Trafikksikker kommune

Kragerø kommune er godkjent som en trafikksikker kommune.

Å være en trafikksikker kommune vil si at kommunen skal utføre viktige tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel. Kommunen har et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. 
  

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kragerø kommunes trafikksikkerhetsplan 2020 - 2028

Link til trygg trafikk

Tilbakemelding