Utbrudd av smittsom sykdom

Organiseringen av smittevernet i Norge er karakterisert ved at primæransvaret for smittevernet er lagt til kommunehelsetjenesten. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt.

Smittsom sykdom er forårsaket av en mikroorganisme eller en del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker.

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige smittevernhjelp. Dette kan være forebyggende tiltak, nødvendige undersøkelser, behandling og pleie.

Ved utbrudd av smittsom sykdom skal det utføres smittesporing for å begrense smitteutbruddet. Det er viktig med tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen, sentrale helsemyndigheter som Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren og Helsedirektoratet og andre myndighetsorganer som Mattilsynet.

Ved mistanke eller bekreftet utbrudd av smittsom sykdom der smitteoppsporing og/eller miljøtiltak kan bli aktuelle skal straks smittevernlege i kommunen varsles.

 

Koronapandemien

I forbindelse med koronapandemien ble smittevern arbeidet oppskalert, og det ble opprettet midlertidige løsninger i tråd med kommunens smittevernplan. 

Kontaktinfo

Brynhild Braut
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 41 67 23 13

Tilbakemelding