Psykososialt barnehagemiljø

Arbeidet med det psykososiale miljøet i barnehagen handler både om oppfølging av lovparagrafene og forebygging av mobbing, utestenging og krenkelser. Kragerøbarnehagene har laget en hefte for å heve kompetansen på hvordan personale kan forstå, forebygge og forhindre mobbing; Her er jeg og der er du! (PDF, 668 kB). I heftet ligger også;  Sjekkliste; min rolle for å skape et trygt og godt barnehagemiljø, som er en del av rutinene for oppfølging av § 42.

FANGE OPP OG GRIPE INN

MELDE FRA

 

UNDERSØKE

 

SETTE INN

TILTAK

EVALUERE

 

Skjema for oppfølging av psykososialt barnehagemiljø § 42 (DOCX, 63 kB)

Skjema for oppfølging av psykososialt barnehagemiljø § 43 (PDF, 580 kB)

 • Rutine for oppfølging av barnehageloven §42
 • Sjekkliste for barnehagemiljø: 2 ganger pr. barnehageår
 • Relasjonskartlegging: Minst 2 ganger pr. barnehageår
 • Gjennomgang av rutiner knyttet til psykososialt barnehagemiljø: Ved oppstart nytt barnehageår + gjennomgang ved nyansettelser og vikarer
 • Fast punkt på alle møter:
 • Avdelingsmøter: Enkeltbarn og gjennomgang av psykososialt miljø på avdelingen
 • Personalmøter: barnehagenes psykososiale miljø og drøftinger rundt lovparagrafene og forståelse for begrepene i disse
 • Informasjon til foresatte: Alle foresatte skal få informasjon om barnehagens rutiner om det psykososiale miljø hvert år
 • Rekkefølge og rutine for oppfølging av barnehageloven §43 spekteret 
 • Prinsippet for slike saker er at det bør løses på lavest mulig nivå. Det er nærliggende at det forsøkes løst på avdelingsnivå før meldinga går til barnehageleder.  
 • Den som oppdager, fanger opp eller ser at en kollega krenker et barn: 
 • Tar tak i situasjonen med en gang 
 • Tar ansvar for å si ifra ved å stille spørsmål til den andres praksis: "Hva gjorde at du valgte å løse det på den måten?" 
 • Dersom den som får spørsmålet ikke viser tegn til å forstå, eller er villig til å reflektere over egen praksis gis den ansattes overordnet beskjed. 
 • Barnehageleder mottar ei melding eller observerer hendelser som kan defineres som at en voksen krenker et barn 
 • «Sjekkpunkter»: 
 • Var dette et engangstilfelle? 
 • Var det noe i situasjonen som skulle tilsi at den voksne måtte handle som den gjorde? 
 • Barnehageleder tar en samtale med vedkommende: 
 • Samtalen avklarer situasjonen og barnehageleder er trygg på at det ikke vil forekomme flere krenkelser  
 • Samtalen avklarer situasjonen, men barnehageleder vil likevel «ha et våkent blikk for» om det kan forekomme flere krenkelser à barnehageleder skriver en anonym logg 
 • Samtalen gjør at barnehageleder oppretter en navngitt logg og orienterer den ansatte om at saken vil undersøkes nærmere à undersøkelsesskjema 
 • Barnehageleder avgjør om dette er en så alvorlig sak at barnehageeier skal gis melding 
 • Eventuelle tiltak planlegges og settes i gang 
 • Prinsipper: 
 • Den det gjelder skal alltid ha mulighet til å ha med tillitsvalgt eller verneombud 
 • Den det gjelder skal alltid vite hva som er skrevet i en navngitt logg 

Tilbakemelding