Biblioteket

 Skolebiblioteket et godt rom å være i.
Biblioteket ligger i nær tilknytning til skolens kantine, og er en del av skolens pedagogiske areal.

Skolebiblioteket skal være et godt rom å være i, ha en pedagogisk funksjon som støtter elevers læring og pedagogenes arbeid i å nå læreplanmålene.

I tillegg til å være en sosial og kulturell arena, vil vi gjerne skape et trygt og inkluderende fellesskap hvor elevene kan oppleve gode leseopplevelser.

RETT BOK TIL RETT TID
Biblioteket har et godt utvalg litteratur, både skjønn og fag for elever fra 1 10 trinn.

I tillegg har vi:
•Spill
•Tegneutstyr
•TV til visning av for eksempel film fra Filmrommet.no
•Websøk
•Utstillingsmuligheter
•Leseplasser
•Arbeidsbord

Selvbetjent skolebibliotek med bibliotekprogrammet Mikromarc:

Alle bøker registreres utlånt/innlevert via Mikromarc biblioteksystem
Alle elever har lånekort, det samme lånekortet benyttes ved Kragerø bibliotek
Boksamlingen er søkbar på internett via WEBSØK
Utlånstiden er fire uker. Tilbakelevering av bøkene gjøres til skolen.
Vi har faste besøkstider for hver klasse - se egen timeplan
Skolebiblioteket har tilrettelagt for bokkasser til bruk i klasserommene.

Kragerø kommune har skolebibliotek i drift på 4 skoler og er i ferd med å opprette skolebibliotek ved Sannidal
ungdomsskole. På hver skole har vi samlingsstyrer for skolebibliotek lærer med særskilt ansvar for å bistå i daglig
drift. Skolebibliotekkoordinator 50% i kommunen har ansvar for oppbygging, samlingsutvikling og bibliotekteknisk
drift ved alle skolene . Skoleåret 20/21 har vi knyttet til oss, gjennom prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet en
formidler i 50% prosjektstilling.

Velkommen til skolebiblioteket!