Seksjonering/reseksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i eierseksjoner, eller endre på en eierseksjonering (reseksjonere), benyttes denne tjenesten. Det samme gjelder for nye bygninger.

NB! Fra 1. januar 2018 trådte ny seksjoneringslov i kraft.

Link til loven

 

Hva gjør kunden:

 • Fylle ut og underskrive søknad om seksjonering/reseksjonering. Søknaden skal ha nødvendige bilag: situasjonskart, plantegninger og vedtekter til sameiet.
 • Innhente samtykke fra megler eller andre dersom det er en tinglysningssperre (urådighet) på eiendommen.
 • Ved reseksjonering av eksisterende bygning bestilles kopier av tidligere seksjoneringsdokumenter fra Kartverket, og samtykke (tillatelse) innhentes fra panthavere (eksempelvis bank).
 • Betale faktura, før seksjoneringen blir sendt til tinglysning.
 • Stille opp ved befaring om kommunen ønsker det.
 

Hva gjør kommunen:

 • Mottar søknaden og kontrollerer innsendte dokumenter.
 • Gjennomfører befaring om det er behov.
 • Vurderer saken i forhold til betingelser i regelverket.
 • Besørger tinglysning og registrering.
 • Informerer kunden (oppdragsgiver) om resultatet og sender ut de tinglyste dokumenter.

Hvilke krav og forutsetninger stilles:

 • Bruk av skjema, underskrift, egenerklæring og vedlegg av kart og tegninger m.m.
 • Vedtekter til sameiet leveres sammen med søknaden.
 • Godkjent bruk, (bo-)standard, innhold (egen gang, bad, wc), formålstjenlig inndeling m.m.
 • Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dette markeres i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.
 • Ved all opprettelse av uteareal som del av bruksenhet skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet. Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres.
 • Krav om oppmålingsforretning skal følge søknaden. Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av situasjonsplan i målestokk.

Betaling:

Behandling av saker etter lov om eierseksjonering er gebyrbelagte tjenester. Gebyrregulativ på søknadstidspunkt legges til grunn for kravet.

For oppmålingsforretning beregnes gebyr etter reglene i lov om eiendomsregistrering.

Krav til søker

Begjæringsskjemaet må være signert av eier (hjemmelshaver).

Søknadsskjema for seksjonering/reseksjonering 

 

Søknaden sendes til

Kragerø kommune, Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no

Kartpunkt

Tilbakemelding