Vi lager ny arealplan

Jomfruland - Åsvik Monica Sundquist Larsen

   

Oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense
med høring og offentlig ettersyn av planprogram

- Kragerø kommune trenger innspill fra deg!

 

I samsvar med Formannskapet/kommuneplanutvalgets vedtak i møte 29.03.22 sak 27/22 blir planprogram for kommuneplanens arealdel og planprogram for byggegrense i strandsonen mot sjø lag ut til høring og offentlig ettersyn.  

Arbeidet både med ny arealdel og kommunedelplan innebærer at det skal utarbeides planprogram for begge disse som skildrer planprosessen og aktuelle tema. Formannskapet/kommuneplanutvalget vedtok i møte 29.03.22 sak 27/22 at forslag til planprogram skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.  Saksframlegg  og vedtak kan du lese her (sak 27/22). 

Det blir samtidig åpnet for arealinnspill som er i samsvar med tema i planprogrammet, og som er i tråd med arealstrategier i samfunnsdelen til kommuneplanen.  

Annnonseringa av planoppstart finner du på denne linken:

 

Hva er kommuneplanens arealdel?
 • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel
 • Arealdelen er en overordnet og langsiktig plan som skal utgjøre et styringsdokument for arealpolitikken i Kragerø. 
 • Arealdelen består av kart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Kart og bestemmelser er juridisk bindende.
 • Arealplanen skal vise hovedtrekkene i hvordan arealene i kommunen skal benyttes og vernes, og hvilke viktige omsyn som må tas vare på ved disponering av arealer.
 • Planen skal gi grunnlag for langsiktig og positiv samfunnsutvikling i kommunen både med hensyn til næringsutvikling, bosetning og naturmangfold.
 • Planen skal være et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunen. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Kragerø kommune.
 • Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealstrategien og andre føringer i samfunnsdelen blir omsatt i konkret arealbruk. Planen skal også vise hvilke hensyn som må tas ved disponering av arealene. 
 • Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og være konfliktforebyggende. 
 • Gjeldende arealplan rulleres for å fange opp nye overordnede føringer og retningslinjer, nye kommunale utfordringer og nye mål, og få nye arealinnspill fra innbyggere og næringsliv i kommunen.
 • Arealplanen skal utgjøre et godt grunnlag for iverksetting av de bærekraftmål som ligger nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Valg av tema i arealplanen reflekterer mål og andre føringer gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien i samfunnsdelen er en viktig premissleverandør for hvilke tema arealdelen skal ha fokus på. 
Hvordan kommuneplanens arealdel former Kragerø
 • All arealbruk skal være avklart i overordnet plan, og gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Kragerø kommune. Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og være konfliktforebyggende.
 • Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealstrategien og andre føringer i samfunnsdelen blir omsatt i konkret arealbruk.
 • Arealplanen skal utgjøre et godt grunnlag for iverksetting av de bærekraftmål som ligge nedfelt i kommuneplans samfunnsdel. Valg av tema i arealplanen reflekterer på den måten mål og andre føringer gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien er en viktig premissleverandør for hvilke tema arealdelen skal ha fokus på. 

Hva vi ønsker innspill på 

I tillegg til høring av planprogrammet ønsker kommunen medvirkning og innspill til nye arealformål, men vi ønsker også å få innspill på nåværende bruk av arealer, f.eks. nærturområder, utsiktspunkt, møteplasser, stier og snarveier osv. som er viktige for deg og/eller lokalmiljøet.  

1. Høring av planprogrammet - Tilbakemelding om planprosessen 

Hvor 

Høringsutkast til planprogrammene finner du her: 

Planprogrammene ligger også ute for gjennomlesing på Servicekontoret og Kragerø Bibliotek. 

Planprogrammene bygger på kommunens arealstrategi – denne fastsettes i kommuneplanens samfunnsdel som er til høring og offentlig ettersyn.  Samfunnsdelen (forslag) med arealstrategi finner du på denne linken (PDF, 12 MB).  

Hvem

Alle som har innspill til planprogrammet. Det kan være tilbakemelding om tema som fremdrift, utredningstema, organisering, medvirkning... hva som helst! Innspill vil kunne føre til justeringer i planprogrammet og den videre planprosessen.  

Hvordan gjør man det?  

Skriv ned hva du mener og send det på epost eller som brev, bruk post- eller epost-adresser som du finner nederst på sida. Merk innsendingen med «Merknad – planprogram». 

2. Innspill til nye arealformål  

Hva 

Planprogrammet angir hva som er tema for rulleringen av arealdelen. Planprogrammet tar for sin del utgangspunkt i samfunnsdelen og kommunens arealstrategi som er lagt der.  

De overordnede føringene for planarbeidet fremgår av Veileder for innspill (PDF, 2 MB)

Hvem

Enkeltpersoner (barn, unge og voksne), næringsdrivende, interessegrupper, lag- og foreninger, offentlige instanser… Alle som har synspunkter på gjeldende arealbruk i et område eller som har forslag til endret arealbruk inviteres til å delta. 

For barn vil det bli laget et eget medvirkningsopplegg i samarbeid med skolene. 

Hvordan  

På nett: Tegn inn området og fyll ut skjemaet på denne linken:  

Bruk veilederen som hjelp til å gi innspill, der vil det også fremgå hvordan planprosessen vil være videre etter at innspillsperioden er avsluttet.  

Dersom du ønsker å sende innspill pr epost eller brev må du bruke dette skjemaet:

Bruk adresser som angitt nedenfor. Husk å merke innsendingen med «Innspill kommuneplanens arealdel»

3. Registrering av viktige områder som er i bruk 

Hvem 

Alle som benytter et område til en aktivitet. Det kan for eksempel være friluftsliv, undervisning, fiske, møteplasser, lufteturer for eldre eller trilleturer for barn, snarveier f.eks. til en badeplass eller til skolen… Informasjonen vil bli benyttet når nye utbyggingsformål blir vurdert.  

Hvordan  

På nett: Tegn inn området og fyll ut skjemaet på denne linken:  

Bruk veilederen som hjelp til bruk av innspillsportalen.  

Innspill kan også leveres pr. epost eller brev, bruk adresser som angitt nedenfor.  
Husk å merke innsendingen med «Innspill kommuneplanens arealdel - friluftsområder»

Følg planprosessen på nett

Øverst på denne sida kommer linker til nyhetsoppdateringer om planprosessen og annen informasjon - som for eksempel en oppdatert fremdriftsplan og politiske behandlinger frem til endelig planvedtak. Her finner du også direktelink til medvirkningsportalene og annen informasjon. 

For deg som ønsker å sende innspill pr. epost eller brev benyttes disse adressene:

Frist for innspill – gjelder alle typer: 20. mai 2022.  

Vi håper å høre fra deg - dine innspill er viktige!