes om konsesjon til klekkeri for 5 mill. plommesekkyngel av laks, aure og regnbogeaure med lokalitet nedenfor dammen ved Ilsjø.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 legges detaljreguleringsplan for Sandtangen – Kjølebrønd, planID 191 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Hovedutvalg for Plan og bygg, den 24.06.2020, sak 62/20.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 50/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for utvidelse av småbåthavn og parkering på Stabbestranda, plan-id 132c, ut til høring og offentlig ettersyn.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Skiensundveien. 

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 20.11.2019, sak 145/19 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan- og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 22.mai 2020.

Hovedutvalget for Plan og bygg har i møte 12.02.2020, sak 15/20 vedtatt at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn jf. Plan og bygningsloven §12-10.

Frist for merknader til planarbeidet er 25.04.2020