Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble 28.08.2020, og utvidet varsling 18.12.2020. Planforslaget lå ute på høring fra 02.07.- 15.09.2021. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke var tilslutning til planforslaget slik det forelå, og det var ikke mulig å oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Med bakgrunn i dette gjennomgikk prosjektet en verdioptimalisering med anbefaling om å gjenoppta pågående planprosess med detaljregulering av delstrekninger. For strekningen Gjerstad – Bamble ble det anbefalt å vurdere mer gjenbruk av dagens E18. I forbindelse med videre planarbeid for strekningen ble det sist varslet utvidet varslingsgrense i januar 2023. 
Det jobbes nå med å utarbeide detaljreguleringsplan for Gjerstad – Bamble, og i den forbindelse har det vist seg behov for stedvis utvidelse av varslingsgrensen. 

Det varsles om følgende utvidelser i Kragerø Kommune: 

1.    Areal ved Lona (Kragerø kommune)
2.    Areal mellom Sannidal og Fikkjebakke (Kragerø kommune) 
3.    Areal ved Heglandselva, sør for Tangen (Kragerø kommune)
4.    Areal ved Tangen (Kragerø kommune)
5.    Areal ved Grøtvann vannverk (Kragerø kommune)
6.    Areal mellom Hegland og Tyvannselva (Kragerø kommune)
7.    Areal ved Gjerdemyra (Kragerø kommune)
8.    og 9. Dagens E18 ved Gjerdevannet (Kragerø kommune)
10.    Areal ved Farsjøveien (Kragerø kommune)
11.    Areal ved ny adkomstvei til Haugbakkane, Farsjø (Kragerø kommune)
12.    Areal vest for Ødegårdveien (Kragerø kommune)
13.    Areal ved Vesterbekkilen (Kragerø kommune)
14.    Areal sør for Auråa og langs Bjønnheia (Kragerø kommune)
15.    Areal ved Vestre Hulldalstranda (Kragerø kommune)
16.    Areal ved Moen (Kragerø og Bamble kommuner) 
17.    Areal langs Gamle Sørlandske mellom Bakkeveien og Tronskjær (Bamble kommune)
18.    Areal ved avkjørsel fra Gamle Sørlandske til Grummestad (Bamble kommune)
19.    Areal ved Hanfangåsen (Bamble kommune)

Oversiktskart (PNG, 2 MB)

Alle hjemmelshavere som berøres, blir varslet. For ytterligere informasjon se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-gjerstad-bamble/

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:  

•    Stian Blindheim, prosjektleder Nye Veier, tlf. 970 96 390
•    Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16 226

Innspill til utvidelsene:

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill til det utvidede varslingsområdet om å fremme disse. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest mandag 12.02.2024. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble». 

Innspillene må sendes inn skriftlig:

•    via e-post: E18GB@sweco.no. 
•    via Medvirkningsportalen E18 Gjerstad-Bamble.
•    via post til Sweco Norge AS v/ Karl Arne Hollingsholm, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo.

Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet blir publisert og legges ved planforslaget til politisk behandling. Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021 eller i forbindelse med utvidet varsling i januar 2023, trenger du ikke å sende innspillet på nytt.
 

Tilbakemelding