Hva gjør PPT?

Mandat:

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Dette gjør vi:

  • Vi undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging, tester. Vi kommer inn via TIK –team (barnehage) og/eller Ressursteam (skole)
  • Vi utarbeider sakkyndig vurdering om rett til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning
  • Vi gir råd og veiledning til foreldre
  • Vi tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere
  • Vi hjelper voksne som ønsker utredning og vurderer rett til spesialundervisning for voksne
  • Vi hjelper skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling

Tilbakemelding