Ressursteam - skole

Mandat:

 • Ressursteamet har som mål å bidra til tidlig innsats og tverrfaglig fokus hos elever som vekker bekymring.
 • Deltakerne i ressursteam skal belyse elevens situasjon ut fra sitt faglige ståsted.
 • Ressursteam benytter opprettholdende faktoranalyse som metode for å se hva som kan henge sammen med den utfordringen som er meldt inn
 • Ressursteamet skal sammen med lærer komme fram til tiltak som prøves ut i klassen / skolen eller eventuelt hjemme.

Faste deltakere:

 • Helsesykepleier
 • Representant fra PPT
 • Leder av teamet: Rektor

Deltakere i enkelte saker:

 • Kontaktlærer
 • Foresatte kan delta
 • Eleven kan delta
 • Andre støttetjenester ved behov, herunder barnevernet

Rutiner for kontakt:

 • Kontaktlærer sørger for at kontaktskjema er utfylt

Struktur på møte i ressursteam:

 • De faste deltakerne får utdelt de innsendte kontaktskjemaene og går igjennom innholdet
 • Kontaktlærer utdyper og kommer med relevant informasjon
 • Ressursteamet skal etterspørre elevens innspill dersom denne ikke er tilstede på møte
 • Ressursteamet skal etterspørre foresattes innspill dersom disse ikke er tilstede på møte
 • Ressursteamet følger skjema for å finne opprettholdende faktorer
 • Kontaktlærer vurdere sammen med teamet hvilke tiltak som skal settes i verk
 • Det skal avtales oppfølgingsmøte

Tilbakemelding