Priser og gebyrer

Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2023
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 2 315
Næring med kapasitetsfaktor = 1 2 315
Næring med kapasitetsfaktor = 3 6 945
Næring med kapasitetsfaktor = 10 23 150
Næring med kapasitetsfaktor = 100 231 500
Næring med kapasitetsfaktor = 200 463 000
Næring med kapasitetsfaktor = 400 926 000
Forbruksgebyr (kr/100m³) 1 406
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 703
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 1 406
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 2 109
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 2 812

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2023
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 2 438
Næring med kapasitetsfaktor = 1 2 438
Næring med kapasitetsfaktor = 3 7 314
Næring med kapasitetsfaktor = 10 24 380
Næring med kapasitetsfaktor = 100 243 800
Næring med kapasitetsfaktor = 200 487 600
Næring med kapasitetsfaktor = 400 975 200
Forbruksgebyr (kr /100m³) 2 773
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 387
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 773
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 4 160
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 5 546

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 231 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 231 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 231 x areal x 0,50
Over 2 700m2 231 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 231 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 171 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 171 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 171 x areal x 0,50
Over 2700m2 171 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp 2023
Vann 79 668
Avløp 59 299
Samlet pris vann og avløp 138 967
Tilknytningsgebyrene inkluderer tilknytningsgebyr og anleggsbidrag

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2023
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 3 800
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 3 534
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 3 040
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 2 280

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker 2023
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 2 641,- pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 321,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 751,- pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 kr 5 282,- pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 2 641,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ 3 058,- pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ 765,- pr m3
Ekstra tømming i skjærgården inntil 6m3 10 600,-
Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming pluss et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva.
Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor ingen faste gebyrer, behandlings- og administrasjonsgebyret skal dekke kostandene kommunen har for rensing av mottatt septik/slam og faktura-/administrasjonsoppgaver.

Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming  pluss et gebyr. Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor  ingen faste gebyrer og må betale et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva. 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2023
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 8 069
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)  
Inntil 10 PE 8 414
Inntil 30 PE 13 825
Inntil 100 PE 27 659
Over 100 PE 46 098
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). 1 396

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Pris 2023 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 500 Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 100 Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 100 Pr. m3 Inkl mva
Rent trevirke 100 Pr. m3 Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 100 Pr. m3 Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 45 Pr. stykk Inkl mva

 

Tilbakemelding