Vannmåler

Vannmåleravlesning: Det blir i uke 52 sendt ut varsel om vannmåleravlesning på SMS eller som brev. Følg beskrivelsen og registrer din målerstand innen gitt frist. 

Årsoppgjør og vannmåleravlesning:

Årsoppgjør for vannmålere blir utført like over nyttår. Det er derfor viktig av vi mottar vannmåleravlesning innen frist gitt i varsel. Varsel om vannmåleravlesning blir sendt ut på SMS eller brev i desember. Kunder som mottar varsel på SMS svarer på meldingen med aktuell målerstand. Røde tall og tall bak komma skal ikke tas med.

De som mottar varsel i brevform registrerer avlesningen på www.leseav.no. Hvert anlegg har sin individuelle kode som du registrerer sammen med målerstand. Ønsker du å registrere avlesningen med mobil neste gang kan du registrere ditt mobilnummer sammen med avlesningen.

Har du flere vannmålere vil du motta et varsel per vannmåler.

Vannmåler næring:

Alle næringsenheter skal installere vannmåler og bli fakturert etter faktisk forbruk jf. «Forskrift for vann og avløpsgebyr, Kragerø kommune, Telemark FOR-2014-12-18-1952». Dette er i forbindelse med vårt arbeid med å spare vann og få et mest mulig rettferdig gebyrsystem. Tiltaket kombineres med utstrakt bruk av offentlige vannmålere, fjernovervåking, lekkasjesøking og utbedring av ledningsnettet. Det jobbes aktivt med å følge opp næringsenheter, bryggeanlegg, landbrukseiendommer m.m. som i dag ikke har vannmåler, og eiere vil bli kontaktet fortløpende med anmodning og krav om å installere dette.

Vannmåler privat:

Rene boenheter (boliger og fritidsboliger) står i dag fritt til å velge om forbruksgebyr for vann og/eller avløp skal baseres på stipulert eller målt forbruk. Stipulert forbruk beregnes etter bruksareal justert til beregnet areal etter Husbankens regler. Dette gjelder alt bebygd areal på eiendommen.

Boenheter med godkjent vannmåler betaler etter målt forbruk. Vannmåleren leses av en gang pr år og varsel om dette blir sendt ut i desember. Installasjon av vannmåler gjøres av autorisert rørlegger og betales av eier.