Rådmannens innledning

Kragerø kommunes viktigste oppgave er å levere gode tjenester til sine innbyggere. Vi ønsker alle at kommunen skal være god å bo i, arbeid i og leve i, i ulke faser i livet, med de behov og ønsker vi har for et godt liv. Gjennom kommuneplanen fastsetter kommunestyret de langsiktige målene for Kragerøsamfunnet, og stadfester at Trivsel og Vekst er det overordnede målet.

Budsjetter og handlingsplaner skal understøtte denne ambisjonen, og tiltakene som iverksettes skal vise evne og vilje til å realisere målene.

I denne årsmeldingen oppsummerer rådmannen de viktigste aktivitetene i 2018. Kommunen yter tjenester på svært mange samfunnsområder, og det bærer meldingen preg av. Kommunens tjenester trer inn i livene våre allerede før vi er født og følger oss gjennom hele livet. Hva vi har behov for, og når, varierer fra person til person, men alle har vi et forhold til kommunen og har rett på en lang rekke tjenester som helst skal være av god kvalitet.

Vi kan glede oss over at mye fungerer godt i kommunen vår. Det ser vi ut fra de tilbakemeldinger vi får fra innbyggerne, og fra kommunens ansatte. Men, det er også ting som skaper bekymring, og som vi ikke kan si oss fornøyd med. De skal vi forsøke å gjøre noe med. Vi skal fortsette å jobbe for Trivsel og Vekst, og for at det skal være bra å bo i Kragerø!

Av alt som skjedde i 2018 kan vi nevne noe spesielt.

Kommunens omstillingsprogram skjøt fart. Omstillingsprogrammet er kommunens viktigste verktøy for å legge til rette for næringsutvikling. Vi trenger arbeidsplasser, vi trenger et offensivt næringsliv som ser muligheter og rigger seg for framtida. Omstillingsprogrammets mål er 100 nye eller sikrede arbeidsplasser i Kragerø innen 2023. Programmets første hele år resulterte i 20 arbeidsplasser, herav 15 nye som kan tilskrives omstillingsprogrammet. Det er et lovende tall, som indikerer at programmet er godt i gang og virker etter hensikten. En rekke tiltak som forventes å vise resultater litt på sikt ble igangsatt, ikke minst arbeidet med en reiselivsplan. Der skal veien mot Kragerø Hele Året stakes opp og styrke turistnæringen.

Kragerø næringsforening ble formelt stiftet i fjor. Foreningen bidrar til å samordne og fremme næringslivets interesser og har på kort tid blitt en viktig stemme i lokalsamfunnet og en sentral samarbeidspartner for kommunen.

Dessverre så synker folketallet i kommunen. I løpet av 2018 ble vi 100 personer færre, samtidig som gjennomsnittsalderen i befolkningen øker raskt. Et synkende folketall har negativ innvirkning på kommunens økonomi og medfører behov for økonomiske innstramminger. Det ble gjennomført tiltak i 2018 for å unngå regnskapsunderskudd, noe vi lyktes med. Vi må regne med å videreføre og styrke innsparingstiltakene i tiden framover, samt tilføre de tjenestene som primært gis til den eldre befolkningen økte ressurser.

Det ble i 2018 bare født 62 barn i Kragerø, dette er det laveste fødselstallet på mange år. en konsekvens av lave fødselstall og negativ tilflytting er at antall barn i barnehage og skole reduseres.

God kvalitet på tilbudet til den oppvoksende generasjonen er viktig. Både for at barnefamilier skal bli værende i Kragerø og for å få andre til å flytte til. Vi må regne med færre ressurser til tjenester til barn og unge framover, og arbeidet med å tilpasse driften til et lavere kostnadsnivå ble påbegynt i 2018. Samtidig skal vi synliggjøre at kjernetjenestene til barn og unge har høy prioritet. Sannidal barneskole er et eksempel på det. Den ble delvis ny i fjor og framstår nå som en moderne skole med lokaler tilpasset dagens og morgendagens undervisning. Hele kommunen gleder seg over det løftet!

Påbegynt ble også planarbeidet med ny E 18 gjennom Kragerø. Dette arbeidet skjer i et samarbeid mellom 8 kommuner som berøres av ny E18-trase. Valg av trase gjennom Kragerø skjer sommeren 2019, men grunnlaget er lagt gjennom de prosesser som pågikk i fjor, og der Kragerøs befolkning og næringsliv ble trukket inn med sine synspunkter. En ny E18-trase kan gi nye næringsmuligheter og gjennom det, økt vekst. Her gjelder det å se og gripe mulighetene.

Engasjement er noe som preger Kragerøsamfunnet. Det var i 2018 flere saker som skapte et sterkt og synlig engasjement i ulike grupper i befolkningen. Ikke minst er det mange meninger om hvordan byen bør utvikle seg. Vi ble forelagt planene Kragerø Utvikling AS har for havnefronten, det ble besluttet at kommunen skal leie lokaler i et nytt bygg som skal oppføres på jernbanekaia, og revisjon av kommuneplanen førte med seg diskusjoner om hvordan vi skal bruke sjøarealene våre. Tiden framover vil vise hvordan planene skal omsettes til praktisk handling og bidra til fornyelse. Engasjementet vil helt sikkert bestå.

Årsmeldingen 2018 er et omfattende dokument. Dokumentet er delt inn etter den administrative strukturen kommunen har. Innenfor de fire kommunalområdene er det beskrevet ganske detaljert hva som skjedde i fjor, noen lesere vil være interessert i enkelte områder mer enn andre, men her kan man plukke det man selv ønsker. Summen av det hele gir et tilnærmet helt bilde av den mangfoldige aktiviteten en kommune inneholder, selv om noen kanskje vil savne noe også. En årsmelding kan framstilles på mange måter, i år har vi valgt denne formen.

God lesning ønskes dere alle, vi tar gjerne tilbakemeldinger på hvordan den kan bli enda bedre!

Til årsberetningen 2018:

Etter kommunelovens § 48 nr. 5 skal rådmannen utarbeide en årsberetning. Den pliktige delen av årsmeldingen som kommunelovens § 45.5 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 som et minimum tilsier årsberetningen skal inneholde, er ivaretatt fra kapittel 2 til og med kapittel 10. De nevnte kapitler er utarbeidd i tråd med KRS nr 6 Noter og årsberetning (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk).

Tilbakemelding