Priser og gebyrer

Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Kommunale avgifter

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 955,-
Næring med kapasitetsfaktor = 1 955,-
Næring med kapasitetsfaktor = 3 2 865,-
Næring med kapasitetsfaktor = 10 9 550,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 95 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 191 000,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 382 000,-
Forbruksgebyr (kr/m³) 9,93
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 496,50
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 993,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 1 489,50
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 1 986,-

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 1 202,50
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 202,50
Næring med kapasitetsfaktor = 3 3 607,50
Næring med kapasitetsfaktor = 10 12 025,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 120 250,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 240 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 481 000,-
Forbruksgebyr (kr /m³) 22,90
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 145-
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 290,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 3 435,-
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 4 580,-

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 216 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 216 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 216 x areal x 0,50
Over 2 700m2 216 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 216 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 160 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 160 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 160 x areal x 0,50
Over 2700m2 160 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården (prosjekt) 2019
Vann hovedledninger 70 455,-
Avløp hovedledninger 52 442

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2019
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 3.059,-
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 2.845,-
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 2.447,-
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 1.835,-

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker Pris 2019
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 3 160,- pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 580,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 790,- pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 kr 5 595,- pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 Kr 3 160,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ Kr 2 548,- pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ Kr 637,- pr m3
Tømming av minirenseanlegg 0-4 m3 med bil 2 185,-
Tømming av minirenseanlegg 6 m3 med bil 3 275,-
Tømming av minirenseanlegg 0-4 m3 med lekter 7 600,-
Tømming av minirenseanlegg 6 m3 med lekter 10 850,-

 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2019
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 6.923,-
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)
Inntil 10 PE 7.219,-
Inntil 30 PE 11.862,-
Inntil 100 PE 23.732,-
Over 100 PE 39.553,-
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn).
Gebyr for tilsyn settes til kr. 932,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 1.198,-

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Priser pr. 01.01.2018 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 490,- Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 100,- Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 1 500,- Pr. tonn Inkl mva
Rent trevirke 800,- Pr. tonn Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 700,- Pr tonn Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 30,- Pr. stykk Inkl mva