Kjære alle elever og foresatte, velkommen til skoleåret 2019- 2020.

«Nytt år- nye muligheter!»       

Høsten 2019 er det sjette året for denne flotte 1.-10.trinn skolen i Kragerø sentrum. Dette skoleåret startet vi opp med 495 elever, og ca. 90 ansatte.  Det vil si at vi er en stor skole, med høyt aktivtetsnivå, både faglig og sosialt. Mitt høyeste ønske som rektor er at både elever, ansatte og foresatte trives på og med skolen, og at elevene skal få oppleve faglig og sosial mestring og utvikling.

For å lykkes med dette, er vi helt avhengige av et godt samarbeid med dere foresatte. Ta kontakt med skolen om du har spørsmål, kommentarer, og / eller synspunkter knyttet til opplæringstilbudet vi gir til ditt barn. Vi forventer, ønsker, og setter pris på at du bryr deg, engasjerer deg, og viser interesse for ditt barns skolegang.                                                       

Skolen vår er delt inn i fire avdelinger:

SFO:                      leder Paul Gundersen

1.-4.trinn:           avdelingsleder Ida Jensen

5.-7.trinn:           avdelingsleder Tone Gregersen

8.-10.trinn:         avdelingsleder Sigbjørn Hafredal

Leder på SFO, og avdelingslederne har pedagogisk ansvar for sine respektive trinn og kan kontaktes ved behov. De har også personalansvar for de lærerne og assistentene som arbeider på trinnet.

Bak oss har vi et år med gode resultater både når det gjelder læringsmiljø og læringsresultater.

  • Elevundersøkelsen viste at elevene trives på Kragerø skole.
  • Resultatmessig lå vi over nasjonalt snitt når det gjelder grunnskolepoeng.
  • Resultatene fra nasjonale prøver på u.trinnet viser en fin progresjon fra 8.-9.trinn .
  • For andre år på rad er vi over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver på 5.trinn (dette året i engelsk).

Disse resultatene er vi glad for og stolte av. Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det krever innsats og hardt arbeid både fra elever, og ansatte, i samarbeid med dere foresatte. Vi som arbeider på Kragerø skole vil gjøre alt vi kan for at disse resultatene opprettholdes og forbedres, dere oppfordres til å gjøre det samme.

Ung data- undersøkelsen som ble gjennomført på u.trinnet høsten 2018 fortalte oss at det er for mange elever som opplever å ikke ha en venn de kan stole på her på Kragerø skole. Elevrådene våre var tydelig på at noe måtte gjøres med dette. Som et ledd i skolens systematiske arbeid med et trygt og godt skolemiljø, er oppfølgingsarbeidet knyttet til denne undersøkelsen godt i gang. MEN- det er ikke bare skolens bidrag som er viktig inn i dette arbeidet. Det krever en «dugnad» av oss alle. Både av elevene selv, dere foresatte, hver og enkelt av dere foresatte, foresatte i rollen som klassekontakter, eller som FAU- medlem. Vi som skole håper derfor at dere foresatte følger ønskene til elevene, som er gitt dere via elevbrosjyren som ble delt ut på Kragerø skoles dag, og at dere som i år er valgt til klassekontakter tar «oppdraget» dere fikk ved skolestart på alvor. Vi håper at dere i samarbeid med andre foresatte og barna deres bidrar aktivt inn i arbeidet som er påstartet her på skolen.

World Ecomomic Forum har anslått at 65 prosent av barna som begynner i skolen i dag, vil komme til å arbeide i næringer og ha jobber som ennå ikke finnes. Det teknologiskiftet vi står midt oppe i, er blitt kalt for den fjerde industrielle revolusjon. Denne formidable samfunnsendringen påvirker også skolen. Vi har fått en ny overordnet del av lærerplan, fagfornyelsen er på vei. Lærerplanen skal være med å gi elevene den kompetansen de trenger i møte med fremtiden. Skolens utviklingsarbeid dette skoleåret vil derfor først og fremst handle om arbeid knyttet til den nye lærerplanen, og kompetanseheving i forbindelse med dette.

Øvrige satsningsområder vil være: implementering av den grønne rammen i TIK modellen (Tidlig innsats), fortsette «God start» i samarbeid med PPT- med fokus på tydelig klasseledelse, implementere planen «Trygt og godt skolemiljø», videreføre Liv og røre i skolen og SFO (Matjungelen), implementere SFO-planen «Her har vi det bra- her vil vi være», og utforme egen årsplan med bakgrunn i føringene som ligger i kommunal plan.

Til slutt en liten oppfordring til deg som foresatt:

-vis interesse for det barnet ditt lærer på skolen. Det anbefales at dere leser og holder dere oppdatert på elevens arbeidsplan. Det anbefales også at du ser på elevportalen sammen med barnet ditt. Her vil du kunne se digitale nettressurser som barnet ditt har tilgang til.

-legg til rette for gode lekserutiner.

-les og snakk med barnet ditt om forventninger dere kan ha til oss som skole, og vi kan ha til dere.

-gå gjennom ordensreglementet vårt sammen med barnet ditt.

Alt dette vil du finne på skolens hjemmeside.

-lær barnet ditt å ferdes i trafikken.  Vi anbefaler at du bruker «dropp-punkter» enten på Kivle, ved Rådhuset, Stadion, eller Skrubben eldresenter dersom du må kjøre barnet ditt til skolen. Det gir ditt barn mulighet til å oppleve den mestringen det gir å gå alene til skolen, fysisk aktivitet og frisk luft, sosiale opplevelser og det gir en tryggere trafikksituasjon for alle de andre elevene ved skolen.

Vi anbefaler også at dere foreldre organiserer «gåbusser» for de yngste elevene våre. Det vil si å avtale med andre foreldre i nærområdet å samgå til skolen. Dere voksne bytter på å gå sammen med elevene.

Skal barnet ditt sykle til skolen, må det frem til det har gjennomført sykkelprøven på 4.trinn sykle sammen med en voksen. Alle elever, uansett alder anbefales å bruke hjelm. Syklene skal parkeres ved sykkelstativene ut på skoletomta. Dette gjelder også for sparkesykler.

Ja, det er nå et nytt skoleår og med det følger nye muligheter. Muligheter for dere elever til å tilegne dere nødvendig og viktig kompetanse. Muligheter for å bygge videre på, eller skaffe dere nye klassevenner og venner.  Muligheter til å danne nye bekjentskap blant dere foreldre, og ikke minst mulighet for dere til å bidra til et enda tettere og bedre skole- hjem samarbeid. Et samarbeid hvor vi alle tar ansvar.

Klikk for stort bilde  

La oss sammen gjøre Kragerø skole til en skole vi alle kan være glad i,
og en skole vi kan være stolt av!

 

Med ønske om et lærerikt og trygt og godt skoleår for dere alle sammen,

Marianne S. Gurrich
Rektor

Adresse

  • Send mail
  • 35 98 54 00
  • Man - fre kl. 08:00 - 15:30

Kartpunkt