Interkommunalt plansamarbeid E18 Dørdal-Grimstad.

   

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene.

Under denne artikkelen får du fortløpende informasjon om arbeidet samt oversikt over avholdte og forestående møter, høringer og andre milepæler i det pågående planarbeidet.

Planområdet (Kragerø) i kommunens kartportal

Styrets myndighet

Styret har fått likelydende delegerte myndighet fra de 7 involverte kommunene i henhold til § 9 i plan- og bygningsloven som gjelder interkommunalt plansamarbeid. Dette ble i første omgang gjort i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen, men er senere videreført til også å gjelde reguleringsplanprosessen. Delegering av vedtaksmyndighet gjelder prosessledende beslutninger, mens endelige planvedtak gjøres av kommunestyrene i de enkelte kommunene. 

Møter og saksdokumenter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder styret for det interkommunale plansamarbeidet ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Styremøter er i prinsippet åpne for publikum, men pga. korona-restriksjoner må antallet møtedeltagere begrenses. Det er likevel mulig å følge møtene via web-tv. Lenke legges ut sammen med sakspapirer og agenda i nyhetsoppdatering i forkant av møtene.

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, kan du si din mening. På hjemmesiden til Nye Veier kan du følge med på planprosessen og legge inn dine kommentarer direkte i kartet. Portalen er åpen i høringsperiodene i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeider samt ved offentlig ettersyn. Spørsmål og innspill forøvrig rettes til kommunens planavdeling, plankoordinator eller Nye Veier direkte.

Om veiprosjektet

Les mer om E18 Dørdal - Grimstad på nettsidene til Nye Veier AS

Om grunnerverv

Les mer om grunnerverv hos Nye Veier AS

Nyhetsoppdateringer

I forbindelse med oversendelse av det foreløpige planfaglig materiale for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble i forrige uke, har Nye Veier utviklet en interaktiv, nettbasert presentasjon av prosjektet. Formålet med nettsiden er å gi et helhetlig bilde av arbeidet som er utført. Denne presentasjonsformen har også til hensikt å formidle det faglige arbeidet på en enkel, visuell og forståelig måte.   

Styremøte ble avholdt 29.04.22 på Søndeled. Det ble informert om arbeidet med alternativutredninger for veitraséen så langt dette har kommet og presentasjonen kan ses i opptak.  Det ble ikke fattet noen vedtak i møtet.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia førstkommende mandag 25.10.2021 kl, 11:30 - 13:30.

Forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.

I møtet 25.06.2021 ble det fattet vedtak om at planforslaget som det foreligger til høring og offentlig ettersyn med noen forutsetninger. Kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør og Tvedestrand stemte for mens Vegårshei stemte mot.

Kommunestyret har vedtatt prioriterte punkter i det videre arbeidet med reguleringsplanen. Disse følges opp i høringsperioden og i det påfølgende planarbeidet frem mot endelig planvedtak.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen. Møtet overføres også på Teams.

Planprogram er en "plan for reguleringsplanarbeidet". På bakgrunn av innkomne merknader i høringsperioden har Nye Veier utarbeidet et revidert utkast. I vedlegget er alle merknader sammenfattet og kommentert. Det er styret for det interkommunale plansamarbeidet som godkjenner planprogrammet. Dette tas til opp behandling i møtet 4. november.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post