Interkommunalt plansamarbeid E18 Dørdal-Grimstad.

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene. På denne siden får du informasjon om arbeidet.

Styrets myndighet

Styret har fått likelydende delegerte myndighet fra de 7 involverte kommunene i henhold til § 9 i plan- og bygningsloven som gjelder ionterkommunalt plansamarbeid. Dette ble i første omgang gjort i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen, men er senere videreført til også å gjelde reguleringsplanprosessen. Delegering av vedtaksmyndighet gjelder prosessledende beslutninger, mens endelige planvedtak gjøres av kommunestyrene i de enkelte kommunene. 

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
Se møtekalender og saksdokumenter på Arendal kommunes nettsider

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Styremøter er i prinsippet åpne for publikum, men pga. korona-restriksjoner må antallet møtedeltagere begrenses. Det er likevel mulig å følge møtene via web-tv. Lenke legges ut sammen med sakspapirer og agenda i nyhetsoppdatering i forkant av møtene.

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, kan du si din mening. På Medvirkningsporalen til Nye Veier kan du følge med på planprosessen og legge inn dine kommentarer direkte i kartet.

Om veiprosjektet

Les mer om E18 Dørdal - Grimstad på nettsidene til Nye Veier AS

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538