Kragerø kommune tilbyr utdanning for leger som ønsker å bli allmennleger

Generell utdanningsplan for spesialisering i allmennmedisin i Kragerø kommune.

Hovedutvalg for helse og omsorg har vedtatt en ordning med utdanning for leger som ønsker å bli spesialister i allmennmedisin (ALIS), og vedtok følgende i sitt møte 6. september:

Kragerø kommune skal oppfylle forpliktelser som pålegges gjennom ALIS-ordningen, som godkjent utdanningsinstitusjon. Kommunen skal søke årlig tilskudd fra Helsedirektoratet for å finansiere ordningen.

De allmennmedisinske fagområdene i primærhelsetjenesten har en sentral rolle i helsevesenet. Allmennleger i primærhelsetjenesten har et bredt spekter av oppgaver, både overfor pasienter og andre tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Det er en stor bredde i pasientkategori og tilstander allmennlegene utreder og behandler. Kommunen er avhengig av høy kvalitet i denne tjenesten for å sikre innbyggerne et godt tilbud.

Kragerø kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Kommunen har utarbeidet en Generell utdanningsplan som legger til rette for utdanning for fastlegene og så langt er det inngått seks ALIS-avtaler. Kommunen mottar tilskudd fra Helsedirektoratet til ordningen, og våre erfarne leger bidrar med veiledning og oppfølging til våre nyansatte leger. Dette er et viktig tiltak for å bidra til å stabilisere fastlegeordningen i Kragerø.

«Kommunen har nå ansatt elleve fastleger, to legevaktsleger og en sykehjemslege – og har dermed god dekning for å ivareta de allmennmedisinske oppgavene i befolkningen. Og med muligheten som legene nå har til å bli spesialister, mener vi at legedekningen og mulighet for kompetanseheving tilfredsstiller befolkningens behov for legetjenester», sier virksomhetsleder Merete Kimestad og kommuneoverlege Brynhild Braut.

Tilbakemelding