E18 Gjerstad – Bamble: Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering

Nye Veier kunngjør utvidelse av varslingsgrensen til detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

I forbindelse med planarbeidet er det behov for en utvidelse i Sannidal, Kragerø kommune. 

Varslingskart

Varslingen gjelder området markert med rød, stiplet linje.

 

Alle berørte hjemmelshavere og naboer, blir varslet. For ytterligere informasjon se Nye Veiers hjemmeside: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-gjerstad-bamble/

Dokumenter til varslingen

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:  

•    Stian Blindheim, prosjektleder Nye Veier, tlf. 970 96 390
•    Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16 226

Innspill til utvidelsen:

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill til det utvidede varslingsområdet om å fremme disse. Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest fredag 21.06.2024. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble». 

Innspillene må sendes inn skriftlig:

•    via e-post: E18GB@sweco.no. 
•    via post til Sweco Norge AS v/ Karl Arne Hollingsholm, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo.

Alle innspill oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet blir publisert og legges ved planforslaget til politisk behandling. Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021 eller i forbindelse med utvidet varsling i januar 2023 og januar 2024, trenger du ikke å sende innspillet på nytt.

Lenke til området i kommunens kartportal.

Tilbakemelding