Priser og gebyrer

Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 1 441
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 441
Næring med kapasitetsfaktor = 3 4 323
Næring med kapasitetsfaktor = 10 14 410
Næring med kapasitetsfaktor = 100 144 100
Næring med kapasitetsfaktor = 200 288 200
Næring med kapasitetsfaktor = 400 576 400
Forbruksgebyr (kr/100m³) 1 756
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 878
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 1 756
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 2 634
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 3 512

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 1 763
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 763
Næring med kapasitetsfaktor = 3 5 289
Næring med kapasitetsfaktor = 10 17 630
Næring med kapasitetsfaktor = 100 176 300
Næring med kapasitetsfaktor = 200 352 600
Næring med kapasitetsfaktor = 400 705 200
Forbruksgebyr (kr /100m³) 2 594
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1297
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 594
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 3 891
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 5 188

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 216 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 216 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 216 x areal x 0,50
Over 2 700m2 216 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 216 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 160 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 160 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 160 x areal x 0,50
Over 2700m2 160 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp 2022
Vann 74 456
Avløp 55 420
Totalt vann + avløp 129 876
Tilknytningsgebyrene inkluderer tilknytningsgebyr og anleggsbidrag

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2022
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 2 754
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 2 561
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 2 203
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 1 652

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker 2022
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 2 609,- pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 304,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 702,- pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 kr 5 218,- pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 2 609,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ 2 858,- pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ 715,- pr m3
Ekstra tømming i skjærgården inntil 6m3 9 907,-
Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming pluss et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva.
Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor ingen faste gebyrer, behandlings- og administrasjonsgebyret skal dekke kostandene kommunen har for rensing av mottatt septik/slam og faktura-/administrasjonsoppgaver.

Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming  pluss et gebyr. Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor  ingen faste gebyrer og må betale et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva. 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2022
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 7 541
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)  
Inntil 10 PE 7 864
Inntil 30 PE 12 920
Inntil 100 PE 25 850
Over 100 PE 43 082
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). 1 305

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Pris 2022 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 490 Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 100 Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 100 Pr. m3 Inkl mva
Rent trevirke 100 Pr. m3 Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 100 Pr. m3 Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 30 Pr. stykk Inkl mva