Nyheter om arealplanlegging

Kommunens planavdeling legger her ut korte nyhetsoppdateringer om pågående aktivitet med relasjon til arealplanlegging og arealdisponeringen i kommunen. Artiklene ligger kronologisk etter oppdateringsdato. 

Klikk på nyhetsoverskriften for å lese hele artikkelen. 

Du kan abonnere på nyheter ved å klikke på RSS-ikonet nederst på siden, dette krever en RSS-leser.

Nye Veier kunngjør av varslingsgrensen for detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand - Bamble) i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Kommunestyret vedtok i møte den 23.06.2022, sak 94/22, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: 
PlanID 2022189 - Detaljregulering for Garnvik gård, gbnr 12/26

Styremøte ble avholdt 29.04.22 på Søndeled. Det ble informert om arbeidet med alternativutredninger for veitraséen så langt dette har kommet og presentasjonen kan ses i opptak.  Det ble ikke fattet noen vedtak i møtet.

 Informasjonsmøtet ble avholdt 20. april 2022 og kan ses i opptak her.

Velkommen til åpent plankontor for arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense i strandsonen mot sjø. 

 

 Kragerø kommune varsler med dette oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense, jamfør plan- og bygningsloven § 11-12 andre ledd. I tråd med plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram for hver av planene som redegjør for innholdet og fremdriften i planarbeidet, aktuelle temaer og opplegg for medvirkning. Det varsles samtidig høring av planprogrammene.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Del av Skiensund, plan-id 53b ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygg 19.01.2022, sak 3/22.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia førstkommende mandag 25.10.2021 kl, 11:30 - 13:30.

Forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.

Kommunestyret vedtok i møte den 11.02.2020, sak 22/21, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stabbestranda, plan-id 2021132c, med tilhørende bestemmelser.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post