Nyheter om arealplanlegging

Kommunens planavdeling legger her ut korte nyhetsoppdateringer om pågående aktivitet med relasjon til arealplanlegging og arealdisponeringen i kommunen. Artiklene ligger kronologisk etter oppdateringsdato. 

Klikk på nyhetsoverskriften for å lese hele artikkelen.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 24.06.2020 sak 63/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Fermannsbakken, plan-id 161, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for Plan og bygg har behandlet saken i møte 10.06.2020 sak 50/20. Som følge av hovedutvalgets vedtak og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for utvidelse av småbåthavn og parkering på Stabbestranda, plan-id 132c, ut til høring og offentlig ettersyn.

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Skiensundveien. 

Kommunestyret vedtok i møte den 13.02.2020, sak 10/20, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2020187 - Detaljreguleringsplan for Hellesund, gbnr 16/24 m.fl., med tilhørende bestemmelser.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Helle Bruk, plan-id 183, ut til høring og offentlig ettersyn. Utleggelsen skjer i samsvar med vedtak i hovedutvalg for plan bygg og miljø 12.06.2019 sak 75/19.

 Det varsles oppstart  av detaljreguleringsplan for utvidelse av NCC's anlegg på Valberg hvor det foreslås utvidelse av uttaksområdet i nordvestlig retning mot Bjørneknuten. Berørte eiendommer er gnr 14 bnr. 2, 39, 51, 53, 54, 57, i Kragerø kommune. 

Frist for merknader til oppstartsvarsel for reguleringsplanen eller planprogram er 01.04.2020. 

Kommunestyret vedtok i møte den 26.09.2019, sak 87/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: Detaljreguleringsplan for felt B13, Ytre Strandvei, med tilhørende bestemmelser.

I henhold til plan- og bygningsloven §11-15 ble ble Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad godkjent i Kommunestyret 26.09.2019 sak 86/19 . Planen har plan-id 2019200.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Feste Landskap/Arkitektur på vegne av Langøy utvikling AS, setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Fastlandsforbindelsen til Langøy, Kragerø kommune.

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538