Smittevern

Generelt

Organiseringen av smittevernet i Norge er karakterisert ved at primæransvaret for smittevernet er lagt til kommunehelsetjenesten. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt.

Smittsom sykdom er forårsaket av en mikroorganisme eller en del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker.

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser, behandling og pleie.

Ved utbrudd av smittsom sykdom skal det utføres smittesporing for å begrense smitteutbruddet. Det er viktig med tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen, sentrale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren og Helsedirektoratet og andre myndighetsorganer som Mattilsynet.

Ved mistanke eller bekreftet utbrudd av smittsom sykdom der smitteoppsporing og/eller miljøtiltak kan bli aktuelle skal straks smittevernlege i kommunen varsles.

Smittevernlegens oppgaver

I hver kommune skal det være en kommuneoverlege som leder arbeidet med smittevern ved å blant annet

  • utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen.
  • utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.
  • bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer.
  • gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.

Smittevern i helseinstitusjoner

Kommunen skal ifølge forskrift om smittevern i helsetjenesten ha det overordnede ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner som er omfattet av forskriften. Dette innbefatter sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie. Kommunen står fritt til å velge om de ønsker å kjøpe bistandstjeneste fra helseforetak under det regionale helseforetaket, hos andre tilbydere eller å utvikle det selv. Kommunen skal sørge for at nødvendige tjenester etableres og at avtaler om bistand inngås. Kommunen skal sørge for at helsepersonell kan få nødvendig opplæring og anledning til å vedlikeholde sine kunnskaper.

Vaksinasjonsprogrammer

Kommunen tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinasjonsprogrammet. I Kragerø kommune er denne oppgaven lagt til Helsestasjonen. Se informasjon under Helsestasjonen.

Tuberkuloseundersøkelser

Helsestasjonen leder også arbeidet med tuberkuloseundersøkelse. Det er tre grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst.

Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose.

Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn. 

Screeningen av disse tre gruppene beskrives her kort. For mer informasjon se Tuberkuloseveilederen

Koronapandemien

I forbindelse med koronapandemien ble smittevern arbeidet oppskalert, og det ble opprettet midlertidige løsninger i tråd med kommunens smittevernplan. Se informasjon om korona.

Kontaktinformasjon

Smittevernlege og kommuneoverlege i Kragerø kommune er:
Brynhild Braut mobiltelefon 416 72 313

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post