Regler og rutiner

Skoleskader

Ved skoleskader vil pasienten/foresatte få refundert egenandeler fra NAV, når skaden er godkjent som yrkesskade.

Det praktiske rundt dette blir i Kragerø kommune håndtert ved at:

- Egenandeler faktureres foresatte

- Skolen sender melding om yrkesskade til NAV.

- Foresatte får refundert utlegg fra NAV, når vedtak foreligger. (skolen får ikke dette vedtaket)

Lenke til NAV skjema

Her ser man bla. hva kodene som benyttes betyr.

Mobilbruk

Mobilbruk ved Kragerø Skole

Enkelte elever ved Kragerø skole har i perioder vært mye utsatt for nettmobbing. Dette må skolen ta på alvor! I tillegg mener vi at utstrakt bruk av mobilen forstyrrer elevens læring og konsentrasjon. Mobilbruk tar vekk fokus fra læringen. Av disse årsakene ønsker vi å stramme inn ordensreglene.

 

Ungdomstrinnet:

• Skolen skal være «mobilfri». Dvs. at skolen kan ikke nekte elevene å ta med mobil, men skolen kan bestemme at den ikke skal benyttes i løpet av skoledagen.

• Vi oppfordrer elevene til ikke å ta med mobilen til skolen og at foreldre støtter dette. Dersom elevene har med telefonen skal følgende prosedyre følges:

Prosedyre for innsamling og utlevering av mobiler.

HOVEDREGEL:

  1. Elevene skal ikke ha mobiler med seg i garderobesituasjoner (kroppsøving)

  2. Lærer som har 1.time tar med seg mobilkassen fra kontaktlærers pult (8.klassene har gjort avtale om at kassen står i klasserommet)

  3. 1. skoletime kl.08.15.: Ordenseleven samler inn alle mobilene til elevene i klassen, legger dem i esken og leverer dem på kontoret. Der blir esken med mobiler låst inn i et skap.

  4. 6. skoletime kl.13.55.: Ordenseleven går ned på kontoret og henter esken med mobilene. Ordenseleven leverer ut mobilene til elevene i klassen. Lærer bringer kassen tilbake til kontaktlærers pult der dette er avtalen.

  5. Elever som blir tatt for bruk av mobil, skal ha to anmerkninger (En for ikke levert+ en for å bruke mobilen) Mobilen leveres på kontoret for avhenting kl. 14 av eleven selv.

UNNTAK:

Alle trinn:  *Mobiler leveres ut før valgfag onsdag (i slutten av 4.time kl. 12.10)
         *Gjelder kroppsøving: Når det er gym på slutten av dagen og hvor timen avsluttes utenfor skolen, leveres mobilen ut etter at elevene har skiftet til gymtøy. Avsluttes timen på skolen, utleveres mobilen etter at elevene har vært i garderoben.

8.trinn:      *Mobiler samles inn i 2.time tirsdag (etter fr.språkstime etc.)

                   *Den klassen som har svømming på slutten av fredag henter sine mobiler på kontoret etter timene.

9.trinn:      *Mat og helse-lærerne henter kassen. Ordenseleven(e) samler inn mobiltelefonene, også fra K&H-elevene.
         *Onsdager henter 9A sine mobiler i slutten av 4.time på
         kontoret.

Mobilene SKAL IKKE brukes i skoletiden! Unntak er hvis lærer vil at elevene skal bruke den i undervisningssammenheng. Lærer sender  da eleven til kontoret med en skriftlig beskjed om utlevering.

5. -7.trinn:

• Mobilen leveres til lærer i begynnelsen av 1 time og leveres tilbake i siste skoletime. Misbruker eleven dette blir mobilen levert kontoret og eleven kan hente den kl.14.

Rektor viser til dagenes ordensreglement ved Kragerø skole: «Har du mobilen fremme i timene/ er den i aktivitet blir den levert til kontoret ( kan hente telefonen kl.14.00.) og eleven vil få en anmerkning av kontaktlærer»

«Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker som du tar med til skolen. ( Eks. mobil, kamera )»

 

Rektor Marianne S. Gurrich, august 2019