Fradeling av eiendom

Ved ønske om fradeling av en parsell fra en eiendom enten dette gjelder tomt, tilleggsareal, anleggseiendom, jordsameie, festegrunn med varighet over 10 år eller arealoverføring, må det søkes om tillatelse til deling.

Søknaden skal underskrives av hjemmelshaver (eier av eiendommen), eller noen som har skriftlig fullmakt fra denne.

Dersom du ønsker å søke om tilleggsareal og kommunen er eier av tilgrensende eiendom, kan du søke om dette. Mer informasjon finner du her.

Søknadsbehandling

Søknaden behandles i to trinn: Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven.

Første trinn er behandling etter plan- og bygningsloven.  Deling kan bare godkjennes dersom søknaden er i samsvar med og tilfredsstiller krav i loven om atkomst, vann, avløp, uteareal og hensiktsmessig størrelse og form. Er søknaden i strid med arealplanen eller innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag, kreves grunngitt søknad om dispensasjon. (PDF, 68 kB)

Etter at delingstillatelsen er gitt behandles saken videre etter matrikkelloven oppmålingsforretning (PDF, 203 kB).

Søknadsskjema for deling finner du her.

Blankettene 5154, 5155 og 5156 vedrørende nabovarsel må legges ved

I tillegg skal skjemaet nedenfor vedrørende rekvisisjon av oppmålingsforretning – saker etter pbl. § 20-1 bokstav m fylles ut hvis tomta skal oppmåles samtidig.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter pbl.

Saksbehandlingstid

Tidsfrister for vår behandling finner du i plan- og bygningsloven  og i saksbehandlingsforskriften .

Behandling av saker etter både plan- og bygningsloven er gebyrbelagte tjenester. Gebyrregulativ på søknadstidspunktet legges til grunn for kravet.

Klagemulighet

Klageinstans er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Klagen sendes Kragerø kommune, Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø eller post@kragero.kommune.no. I klagen vises til kommunens saksnummer og hva klagen gjelder.

Kartpunkt

Tilbakemelding