Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble

Nye Veier kunngjør utvidelse av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand - Bamble) i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble 28.08.2020, og utvidet varsling 18.12.2020. Planforslaget lå ute på høring fra 02.07.- 15.09.2021. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke var tilslutning til planforslaget slik det forelå, og det var ikke mulig å oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Med bakgrunn i dette har prosjektet gjennomgått en verdioptimalisering.

Anbefalingen er å gjenoppta pågående planprosess med detaljregulering av delstrekninger. På delstrekningen Gjerstad – Bamble anbefales det også å vurdere mer gjenbruk av eksisterende E18. I tillegg til en justering av planforslaget vil det derfor også bli vurdert en korridor med mer gjenbruk av eksisterende E18. Enkelte deler av denne korridoren er ikke konsekvensutredet tidligere. Det vil derfor være behov for å utrede enkelte områder ytterligere. Den opprinnelige varslingsgrensen er utvidet for å ivareta dette.

Konsekvenser for miljø og samfunn vil bli utredet i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Utredningene vil bli basert på retningslinjer og krav som forelå på tidspunktet for den opprinnelige varslingen.

Det varsles om følgende utvidelser i Kragerø (rød markering i kart):

  1. Areal ved Bråtvann – Sannidal kirke (Gjerstad og Kragerø) Detaljkart (PDF, 844 kB)
  2. Areal ved Gjerdemyra (Kragerø) Detaljkart (PDF, 534 kB)
  3. Areal ved Vesterbekkilen (Kragerø) Detaljkart (PDF, 845 kB)
  4. Areal i Stidalskilen (Kragerø) Detaljkart (PDF, 479 kB)
  5. Areal nord for Hullvann (Kragerø og Bamble) Detaljkart (PDF, 867 kB)

Alle hjemmelshavere som berøres av utvidelsen, blir varslet. For ytterligere informasjon se: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18/e18-tvedestrand-bamble/

Frist for merknader i forbindelse med varselet:

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende senest søndag 19.02.2023. Merk innspillet med «E18 Gjerstad-Bamble».

Innspillene må sendes inn skriftlig:

NB! Dersom du sendte innspill til planforslaget som lå ute på høring høsten 2021, trenger du ikke å sende innspillet på nytt.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:  

Stian Blindheim, prosjektleder Nye veier, tlf. 970 96 390

Karl Arne Hollingsholm, prosjektleder Sweco, tlf. 930 16226

Vedlegg:

Tilbakemelding