Interkommunalt plansamarbeid E18 Dørdal-Grimstad.

Klikk for stort bilde   

For å sikre en god og rask utbygging av E18 på strekningen fra Dørdal til Grimstad har kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad blitt enige om å opprette et interkommunalt plansamarbeid. Nye Veier er utbygger og forholder seg til et felles styre for de 7 kommunene.

Under denne artikkelen får du fortløpende informasjon om arbeidet samt oversikt over avholdte og forestående møter, høringer og andre milepæler i det pågående planarbeidet.

Planområdet (Kragerø) i kommunens kartportal

Styrets myndighet

Styret har fått likelydende delegerte myndighet fra de 7 involverte kommunene i henhold til § 9 i plan- og bygningsloven som gjelder interkommunalt plansamarbeid. Dette ble i første omgang gjort i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen, men er senere videreført til også å gjelde reguleringsplanprosessen. Delegering av vedtaksmyndighet gjelder prosessledende beslutninger, mens endelige planvedtak gjøres av kommunestyrene i de enkelte kommunene. 

Møter

Arendal kommune har sekretariatsfunksjon i samarbeidet. Det betyr at dokumenter/sakspapirer som gjelder alle kommunene langs strekningen Grimstad-Dørdal, ligger i møtekalenderen til Arendal kommune.
 

På nettsidene til Arendal kommune finner du også kontaktinformasjon til styreleder, styremedlemmer og plankoordinator.

Styremøter er i prinsippet åpne for publikum, men pga. korona-restriksjoner må antallet møtedeltagere begrenses. Det er likevel mulig å følge møtene via web-tv. Lenke legges ut sammen med sakspapirer og agenda i nyhetsoppdatering i forkant av møtene.

Vil du være med å påvirke?

Har du noe på hjertet, kan du si din mening. På Medvirkningsporalen til Nye Veier kan du følge med på planprosessen og legge inn dine kommentarer direkte i kartet. Portalen er åpen i høringsperiodene i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeider samt ved offentlig ettersyn. Spørsmål og innspill forøvrig rettes til kommunens planavdeling, plankoordinator eller Nye Veier direkte.

Om veiprosjektet

Les mer om E18 Dørdal - Grimstad på nettsidene til Nye Veier AS

Om grunnerverv

Les mer om grunnerverv hos Nye Veier AS

Foreløpige plandokumenter for nye E18 er oversendt kommunene i det interkommunale plansamarbeidet for gjennomsyn. Dette er en foreløpig oversendelse og det forventes at det vil komme endringer før planforslaget tas opp til politisk behandling og deretter legges ut for høring og offentlig ettersyn. Høringen vil etter planen annonseres og varsles ca. 16. juni og først da det bli åpnet for innsending av høringsmerknader.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen. Møtet overføres også på Teams.

Møteopptak

Møteprotokoll (PDF, 238 kB)

Planprogram er en "plan for reguleringsplanarbeidet". På bakgrunn av innkomne merknader i høringsperioden har Nye Veier utarbeidet et revidert utkast. I vedlegget er alle merknader sammenfattet og kommentert. Det er styret for det interkommunale plansamarbeidet som godkjenner planprogrammet. Dette tas til opp behandling i møtet 4. november.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Ingeniør