Drikkevann

Vannforsyning

Kommunens hovedmål er å levere trygt, sikkert og tilstrekkelig vann til kommunens innbyggere. Kragerø kommune har ansvar for drift av kommunens offentlige ledningsnett. I kommunen er det 316 km med vannledninger, i tillegg til 17 vannpumpestasjoner, 6 høydebasseng og et vannbehandlingsanlegg.

Grøtvann er Kragerø kommunes vannkilde og vannbehandlingen består av sandfilter, UV-belysning og klor(backup). Anlegget ble satt i drift i 1972, og har senere blitt bygd ut i flere omganger.

I dag har Kragerø kommune en teoretisk lekkasjeprosent på under 50%, dette er beregnet ut fra forholdet produsert- mot fakturert vannforbruk. Kommunen jobber aktivt med å lokalisere og utbedre vannlekkasjer, og rehabiliterer gammelt ledningsnett.

De aller fleste lekkasjer oppstår på private stikkledninger. Kommunen er avhengig av tips fra publikum for å raskt kunne lokalisere disse lekkasjene, ved mistanke om lekkasje i ditt nærområde send en henvendelse til kenneth.haugholt@kragero.kommune.no

 

Vannkvalitet

Drikkevannskvaliteten er god og holder seg hele tiden innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften, med svært få unntak. Sjekk grenseverdiene for vannkvalitetsparametrene her.

Råvanns- og drikkevannskvaliteten i Kragerø kartlegges kontinuerlig gjennom blant annet ukentlige analyser og utvidet prøver på 23 forskjellige prøvesteder.

Kommunen kan være behjelpelig med prøvetagning og analyse av privat drikkevann. Prøvetagningen faktureres ihht. til medgått tid og timepris i kommunens prisliste i tillegg kommer kostnaden for selve analysen som utføres av eksterne. For bistand med dette send henvendelse til jan.sundbo@kragero.kommune.no

Hardheten på drikkevannet i Kragerø kommune er betegnet som meget bløtt vann. Dette innebærer at verdien er <1 °dH som er den tyske skalaen som benyttes for hardhet på vann. Verdien er målt til 0,18 °dH i 2020.

Sanitærabonnement vann

Før en eiendom kan tilknyttes kommunalt vannledningsnett må det via rørlegger eller entreprenør søkes om sanitærabonnement for vann. Søknad om tilknytning skal være godkjent og tilknytningsgebyr skal være betalt før tilknytning utføres. Husholdningsabonnentene kan velge om de vil betale vannavgift etter boareal eller målt forbruk.

Sanitærabonnementet dekker produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann. Grøtvann vannverk og distribusjon av vann drives etter selvkostprinsippet.

Betalingssatser vedtas av kommunestyret, vannavgiften faktureres som en del av kommunale avgifter.

Tilbakemelding