Velkommen til Kragerø Skole!

Høsten 2018 er det femte året for denne flotte 1-10 skolen i Kragerø sentrum. Dette skoleåret har vi 499 elever og 100 ansatte.  Det vi si at vi er en stor skole med høyt aktivitetsnivå både faglig og sosialt. Mitt høyeste ønske som rektor er at både elever, lærere, assistenter og foresatte trives på skolen og at elevene hele tiden opplever faglig og sosial utvikling.

Vi ønsker å ta tilpasset opplæring innenfor fellesskapets rammer på alvor. For å lykkes i arbeidet vårt, er vi avhengige av et godt samarbeid med dere foresatte. Ta kontakt med skolen om dere har spørsmål, kommentarer og/eller synspunkter.  Vi setter pris på at dere bryr dere, engasjerer dere og viser interesse. Samarbeide mellom skole og hjem er svært viktig!

Skolen er delt inn i fire avdelinger:
SFO - Daglig leder Paul Gundersen  
1-4 trinn – Avdelingsleder Ida Jensen  
5-7 trinn – Avdelingsleder Tone Gregersen  
8-10 trinn – Avdelingsleder Sigbjørn Hafredal
 
Avdelingslederne har pedagogisk ansvar for sine respektive trinn og kontaktes ved behov. De har også personalansvar for de lærerne/assistentene som underviser på trinnet.

Skolen er pliktig til å tilrettelegge for beste mulig læring for den enkelte elev. I tillegg til ledere, spes.ped. koordinator, SNO- base, lærere og assistenter har skolen også en rekke støttefunksjoner. Helsesøster er tilgjengelig for alle elever hver eneste dag, rådgiver/sosiallærer på ungdomstrinnet og miljøterapeut på barnetrinnet. PPT er en av våre nærmeste samarbeidspartnere. Sammen med elev og foresatte burde vi ha de beste forutsetninger for å skape en god skolehverdag.                                                                         
Elevene har også sine plikter som tydelig kommer frem i opplæringslov og ordensreglement. En av de viktigste pliktene til eleven er å møte opp på skolen og delta aktivt og positivt i skolehverdagen. De aller fleste elevene gjør det, men vi ser en tendens til økende elevfravær. Dette ser skolen på som svært alvorlig. Det er en klar sammenheng mellom fravær på grunnskolen og frafall fra videregående opplæring. Det er særdeles viktig at elevene har minst mulig fravær fra opplæringen. Foresatte bør vurdere dette nøye, når de ber eleven fri fra opplæringen.
 
Jeg håper at dere alle skal få oppleve læring, utvikling og trivsel. Det betyr at elevene skal møte utfordringer, forventninger og mestring, faglig og sosialt.  Vår intensjon er at hver enkelt elev skal bli møtt med omsorg, respekt, krav og forventninger.  Vi ønsker at elevene vil oppleve en skole som preges av læring, trivsel, inkludering og medvirkning,
 
Mvh. Marianne S. Gurrich
Rektor

Adresse

  • Send mail
  • 35 98 54 00
  • Man - fre kl. 08:00 - 15:30

Kartpunkt