Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kragerø kommunestyre vedtok i medhold av Plan og bygningslovens § 11 -15, revidert kommuneplan for Kragerø kommune.

Vedtaket ble gjort i møte den 12.02.2019 i sak 16/03908. Rulleringen omfatter kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og viser sammenhengen mellom framtidige ønsker for samfunnsutviklingen og arealbruken i Kragerø kommune.

Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer. Arealdelen er juridisk bindende og vil være et viktig styringsverktøy for å nå utviklingsstrategiens mål og føringer, slik disse fremkommer i samfunnsdelen.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf. Plan og bygningslovens § 11- 15.

Ny plan 2018 - 2030

Gammel plan 2014 - 2026