Digitale tjenester i Kragerø kommune

Kragerø kommune legger til rette for at offentlig kommunikasjon skal skje digitalt. Her kan du lese mer om ulike digitale tjenester fra Kragerø kommune. Arbeidet med digitalisering gjøres med utgangspunkt i den vedtatte Digitaliseringsstrategi 2020 - 2023 (PDF, 2 MB)

Hva er digital postkasse ?

En digital postkasse er en elektronisk tjeneste som tillater deg å motta, lagre og administrere offisiell kommunikasjon og dokumenter fra offentlige og private aktører. Her er noen viktige punkter og informasjon om digital postkasse:

Bruksområder:

En digital postkasse brukes primært til å motta offisielle dokumenter og kommunikasjon fra ulike avsendere. Dette kan inkludere brev fra det offentlige, som skatteetaten, NAV, helsevesenet, og kommunale tjenester.

Digital sikkerhet:

En digital postkasse er utviklet med sikkerhet i tankene. Dataene dine er kryptert og beskyttet for å sikre at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen din. Autentisering og personvern er viktige aspekter av en digital postkasse.

Fordeler:

En digital postkasse har flere fordeler. Du kan motta viktig post raskt og enkelt, og du har tilgang til dokumentene dine uavhengig av tid og sted. Det reduserer også behovet for papirpost, noe som er mer miljøvennlig.

Tilgang og bruk:

For å få tilgang til en digital postkasse, må du registrere deg på plattformen som tilbys. Her er de to mest brukte digitale postkassene:

Motta digital post

Offentlige virksomheter og andre virksomheter som bank, forsikringsselskaper - og også butikker, tar nå i bruk digital post i økende grad.

Kragerø kommune sender all post som digital post. Brev og lignende kommer da i din digitale postkasse, dersom du har tatt i bruk dette, eller i Altinn.

Vi oppfordrer alle over 15 år til å skaffe seg og ta i bruk digital postkasse.

 

Send digital post

Mange sender oss e-post i dag. Det kan være en usikker kanal, e-poster kan stoppes i spamfilter eller ikke komme fram av andre årsaker. 

Ved å benytte tjenesten KS-svarut, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal. For å bruke tjenesten, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID med mer).

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte KS-svar ut til å sende dokument trygt inn til oss!

Til svar ut

E-signering

Slik fungerer eSignering - elektronisk signatur:

Du mottar en e-post fra postens signeringstjeneste om at du har et dokument fra Kragerø kommune til signering. E-posten vil inneholde en lenke til postens signeringstjeneste (https://signering.posten.no).

E-posten vil også angi hvor lenge dokumentet vil ligge til signering før det trekkes tilbake og ikke lenger kan signeres. Hvis du oversitter fristen, så kontakt kommunen på post@kragero.kommune.no som kan aktivere signeringen igjen.

Når du har åpnet lenkeadressen i en nettleser, klikker du «Logg inn for å signere» og velger «Dokument fra det offentlige». Du logger på med en av de samme måtene som du logger inn på altinn for å sjekke skattemeldinga (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypas eller Confides).

Nå får du opp lenke til dokumentet som skal signeres og kan lese det. Etter å ha lest dokumentet, kan du klikke knappen «Signer dokument». Du signerer da dokumentet med din elektroniske ID (en av de samme som kan brukes for å logge på).

Etter signering kan du laste ned en kopi av det signerte dokumentet. Hvis du har digital postkasse for sendinger fra det offentlige (digipost eller e-boks) vil du automatisk motta en kopi der.

Som en del av elektronisk signatur, ligger også at ingen kan endre i dokumentet uten at signaturen blir ugyldig. Du kan derfor være trygg på at der man kan legge fram et dokument med gyldig signatur, vil det alltid være det samme dokument du har signert.

Digitale søknadsskjemaer

Kragerø kommune får stadig flere digitale skjema, skjema du fyller ut og sender inn direkte på nett. De fleste skjemaer må du bruke ID-porten for å logge deg på.

For noen tjenester, som skole og barnehage, er det egne systemer eller apper som tjenestene kommuniserer med foreldre og foresatte, og som søknadsskjema også ligger i.

Her finner du oversikt over alle digitale skjemaer.

Digital utsending av faktura

Kragerø kommune sender ut alle fakturaer digitalt.

Dette gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Kragerø kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk i nettbanken. 

E-torg

På e-Torg tilbyr vi digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, situasjonskart og mye mer for enklere planlegging av ditt neste byggeprosjekt. Våre tjenester gjør det enkelt å visualisere området og sjekke grunnforholdene på din eiendom. Vi kan også hjelpe deg med å sende nabovarsel og byggesøknad digitalt, for en smidig og rask prosess. Velg e-Torg for en optimal start på ditt byggeprosjekt.

Til E-torg

Min Side - tjenester og informasjon som gjelder deg

På  Min Side kan du logge deg på med ID-porten og få tilgang til informasjon og tjenester som gjelder deg, for eksempel oversikt over fakturaer og digital post du har fått fra Kragerø kommune. Videre kan du finne eiendomsinformasjon og elektroniske skjemaer. Min side fungerer foreløpig bare for personer og med innlogging via ID porten

Gå til Min side her.

Servicevarsling (SMS) til innbyggere

Noen ganger oppstår det situasjoner som gjør at vi ønsker å varsle deg raskt, eller være sikre på at du har mottatt beskjeden fra oss. 

Du kan få varsling på flere lokasjoner innenfor Kragerø kommune for eksempel på hytta eller arbeidsstedet.

For å kunne varsle og yte god service til innbyggerne er det viktig for oss å få din kontaktinformasjon, dette kan være både telefonnummer og mail. Gå inn på linken nedenfor og sjekk din oppføring, det er lurt om alle voksne i husholdningen gjør dette.

Kragerø kommune benytter et system for varsling av feil på vann og avløp. Virksomhet for vann, avløp og renovasjon(VAR) skal sørge for at du får varsling via telefon eller SMS ved uventet vannstans, andre uventede hendelser innen vann og avløp og kokevarsel av vann. Dersom beboere kan bli berørt av planlagt vedlikehold vil virksomhet for VAR også vurdere varsling av dette via UMS.

Systemet kan også brukes i andre situasjoner hvor der er aktuelt å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon for eksempel brann, evakuering mm.

Får du ikke varsling? Sjekk din oppføring ved å følge denne linken: https://resident.everbridge.eu/index?o=rddddkI4V

 

Digitale barnehager og skoler i Kragerø

Barnehagene

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. (Rammeplan for barnehagens innhold)

Skolene

Digitale ferdigheter skal øves gjennom hele opplæringen og må være en del av læringen i skolene i Kragerø kommune. Vi har digitale virkemidler for å kunne gå i dybden på fagene, se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk. Barn og unge må også forberedes til å ta vare på seg selv og hverandre, kunne forstå og håndtere og bygge gode relasjoner med mennesker rundt seg, og bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet. Trygghet og sikkerhet er viktige stikkord i digitale oppvekst.

Oppvekst har følgende digitale mål:

 • Digital ferdighet skal være integrert i alle fag i skole og i de aktuelle kjerneelementene
 • Kragerø kommune skal ta i bruk teknologiske løsninger som gir barn og ungdommer bedre trygghet, bedre tjenestekvalitet og økt produktivitet
 • Kragerø kommune skal legge til rette for at skolene og barnehagene utnytter læringspotensialet som ligger i teknologien
 • Kommunen skal sørge for gode digitale kommunikasjonsløsninger med hjemmene
 • Ansatte i oppvekst skal aktivt bruke digitale verktøy der dette er hensiktsmessig og der det fremmer læring og utvikling
 • Kragerø kommune skal samkjøre bruk av pedagogiske programvare og digitale verktøy
 • Gi tilbud til foreldre for å øke den digitale kompetansen

For å imøtekomme noen av målsetningene, benytter vi oss av ulike digitale verktøy i hverdagen:

 • Visma Flyt skole
 • Visma skoleapp
 • Mykid, men byttes til IST daglig dialog
 • Google og Microsoft
 • Lærerportal og elevportal
 • STL+
 • Digitale læreverk som Skolen, Salaby, Multi smart øving, Campus Inkrement, Aski raski, Tv3- elevkanalen, Korarti med flere

Utstyrsparken til barnehager og skoler består av:

 • Pc til hver enkelt ansatt eller avdeling
 • Chromebook til hver elev i skolen
 • Smartboard eller IQ-tv i hvert klasserom og i alle barnehagene
 • Utskriftsmuligheter i alle enheter

Kommunikasjon

For å opprettholde dynamisk kommunikasjon med aktuelle brukere benyttes Visma skoleapp i skole. Pr i dag brukes MyKid i barnehagene. I løpet av 2021 vil dette systemet byttes til IST daglig dialog. Det er også mulig å kontakte avdelingene via telefon.

Digitalisering i Helse og omsorg

I digitaliseringsstrategien til Kragerø kommune står  blant annet følgende:

For å effektivisere er det viktig å vurdere optimaliseringsverktøy og automatisering av enkelttjenester. Digital samhandling med andre offentlige etater vil være ressurssparende og effektivt.

Mål

 • Innføre dokumentasjon på mobiltelefoner. Dette er innført i noen avdelinger i 2020. I 2021 vil resterende avdelinger få tilgang til dette.
 • Elektroniske bestillingsskjema til apotek er innført
 • Meldinger mellom fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er innført.
 • Digitale samhandling- og ressurstavler blir innført ila 2021. Dette gjør mye av samhandlingen internt og eksternt heldigital

Velferdsteknologi

Digitaliseringsstrategien sier videre:

Velferdsteknologi i form av trygghets- og sensorteknologi vil bli en naturlig del av det ordinære tjenestetilbudet fremover. Velferdsteknologi skal ikke nødvendigvis erstatte behovet for helse og omsorgstjenester, men kan i noen tilfeller utsette behov for, og være et supplement til ordinære tjenester. Teknologi skal være enkel og intuitiv i bruk. Brukers behov skal stå i sentrum. Etisk vurdering, risikovurdering og vurdering av samtykke ligger som et grunnleggende fundament.

Helse- og omsorgstjenesten jobber kontinuerlig med velferdsteknologi og enkelte tjenester er allerede tatt i bruk hos brukere som trenger dette:

 • Digitale trygghetsalarmer er innført i tjenesten. Det er kun dette som tilbys
 • Mobile trygghetsalarmer er innført der bruker har behov for trygghetsalarm utenfor hjemmet
 • Elektronisk medisineringsstøtte er innført i deler av hjemmetjenesten. Målet er at dette skal være innført som en tjeneste i alle avdelinger i hjemmetjenesten ila første halvår 2021
 • Lokaliseringsteknologi, f.eks GPS. Blir brukt av hjemmeboende og på institusjon
 • Sensor/Digitale tilsyn er testet ut hos enkeltbrukere som bor hjemme og på institusjon. Brukere, ansatte og pårørende gir gode tilbakemeldinger på dette.

Det planlegges nytt pasientvarslingssystem på Marienlyst sykehjem. Dette vil settes i drift i februar/mars 2022.. Dette vil være et fremtidsrettet varslingssystem som har brukers behov i sentrum. Behovet til brukeren vil avgjøre hva slags varsling den enkelte er i behov av, samtidig som personvern og samtykker ivaretas etter gjeldende lover.

Digitalisering i Samfunn

Sentral Driftskontroll

Eiendomsavdelingen har de siste årene fått anskaffet en god del automatiserte anlegg innen Elektro og HVAC systemer (ventilasjon, varme- og kjøleanlegg). Mer intelligent teknologi for driftsovervåkingsmuligheter blir stadig utviklet, og vi har pr i dag flere separate overvåkingssystemer som følges opp av Driftsavdelingen. Eiendom har som mål å gå til anskaffelse av felles drifts- og analyse program for oppfølgning. Her ønskes det å knytte til store deler av de eksisterende anleggene. Eiendom har som mål å kunne gå til denne anskaffelsen ila 2021.

Vi vil med denne anskaffelsen redusere antall overvåkingssystemer. Dette vil lette driften og gi en bedre kontroll på inneklima og energisparing, noe som kommer både brukerne og eiendom internt gevinster.

Nytt FDV-system

Eiendomsavdelingen jobber i disse dager med implementering av et nytt dataprogram som skal hjelpe oss med en bedre struktur for behandling av FDV- dokumentasjon. FDV er en kortfattet samlebetegnelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.

Programmet skal lette hverdagen til driftsoperatørene ved at dokumenter vedrørende eiendom sine bygg og anleggsdeler blir strukturert på en lettfattelig måte. Herunder vil også oppgaver tilknyttet periodiske oppgaver presenteres og planlegges, slik at man kan på en mer effektiv måte både gjennomføre og dokumentere dem.

Videre vil alle brukerne av kommunal bygningsmasse få mulighet til å innmelde ønskede serviceoppgaver i systemet.

Renholdsavdelingen vil også få ett løft, da deres oppgaver blir mer nøyaktig dokumentert og at operatørene vil få en bedre oversikt over stoffkartotek, arbeidsrutiner, dokumentasjon av ekstra-arbeider, mm.

Renholderne tar da også skrittet ut i en digitale verden, og utstyrt med nettbrett vil dette både lette samspill og kommunikasjon internt i renhold og i eiendomsavdelingen for øvrig.

Arbeidet med implementering er godt i gang, men er tidkrevende. Det er viktig å bruke god tid implementeringsarbeidet for å få ett godt resultat. Eiendom tar sikte på å få FDV programmet i full sving ila 2021. 

NAV

DigiSOS. Kragerø kommune tilbyr innbyggere muligheten til å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt via www.nav.no. Søker logger inn med bank-id, laster opp vedlegg til søknaden og sender den direkte til våre saksbehandlere på NAV Kragerø. Søknaden kommer rett inn i vårt saksbehandlingssystem og blir plukket opp av oss raskt og effektivt. Våre saksbehandlere vil også kunne gi rask tilbakemelding hvis vedlegg mangler eller det er ting i søknaden vi trenger mer informasjon om. Det skal nevnes at vi også tilbyr søknad på papir for de som måtte ønske det.

Test e-post

Tilbakemelding