Helsehjelp til ferierende

Kragerø er en populær ferieby, og antall personer som oppholder seg her om sommeren er mangedobbelt av de fastboende. Noen av de ferierende vil kunne ha behov for helse- og omsorgstjenester fra kommunen

Kragerø legevakt tilbyr helsehjelp ved akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom, som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til kontakt med fastlege neste virkedag. Dette gjelder for alle personer som oppholder seg i kommunen. Legevakten er bemannet med sykepleier hele døgnet. Når du trenger akutt helsehjelp, ber vi om at du kontakter legevakten telefonisk. Da vil en sykepleier vurdere om du trenger nærmere undersøkelse hos lege, vurdere hastegrad og sette opp en timeavtale hos vakthavende lege. Ved ulykker og alvorlige hendelser der du eller en du ringer på vegne av, trenger akutt helsehjelp, skal du ringe medisinsk nødhjelp 113. Om sommeren kan personer uten fastlege i Kragerø henvende seg til Kragerø legesenter som tilbyr øyeblikkelig hjelp på dagtid. Fornying av resepter og sykemeldinger er ikke legevaktsarbeid, og vi ber om at du ordner det med fastlegen din, gjerne før du drar på ferie.

Når det gjelder KAD (kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold), så har kommunen to plasser for pasienter med somatisk sykdom, og en plass for pasienter med psykisk sykdom/rus. KAD somatikk kan ta imot pasienter uten fastlege i kommunen dersom det planlagte oppholdet i kommunen er av en viss varighet (planlagt opphold  to uker der situasjonen er avklart)). KAD psykisk helse og rus tar kun imot pasienter som henvises fra fastlegen. De ferierende vil bli henvist til hjemkommunen.

For øvrige helse- og omsorgstjenester (som hjemmetjenester, kommunal psykisk helse og rus (AMT), fysioterapi mm,) så skal det som hovedregel tilbys etter vurdering av søknad. Hjemkommunen bør derfor melde inn behov knyttet til deres brukere/pasienter til Tjenestekontoret i Kragerø kommune god tid før det planlagte oppholdet. Tjenestekontoret kan deretter gjøre en vurdering av søknaden, og planlegge og dimensjonere helse- og omsorgstjenestene på en forsvarlig måte i samarbeid med avdelingene.

Se Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-5

Se også Kragerø kommunes nettside:

Tilbakemelding