Kjøp av kommunal festetomt

Festet tomteområder til boligfelt

Kragerø kommune praktiserte på 60 og 70 tallet å feste relativt store tomteområder til boligformål. De områdene som her ble festet av kommunen ble så regulert og boligtomter utparsellert. Det vil i praksis si, at kommunen fester større områder enn det som igjen blir bortfestet til boligformål. I disse tilfellene vil det normalt finnes en privat grunneier (hjemmelshaver), en fester, som i disse tilfellene er kommunen og til slutt en fremfester som er den enkelte beboer.

 

I boligområder som kommunen har ervervet seg ved hjelp av inngått festeavtale, så har kommunen bortfestet parseller til boligformål. Disse parsellene har tidligere blitt overdratt ved at kjøperen av en tomt har betalt inn refusjonskostnaden i boligfeltet og samtidig forpliktet seg til å betale en årlig grunnleie til kommunen. Pr i dag selger Kragerø kommune boligtomtene til kostpris med en tomtepris og et anleggsbidrag. Denne praksisen videreføres.

 

Anledning til innløsning

Innløsning av fremfestetomter har tidligere vært fremstilt som et problem, men dette er nå løst i samarbeid med kommunens juridiske rådgiver.

 

Tomtefesteloven inneholder ingen alminnelig regulering av rettsforholdet mellom grunneieren og fremfesteren. I § 1 (3) er det sagt at forholdet til grunneieren reguleres av § 42 og i § 42 (4) er det bestemt at festeren kan fremme krav om innløsning og forlengelse direkte overfor grunneieren etter reglene i kap. VI. Hele kapittel VI får anvendelse, bl.a. de nærmere regler om innløsningsretten, om fremgangsmåte ved fremsettelse av krav om innløsning og om innløsningsvilkår. Det er altså tomtefestelovens §§ 32-37 som regulerer fremfesternes rett til innløsning: Det må ha gått minst 30 år av festetiden og senere kan fester innløse hvert 2. år. Kravet må fremsettes skriftlig overfor både grunneier og frembortfester (kommunen) senest ett år før innløsningstiden. Det er grunneier som sørger for innløsningen. Frembortfester, som i dette tilfellet er kommunen, må medvirke til det praktiske med å få slettet fremfestekontrakten i grunnboken.

 

Kragerø kommune vil uavhengig av innløsning fortsette å feste lekeplasser, og annet fellesareal av grunneierne i de aktuelle boligfeltene

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Ingeniør
E-post
Mobil 99 20 57 23
Paula Hobbs
Konsulent
E-post
Mobil 99 21 74 41

Tilbakemelding