Noen ganger kan foreldre ganske tidlig i barnets liv få en bekymring omkring dets utvikling. Det kan også hende at barnet har en kjent sykdom eller utviklingsvanske allerede fra fødselen av. Dersom det er mistanke om at barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp, kan foreldre henvise barnet til PPT for en utredning på eget initiativ. PPT vil da be om samtykke til å drøfte med helsestasjonen og eventuelt andre instanser som kjenner barnets utfordring, og sette i gang en undersøkelse. Deretter vil PPT skrive en sakkyndig vurdering og kommunen vil fatte et enkeltvedtak.

 

Ta kontakt med PPT eller helsestasjonen om du har noen spørsmål.

 

Henvisningsskjema PPT

- Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.

- Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt, kan du be barnehagen melde barnet opp til drøfting i TIK-team (Beskrivelse av TIK team og kontaktskjema til TIK team). I TIK blir det avtalt videre undersøkelser og tiltak, og barnets utvikling følges opp av teamet.

- Om barnets vansker fortsatt ikke kan avhjelpes innenfor barnehagens allmennpedagogiske tilbud, kan foresatte i samråd med barnehagen henvise barnet til PPT for en utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp.

- PPT vil gjøre en sakkyndig vurdering, hvor vi enten anbefaler spesialpedagogisk hjelp, eller at barnets vansker ikke trenger spesialpedagogisk oppfølging.

- Kommunen skal, med foresattes samtykke, fatte et enkeltvedtak basert på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtak kan påklages.

* Utsatt skolestart:

- Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra modningsår i barnehagen

barn som er født svært sent på året

barn som av andre grunner har en forsinket utvikling der man tenker at dette vil rette seg naturlig gjennom modning

Prosedyrer for søknad om utsatt skolestart finnes her. (DOC, 75 kB)