Arbeid for å sikre likestilling, integrering og en høy etisk standard

Likestilling

Temaer knyttet til likestilling i arbeidssammenheng er ofte knyttet til to temaer: deltidsarbeid og lønnspolitikk. Kragerø kommune arbeider målbevisst på begge disse områdene i den hensikt å redusere utilsiktede og uønskede kjønnsforskjeller i arbeidslivet.

I Kragerø kommune er 79% av de ansatte kvinner, 21% menn, kommunen er altså en typisk kvinnearbeidsplass ikke minst innenfor omsorgsyrkene.

56 % av de ansatte i Kragerø kommune jobber deltid, og av disse er 93 % kvinner. Det er viktig å merke seg at en god del av dette er frivillig deltid, selv om det fortsatt er utfordringer knyttet til ufrivillig deltid også i Kragerø. 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Kragerø kommune i 2018 var 80 %, lik fjorårets.  

I løpet av de siste årene er det tatt grep for å reduserer bruken av midlertidige ansettelser og fokus på heltidskultur. Statistikken under viser resultatene av dette arbeidet:

Statistikk på ansatte som har fått økt fast stilling i løpet av 2018:  

  •          27 faste ansatte i deltidsstilling fikk økt sin stilling i Kragerø kommune i 2018.
  •          19 av de 27 har fått økt opp til 80-100 % - herav 10 som fikk 100 %.

I kommunens lønnspolitiske plan er nedfelt følgende:

«..Lønnspolitikken skal bidra til at kvinner og menn skal ha lik lønn for likeverdig arbeid» Og- «..det er et mål at utilsiktede lønnsforskjeller innenfor sammenlignbare grupper skal utjevnes..»

Disse målene/prinsippene skal sammen med øvrige mål og føringer benyttes under lokale lønnsforhandlinger og ved innplassering av en stillings lønn. Ved utgangen av 2018 var den faktiske lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i 100 % stillinger ca. kr. 7.600,- i menns favør (kr.  498.576,- - 506.208,- ). Dette er tall inkl. tillegg; totalt årslønn. I snitt økte kvinners grunnlønn økte med 2,3 % mot menns 1,1 % fra 2017 til 2018. Differansen er igjen redusert sammenlignet med året før (nesten halvert), noe som indikerer en villet utvikling. Årsakene til differensen er sammensatte og vil fortsatt være gjenstand for vurdering ved kommende forhandlinger. Likelønn og likestilling var et av argumentene da vi økte grunnlønnen for sykepleier og helsefagarbeidere ved lokale forhandlinger i 2017.

Integrering

Kragerø kommune har bosatt mange flyktninger de siste 20 årene. Gjennom vår egen virksomhet Kompetanse- og integrering har kommunen spisskompetanse, og tilstrekkelige statlige midler til å drive godt integreringsarbeid både blant kommunens tjenestemottakere (skole, barnehage m.m) så vel som blant nyansatte. Årlig jobber flere flyktninger på praksisplasser eller språktreningsplasser i kommunen.

Antall løpende slike plasser er det lagt opp til å rapportere på gjennom tertialrapportene

Etikk

Kommunens etiske reglement ble oppdatert i 2017, og i andre halvdel av 2017 ble kommunen meldt inn i Transparency International Norge (TI).

Den siste av de avtalte opplæringsøktene med TI ble gjennomført i 2018 for kommunestyret og kommunens ledere.

En av de viktigste hensiktene med Lov om offentlige anskaffelser er å forhindre korrupsjon. I 2018 ble grenlandskommunenes innkjøpsreglement utarbeidet (vedtatt i 2019). Parallelt med utarbeidelsen av innkjøpsreglementet ble det arbeidet gjennom 2018 med «Retningslinjer for kommunale innkjøp og veileder for kommunale innkjøp (vedtatt 2019). Både anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene og kommunens retningslinjer for kommunale kjøp, tar inn over seg de etiske aspektene dom fremkommer i Lov om offentlige anskaffelser.

Rådmannens ledergruppes stående ordre til alle virksomheter er at det både det etiske reglementet og diskusjoner knyttet til etikk skal gjennomføres årlig i personalmøter eller lignende fora.

Tilbakemelding