PedagogiskPsykologiskTjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, samarbeider med andre kommunale tjenester om å bistå barn, unge og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at alle skal ha et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger for barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med særskilte behov.

I følge rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også for barn som har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder.

I følge opplæringsloven § 1-3 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.

PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging. Tjenesten skal gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Det systemrettede arbeidet kan foregå i:

  • et tverrfaglig samarbeid
  • barnehage og skole
  • avdelingen/gruppen/på trinnet

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Den gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet:

Henvisning førskolebarn

Når barnehagen har en bekymring rundt barnets utvikling, språk, læring, trivsel eller adferd, tar de bekymringen opp med foresatte, foretar en kartlegging av barnets situasjon, og prøver ut noen strakstiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, tar barnehagen kontakt med TidligTverrfaglig team (TIK team) der PPT, helsestasjon og barnevern kan gi råd og belyse barnets situasjon fra flere sider. PPT kan etter dette be om at barnet henvises for utredning og vurdering om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.

Foreldre har selvstendig rett til å kreve en sakkyndig vurdering.


- Informasjon til foresatte om spesialpedagogisk hjelp på 15 ulike språk

 

Henvisning skolebarn

Hvis du som forelder, lærer eller elev mistenker at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen ved skolen, kan du henvende deg til rektor og be om en vurdering av behovet for spesialundervisning.

Skolen skal vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen skal også be PPT om veiledning med tanke på flere mulige tiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, innhenter skolen foreldrenes samtykke til at det foretas en sakkyndig vurdering ved PPT.

PPT vil utrede den enkelte eleven ved hjelp av samtaler, observasjoner, testing, og gjennom samarbeid med foreldre, barnehage og skole.

- Informasjon til foresatte om spesialundervisning på 15 ulik språk

 

Logopedtjeneste

Det er ansatt egen logoped i PPT.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Ingeborg Due Tønnessen
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 990 06 337

Kart

Kartpunkt