Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper skolene med forebyggende tiltak, både faglig og sosialt

Vi hjelper skolene med tidlig innsats (tidlig i alder og/eller tidlig i vansken utvikling)

Vi hjelper barn i barnehage og skole når det er:

  • språk- og talevansker, logoped
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ikke-språklige lærevansker

Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Alle tjenester ved PPT er gratis!

Skjemaer til utfylling:

Tilbakemelding