Kunngjøring om oppstart av planarbeid - Kammerfossveien, plan-id 2024001

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Dalane Bygg AS starter arbeidet med detaljregulering for g/bnr. 71/116 m.fl., Kammerfossveien. 

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 22.02.2024

Endret plan-id

Planen er varslet med PlanID 217, dette endres til plan-id 2024001.

Kunngjøring

I dag består planområdet av bebyggelse og parkeringsareal, samt et mindre grøntareal som opprinnelig var boligtomt. Bebyggelsen benyttes til lager, kontor, snekkerverksted og bilverksted.

Planområdet er uregulert og i gjeldende overordnet plan, kommuneplan for Kragerø 2018 – 2030, ligger arealet vist som «Næringsvirksomhet» og «LNRF-areal».
Hensikten med reguleringsarbeidet er å regulere alt areal innenfor planavgrensningen til næringsformål, slik at området kan videreutvikles med ny næringsbebyggelse.

Tiltakshaver ønsker å oppføre ny lagerbygning med garasje og kontor. Deler av bygningen skal benyttes av entreprenørfirma, resterende areal er for utleie.

Planlagte tiltak er vurdert til ikke å omfattes av gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, og følgelig ikke krever planprogram eller konsekvensutredning.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: 

Arkitekthuset Kragerø AS, P.A. Heuchs gt. 25, 3770 Kragerø, epost post@arkitekthuset.no.
Kopi av innspill sendes til: Kragerø kommune, Enhet for bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø, epost post@kragero.kommune.no.

Frist for innspill er 22.02.2024

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Arkitekthuset Kragerø AS, tlf. 35983320.

Vedlegg

Kart, varslingsbrev, referat m.v. kan lastes ned fra planregisteret under fanen planbehandlinger.

Arealplaner.no (Kammerfoss - plan-id 2024001)

Kartlenke

Området i Kommunens kartportal
 

Tilbakemelding