Områdeplan Kragerø Næringspark Fikkjebakke - Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Sweco Norge AS, varsler på vegne av Kragerø kommune og i medhold av §12-9 PBL, at forslag til planprogram for områderegulering for Kragerø Næringspark Fikkjebakke (PlanID 210) sendes til høring og offentlig ettersyn.

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet den 23.02.2023 med merknadsfrist til 17.03.2023. Til planarbeidet er det krav om konsekvensutredning med planprogram. Nå varsles høring av planprogrammet med frist for å gi  innspill til dette satt til 11.08.2023.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av et fremtidsrettet nærings- og industriområde, med et regionalt perspektiv og en grønn profil på Fikkjebakke i Kragerø kommune.

I tråd med plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram som redegjør for innholdet og fremdriften i planarbeidet, aktuelle temaer og opplegg for medvirkning.

Forslag til planprogram og øvrige dokumenter kan lastes ned fra linkene her på siden. Disse legges også ut fysisk til gjennomsyn på rådhuset i Kragerø.

Åpent plankontor

I forbindelse med høring av planprogram og planforslag vil det holdes åpent plankontor, der det gis mulighet til å få mer direkte informasjon og medvirkning. Åpent plankontor avholdes på Administrasjonsbygget B13, Ytre Strandvei 10 i Kragerø tirsdag 8. august 12 - 15. Møtetid må avtales på forhånd ved å kontakte planavdelingen.

Informasjon og medvirkning

Eventuelle spørsmål til planprogrammet kan rettes til Sweco Norge AS v/ Toni Skagestad Sinnes på telefon +4799291028 eller e-post til toniskagestad.sinnes@sweco.no. 

Innspill til planprogrammet sendes fortrinnsvis på e-post til toniskagestad.sinnes@sweco.no eller pr. brev til  Sweco Norge AS v/ Toni Skagestad Sinnes, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand
Kopi sendes til post@kragero.kommune.no eller pr. brev til Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Innspill kan også sendes via altinn.

Frist for innspill settes til fredag 11.08.2023  

Området i kommunens kartløsning

Tilbakemelding