Nytt om planprosessen

Her finner du nyhetsoppslag og annonseringer knyttet til rulleringen av arealdelen.

Planforslaget ble fremmet for behandling i Hovedutvalg for plan og bygg 1. mars. Det ble gjort vedtak om å utsette saken.

I formannskapet og kommunestyret er det gjort nye vedtak som har bedtydning for fremdriften av arbeidet både når det gjelder kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense mot sjø.

Formannskapet behandlet saken i møte 14.06.2022, sak 50/22.

 

 

 Informasjonsmøtet ble avholdt 20. april 2022 og kan ses i opptak her.

Velkommen til åpent plankontor for arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense i strandsonen mot sjø. 

Formannskapet har vedtatt oppstart av arbeidet med ny arealdel. Dermed sendes to planprogram på høring samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet og åpnes for å komme med innspill til ny arealbruk