Vi lager ny arealplan

Jomfruland - Åsvik Monica Sundquist Larsen

Vi lager ny arealplan

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan (kdp) for byggegrense mot sjø er under arbeid.

Fremdrift

Prinsipp for planprosessen og fremdrift er vist i figuren under:

Planprosessen for kommuneplanens arealdel og kdp for byggegrense mot sjø som delt prosess.

For kommunedelplanen for byggegrense mot sjø tas det sikte på levering av planutkast i februar for politisk behandling i formannskapet og påfølgende høring. Endelig vedtak forventes høsten 2023. Det er et politisk ønske om å ferdigstille kommunedelplanen for byggegrense innenfor denne kommunestyreperioden.

Når det gjelder arealdelen vil denne få en mere langvarig prosess som går inn i 2024 og vedtas av nytt kommunestyre, se nyhetsoppslag om dette. 

Relevante dokument

Følgende dokumenter er relevante for arbeidene: 

Kartportal for medvirkning – her kan du se hvilke nye arealformål som blir vurdert i kommuneplanens arealdel. Relevante utredninger legges ut her. I høringsperiodene åpnes det for direkte innspill fra innbyggere og andre.  [Kragerø kart medvirkning Arealinnspel (geodataonline.no)]

Planprogram for kommunedelplan for byggegrense mot sjø [link]

Planprogram for kommuneplanens arealdel [link]

Saksdokument sak 50/22 – vedtak av planprogram og siling av arealinnspill https://www.kragero.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1298848&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2301&  

Planprogram og innspill til endret arealbruk

Planprogrammene for begge planprosessene, samt siling av arealinnspill, ble vedtatt formannskapet 15.juni 2022, sak 50/22.

I april og mai 2022 var planprogram for begge planene på høring. Det ble arrangert digitalt folkemøte og åpne kontordager. Totalt kom det inn i underkant av 180 innspill til planprogrammene og til nye arealformål.

Alle innspill til nye arealformål ble vurdert og lagt fram for politisk behandling for hovedutvalg for plan og bygg og formannskapet i juni 2022. De innspillene som ble vedtatt tatt videre vil bli konsekvensutredet og vurdert i den videre prosessen. De innspillene som gikk ut, vil ikke bli vurdert som aktuelle i kommuneplanens arealdel.

Utredninger og utarbeiding av planforslag

Begge planen er under utredning i henhold til planprogrammene.

Kommunedelplan for byggegrense mot sjø er prioritert og under arbeid. Planutkastet ventes ferdigstilt på nyåret 2023.

Kommuneplanens arealdel

Følgende utredninger er påbegynt, eller skal gjennomføres i kommuneplanens arealdel.

 • Naturmangfoldskartlegging med NiN-metoden i nye utbyggingsområdener
 • Konsekvensutredning av nye utbyggingsformål
 • Avklaring av områder til LNF spredt bolig, fritidsbolig og næring
 • Boligbehovsanalyse
 • Gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner og bestemmelser
 • Andre små og store utredninger som samkjøres med andre planer og prosesser, mellom annet handelsanalyse, trafikkanalyser og analyser for VA-infrastruktur.

Ingen dokument er ferdigstilt for offentliggjøring enda.

Høring av planforslag

Det forventes at planforslag til kommunedelplan for byggengrense mot sjø kommer på høring og offentlig ettersyn på nyåret 2023.

Kommuneplanens arealdel forventes lagt på høring høsten 2023. Byggegrensene skal legges inn i arealdelen.

I høringsperioden vil alle kunne komme med tilbakemelding på plandokumentene. Alle dokumenter vil bli offentliggjort og det vil bli avhold høringsmøter.

Planforslagene vil bestå av:

 • Plankart – kart over arealbruken og byggegrensene.
 • Bestemmelser – juridisk bindende bestemmelser for arealbruken i kommunen
 • Planbeskrivelse – omtale av viktige hensyn, grep, vurderinger og konsekvenser av planen.
 • Konsekvensutredning – utredning av konsekvenser av nye endringer, både hver for seg og samlet.
 • Andre utredninger og vedlegg som er benyttet som grunnlag for planene

Etterarbeid og vedtak

Alle høringsinnspill skal oppsummeres og kommenteres. Plandokumentene endres etter behov.

Dersom innsigelsesmyndighet (nabokommuner, statlige organ eller fylkeskommunen) har fremmet innsigelse, må det iverksettes prosesser for å avklare innsigelsene før planen kan vedtas.

Ved få konflikter kan planen komme raskt til vedtak. Dersom planforslaget har store konflikter med andre interesser, vil fasen kunne vare lenge. Blir det gjort endringer i utbyggingsformål eller vesentlige endringer i bestemmelsene så må planen legges ut på ny høring før planen kan vedtas.

Vedtatt kommuneplan kan ikke påklages.

 

Hva er kommuneplanens arealdel?
 • Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel
 • Arealdelen er en overordnet og langsiktig plan som skal utgjøre et styringsdokument for arealpolitikken i Kragerø. 
 • Arealdelen består av kart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Kart og bestemmelser er juridisk bindende.
 • Arealplanen skal vise hovedtrekkene i hvordan arealene i kommunen skal benyttes og vernes, og hvilke viktige omsyn som må tas vare på ved disponering av arealer.
 • Planen skal gi grunnlag for langsiktig og positiv samfunnsutvikling i kommunen både med hensyn til næringsutvikling, bosetning og naturmangfold.
 • Planen skal være et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunen. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Kragerø kommune.
 • Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealstrategien og andre føringer i samfunnsdelen blir omsatt i konkret arealbruk. Planen skal også vise hvilke hensyn som må tas ved disponering av arealene. 
 • Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og være konfliktforebyggende. 
 • Gjeldende arealplan rulleres for å fange opp nye overordnede føringer og retningslinjer, nye kommunale utfordringer og nye mål, og få nye arealinnspill fra innbyggere og næringsliv i kommunen.
 • Arealplanen skal utgjøre et godt grunnlag for iverksetting av de bærekraftmål som ligger nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Valg av tema i arealplanen reflekterer mål og andre føringer gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien i samfunnsdelen er en viktig premissleverandør for hvilke tema arealdelen skal ha fokus på. 
Hvordan kommuneplanens arealdel former Kragerø
 • All arealbruk skal være avklart i overordnet plan, og gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i Kragerø kommune. Planen og prosessen skal avklare ulike interesser og være konfliktforebyggende.
 • Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealstrategien og andre føringer i samfunnsdelen blir omsatt i konkret arealbruk.
 • Arealplanen skal utgjøre et godt grunnlag for iverksetting av de bærekraftmål som ligge nedfelt i kommuneplans samfunnsdel. Valg av tema i arealplanen reflekterer på den måten mål og andre føringer gitt i samfunnsdelen. Arealstrategien er en viktig premissleverandør for hvilke tema arealdelen skal ha fokus på. 

 

Artikkelliste

Tilbakemelding