Psykisk helse og rus

Aktivitets- og mestringsteamet er et tilbud til deg med psykiske helse- og / eller rusvansker.

Hovedmålet med tjenesten er å bidra til å igangsette bedringsprosesser sammen med den som sliter. Vi kan veilede, motivere, utfordre og inspirere deg til en bedre mestring av eget liv. Aktivitets- og mestringsteamet jobber Recovery-basert, og retter oppmerksomheten mot det som er viktig for den enkelte - hvordan kriser og problemer kan håndteres, og hva som øker den enkeltes muligheter for å oppleve mestring i hverdagen.

Dette  gjøres blant annet gjennom en rekke ulike aktivitetstilbud (PDF, 123 kB), i tillegg til mer tradisjonell tilnærming med samtaler. Teamet har sammensatt og høy kompetanse, inkludert en person med brukerkompetanse innen rusfeltet.

 

Kriterier / målgruppe

Personer over 18 år og som bor hjemme med psykiske lidelser og /eller rusrelaterte problemer. Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. Tilbudet du får, avhenger av hvor alvorlig din situasjon er og hva som skal til for at du skal oppleve økt mestring i hverdagen.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis ikke saken kan avgjøres innen èn måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket vil bli fattet.

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis trenger hjelp til å utforme klagen, kan du henvende deg til Tjenestekontoret.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten, og klagen sendes til Tjenestekontoret.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, vil saken sendes videre til Statsforvalteren som øverste klageorgan..

Veiledning

Fastlegen kan søke for deg, eller du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke. Du kan også be andre om å hjelpe deg med å søke, men da må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Kontaktinfo

#AMT
Mobil 90 60 37 98

Tilbakemelding