Priser og gebyrer

Kommunale avgifter

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2018
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 825,-
Næring med kapasitetsfaktor = 1 825,-
Næring med kapasitetsfaktor = 3 2 475,-
Næring med kapasitetsfaktor = 10 8 250,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 82 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 165 000,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 330 000,-
Forbruksgebyr (kr/m³) 9,15,-
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 457,5,-
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 915,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 1 372,5,-
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 1 830,-

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2018
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 1 397,5,-
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 397,5,-
Næring med kapasitetsfaktor = 3 4 192,5,-
Næring med kapasitetsfaktor = 10 13 975,-
Næring med kapasitetsfaktor = 100 139 750,-
Næring med kapasitetsfaktor = 200 279 500,-
Næring med kapasitetsfaktor = 400 559 000,-
Forbruksgebyr (kr /m³) 27,2,-
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 360-
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 720,-
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 4 080,-
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 5 440,-

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 216 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 216 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 216 x areal x 0,50
Over 2 700m2 216 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 216 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 160 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 160 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 160 x areal x 0,50
Over 2700m2 160 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården (prosjekt) 2018
Vann hovedledninger 70 455,-
Avløp hovedledninger 52 442,-

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2018
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 3 006,-
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 2 796,-
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 2 405,-
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 1 804,-

 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2018
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 6 734,-
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)
Inntil 10 PE 7 022,-
Inntil 30 PE 11 539,-
Inntil 100 PE 23 086,-
Over 100 PE 38 476,-
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn).
Gebyr for tilsyn settes til kr. 874,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 1 165,-

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Priser pr. 01.01.2018 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 490,- Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 100,- Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 1 500,- Pr. tonn Inkl mva
Rent trevirke 800,- Pr. tonn Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 700,- Pr tonn Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 30,- Pr. stykk Inkl mva