Internkontroll i Kragerø kommune

God internkontroll skal bidra til at kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovkrav. Kragerø kommune fikk digitalt internkontrollsystem allerede i 2011. Verktøyet QM+ benyttes i dag i hele kommunen bl.a. til registrering og behandling av avviksmeldinger, arbeidsmiljøkartlegginger, risiko- og sårbarhetsanalyser, dokumenthåndtering og revisjoner. De om lag 1300 dokumentene som er elektronisk lagret i systemet, utgjør bl.a. kommunens HMS- og Kvalitetshåndbøker.

Varsling

Kragerø kommune har ikke registrert noen varslingssaker i 2018.

Nye varslingsrutiner ble innført og skal bidra til at saker som bør varsles blir meldt og fulgt opp.

Beredskap

Heller ikke 2018 var preget av store kritiske hendelser som krevde ressurser utover det kommunen kan håndtere innenfor egne rammer.

Som følge av varmen og tørken var det likevel en krevende sommer for brannvesenet. Med stor skogbrannfare var brannvesenet i mer eller mindre konstant aktivitet, enten med forebyggende tiltak eller med reelle slukningsoppdrag. I slike situasjoner er vi glad for å ha samarbeidsavtaler, både med nabokommuner som stiller med mannskaper som back-up og med frivillige, som eksempelvis Norsk folkehjelp som har bistått med forpleining av mannskaper ute i feltet.

Kragerø som en utstrakt turistkommune har for øvrig en særskilt utfordring i å få varslet alle de tilreisende om brannfare, bål- og grillforbud, noe som i tillegg må formidles på ulike språk. Til tross for iherdig innsats og bistand fra forretningsdrivende som fjernet grillutstyr fra butikkene, opplevde vi bruk av engangsgrill i skog og mark.

Den langvarige tørken gikk også sterkt utover kommunens vannreserver, og medførte at det etter hvert ble innført totalt vanningsforbud. 

4 av kommunens innbyggere omkom i samme trafikkulykke i september måned. Kommunens kriseteam, ledelse og administrasjon bistod berørte og lokalsamfunn i forbindelse med ulykken.

Øvrig

Den viktigste økonomiske internkontrollen foregår gjennom to tertialrapporteringer pr år på det økonomiske området, samt avleggelse av årsregnskap og årsberetning.

Rutiner ved personalavdelingen vedrørende utlønning og rutiner i økonomiavdelingen sikrer den daglige kontrollen på det økonomiske området.

Kommunens økonomireglementet fra 2017 slår fast at rådmannen har ansvaret for at det skal foreligge et kvalitetskontrollsystem som understøtter god kvalitet og kontroll, og som forhindrer misligheter og andre uønskede hendelser.

Tilbakemelding