Nyheter om arealplanlegging

Kommunens planavdeling legger her ut korte nyhetsoppdateringer om pågående aktivitet med relasjon til arealplanlegging og arealdisponeringen i kommunen. Artiklene ligger kronologisk etter oppdateringsdato. 

Klikk på nyhetsoverskriften for å lese hele artikkelen.

Kommunestyret vedtok i møte den 11.02.2020, sak 22/21, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Stabbestranda, plan-id 2021132c, med tilhørende bestemmelser.

Styremøtet avholdes på Heimat, Brokelandsheia. Pga. korona-restriksjoner er møtedeltakelse begrenset til styret og representant for administrasjonen.

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020. Med dette varsler Nye Veier oppstart av planarbeidet for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8. Samtidig som varsel av oppstart, legges planprogram ut på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 70/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Helle Bruk, plan-id 2020183, med tilhørende bestemmelser.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 50/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for utvidelse av småbåthavn og parkering på Stabbestranda, plan-id 132c, ut til høring og offentlig ettersyn.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Skiensundveien. 

Kommunestyret vedtok i møte den 13.02.2020, sak 10/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2020187 - Detaljreguleringsplan for Hellesund, gbnr 16/24 m.fl., med tilhørende bestemmelser.

 Det varsles oppstart  av detaljreguleringsplan for utvidelse av NCC's anlegg på Valberg hvor det foreslås utvidelse av uttaksområdet i nordvestlig retning mot Bjørneknuten. Berørte eiendommer er gnr 14 bnr. 2, 39, 51, 53, 54, 57, i Kragerø kommune. 

Frist for merknader til oppstartsvarsel for reguleringsplanen eller planprogram er 01.04.2020. 

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538
Ingeniør