Nyheter om arealplanlegging

Kommunens planavdeling legger her ut korte nyhetsoppdateringer om pågående aktivitet med relasjon til arealplanlegging og arealdisponeringen i kommunen. Artiklene ligger kronologisk etter oppdateringsdato. 

Klikk på nyhetsoverskriften for å lese hele artikkelen.

Kommunestyret vedtok i møte den 04.04.2019, sak 31/19, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: PlanID 2019132b - Detaljreguleringsplan del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga), med tilhørende bestemmelser.

I forbindelse med høring av kommunedelplanen for E18 avholdes informasjonsmøte i Grendehuset, Sannidal ungdomsskole, tirsdag 23.april kl. 18 – 20.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges ut forslag til detaljreguleringsplan for Verkskilen og del av Sørsmolt, plan-id 127b, til høring og offentlig ettersyn. Utleggelsen er i samsvar med vedtak i hovedutvalg for plan bygg og miljø 13.02.2019, sak 27/19.

Det er annonsert oppstart av planarbeid med sikte på etablering av leilighetsbygg med parkeringshus i underetasje.  

Frist for merknader er satt til 07.03.2019.

Reguleringsplan for Hellesund legges ut for høring og  offentlig ettersyn i perioden 25.01.2019 - 08.03.2019.

Reguleringsplan for del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga) legges ut for høring og  offentlig ettersyn i perioden 22.12.2018 - 08.02.2019.

Reguleringsplan for Heia vil regulere et område like syd for golfanlegget. På området planlegges 30 - 45 frittliggende fritidsboliger.

For Kammen ble det vedtatt reguleringsplan for fritidsboliger i 2016 for inntil 70 fritidsboliger. Det varsles nå oppstart av planendring med sikte på en endret bebyggelsesstruktur. I tillegg ønskes fjernet samtidighetskrav for etablering av golfbilvei/gangadkomst til bryggeanlegg i Vrakvika. Et område regulert for fotballanlegg utgår, denne delen av planen oppheves.

For begge planene må merknad til disse oppstartsvarselet leveres innen 22.01.2019.

Det varsles oppstart for reguleringsplan på Kragerø Resort og på Stabbestranda/Beach Club. Merknader til oppstartsvarselet må leveres innen 17.12.2018.

 

Ny, begrenset tilleggshøring av endringer i planforslaget. Frist for innspill er 06.desember 2018.

                                           

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538