Borgerlig vielse

Beskrivelse

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

I Kragerø har ordfører, varaordfører, Kommunalsjef for støtte og utvikling samt Virksomhetsleder Service vigselsrett.  Vi har vielser på onsdager og fredager i kontortiden, samt ca en lørdag i mnd. I 2024 gjennomføres det vielser på følgende lørdager: 20.1, 17.2, 9.3, 20.4, 11.5, 1.6, 22.6, 3.8, 10.8,7.9, 19.10, 16.11 og 7.12. Vielser foregår hovedsakelig på ordførers kontor, på forespørsel kan også kommunestyresalen benyttes. 

Utover dette kan det avtales andre tidspunkter hvis kapasitet.

Kriterier

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Vigsel innenfor kontortid onsdag og fredag                                                   Gratis 

Vigsler utenom kontortid, lørdag/søndag/kveldstid.                                    1620 kr

Ved vigsler utenfor Rådhuset kommer transport i tillegg, tar vielsen mer en 2 timer inkl reise faktureres kr 810 kr pr time utover 2 timer.  Alle gebyrer faktureres.

Søknadsfrist

1 mnd før vielsesdato. For tidsrommet 15.6-15.8 er fristen 1. mai. Ta kontakt i god tid for å sjekke ledig kapasitet.

Veiledning

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten digitalt eller hjem i posten, bør denne sendes kommunen.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Kontaktinfo

Wenke Wigemyr
Konsulent
E-post
Mobil 91 67 80 70
Christopher Bohlin
Saksbehandler
E-post
Mobil 90 20 69 91

Kartpunkt

Tilbakemelding