Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Kragerø kommunestyre vedtok i medhold av Plan og bygningslovens § 11 -15, revidert kommuneplan for Kragerø kommune 2018 - 2030 den 12.02.2019 i sak 16/03908. 

Samfunnsdelen er senere revidert gjennom vedtak 16.06.2022, sak 89/22. Denne avløser samfunnsdelen i tekstlig del fra 2019.

Rullering av kommuneplanen følger kommunestyreperiodene og omfatter kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Planene viser sammenhengen mellom framtidige ønsker for samfunnsutviklingen og arealbruken i Kragerø kommune. For inneværende periode (2019 - 2023) er samfunnsdelen godkjent mens arbeidet med arealdelen fortsatt pågår.

Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart, temakart, bestemmelser og retningslinjer. Arealdelen er juridisk bindende og er et viktig styringsverktøy for å nå utviklingsstrategiens mål og føringer, slik disse fremkommer i samfunnsdelen.

Pågående arbeidet med revisjon av arealdelen 2022 - 2034 kan følges på denne siden.

Samfunnsdelen 2022 - 2034

Arealdelen 2018 - 2030

Tilbakemelding