Kulturkontoret lyser ut følgende tre tilskuddsordninger:

· Kulturmidler til drift

· Anleggsmidler

· Tilskudd til særskilte prosjekter, tiltak eller gode ideer av forebyggende art for barn og unge.

Dette bør du vite om det nye viruset:
Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveissykdom i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Dette opplyser Folkehelseinsituttet om på sine nettsider.

  I den forbindelse kom Matjungelen ved Prosjektleder Kathrine Marthinsen og opplysningskontoret for frukt og grønt ved Gerd Byermoen (kommunikasjonsrådgiver) og Toril Gulbrandsen (matfaglig rådgiver) på besøk til Sannidal SFO. De arrangerte en fest med fokus på matredding, som premie. Her fikk barn og voksne servert frukt og grønt i alle fasonger og former.  
   

Fiskerimyndighetene har innført strengere reguleringer av fisket på Skagerrakkysten og i Oslofjorden for å beskytte sårbare bestander, spesielt kysttorsk.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.01.2020 sak 5/20 Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak
1. Utkast til «Forskrift om folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår» legges ut på høring.
2. følgende forslag til endringer ble fremmet i kommunestyremøte 16.1.2020:

Kragerø kommune har nå gjennomført omtaksering av alle eiendommer. Det betyr at eiendomsskatten blir beregnet med grunnlag i de nye takstene fra 01.01.20.

Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist 1. mars 2020. Opptak for samtlige barnehager gjelder fra 16. august 2020, og det tilbys barnehageplass til barn fra 1 – 5 år i alle barnehagene.

Viltforvalter ønsker å minne om at fellingsrapporter for elg, hjort og rådyr må leveres snarest. Minner også om at skjema for sett elg og sett hjort sendes inn.

Rapporter og skjemaer kan sendes per mail til tina.forsnes@drangedal.kommune.no eller via post til:

Drangedal kommune

Gudbrandsveien 7

3750 Drangedal

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Alle helsesykepleierne ved Kragerø Helsestasjon har gjennomført fire dagers opplæring med påfølgende sertifisering i COS-P (Circle of Security Parenting) på tilskuddsmidler fra Kragerø kommune og Helsedirektoratet.