• Drøft saken med dine kollegaer på trinnet og med avdelingsleder dersom du er bekymret for en elev.
  • Skolen sammen med deg gjør undersøkelser, utarbeider og prøver ut tiltak, samt evaluerer disse.
  • Dette er skolens ansvar:

Intensiv opplæring for elever fra 1.-4.trinn

Tilpasset opplæring

- Minoritetsspråklige elever

  • Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt vil du som lærer melde saken videre til skolens ressursteam etter samtykke fra foresatte. I ressursteam kan nye tiltak bli drøftet sammen med PPT, helsesykepleier og evt. barneverntjenesten. Tiltakene skal iverksettes og evalueres etter gjennomføring. Ett tiltak kan være at PPT gjør observasjon i klassen og/eller har en elevsamtale. En sak kan gjerne drøftes flere ganger i ressursteam.
  • Hvis barnet fortsatt har vansker, til tross for gjennomførte tiltak, kan skolen i samarbeid med foreldre henvise til PPT.
  • PPT gjør sine undersøkelser og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. PPT vil da utarbeide en sakkyndig vurdering. Elevens stemme og foreldres synspunkter vil være en viktig del av vurderingsgrunnlaget.
  • Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven har rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Her skal elevens stemme komme tydelig frem.
  • Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.
  • Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.
  • Skolen skal utarbeide en IOP på grunnlag av sakkyndig vurdering.

      Skjemaer til utfylling: