Kommunal tilleggstomt

I tomteforvaltningen er en vesentlig del av kommunens arbeidsoppgaver knyttet til salg av tilleggstomter til eksisterende eiendommer i sentrumsområdene og i kommunale boligfelt.

Ved salg av tilleggstomter er Rådmann delegert myndighet til å fatte vedtak om salg av tilleggsparseller der hvor det ikke foreligger protest fra naboer, eller søknaden er i strid med gjeldene reguleringsplan. I tillegg vurderes kommunes øvrige fagområders syn på søknaden.

I saker hvor det er flere søkere til samme området, så legges saken frem for Formannskapet.

Salg av kommunal grunn og eiendom, inkludert tilleggstomter, er vedtatt solgt til markedspris, og takst fra ekstern takstmann foreligger. Takshonorar betales av søker.

Med hensyn til avhending av eiendom med bygning(r), og saker av prinsipiell betydning, så har slike saker hovedsakelig, og i henhold til delegasjonsreglementet og tomteforvaltningsplan blitt behandlet av Formannskapet. I saker som omhandler avhending av bygg og større eiendommer er det opp til Formannskapet å vurdere om saken også skal behandles av Kommunestyret.

Last ned søknadskjema

NB! Kravet til en komplett søknad som foruten selve søknaden, må inneholde gjenpart av nabovarsel samt kart som angir området som ønskes kjøpt.

Kontaktinfo

Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41
Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23

Tilbakemelding