Priser og gebyrer

Alle priser er inkl. 25 % mva. dersom ikke annet framgår av liste.

Gebyrer vann
Gebyrer vann
Gebyrer vann 2021
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast per husstand 984
Næring med kapasitetsfaktor = 1 984
Næring med kapasitetsfaktor = 3 2 952
Næring med kapasitetsfaktor = 10 9 840
Næring med kapasitetsfaktor = 100 98 400
Næring med kapasitetsfaktor = 200 196 800
Næring med kapasitetsfaktor = 400 393 600
Forbruksgebyr (kr/m³) 13,69
0 – 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 685
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 1 369
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 2 053
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 2 738

Alle bryggeanlegg pålegges å etablere vannmåler og faktureres etter faktisk forbruk, abonnementsgebyr tilsvarende en husstand kommer i tillegg

Gebyrer avløp
Gebyrer avløp
Gebyrer avløp 2021
Abonnementsgebyr (kr/abonnent) fast pr husstand 1 511
Næring med kapasitetsfaktor = 1 1 511
Næring med kapasitetsfaktor = 3 4 533
Næring med kapasitetsfaktor = 10 15 110
Næring med kapasitetsfaktor = 100 151 100
Næring med kapasitetsfaktor = 200 302 200
Næring med kapasitetsfaktor = 400 604 400,-
Forbruksgebyr (kr /m³) 28,91
0 - 70m² - Forbruksgebyr stipulert (50m³) 1 446
71 – 125m² - Forbruksgebyr stipulert (100m³) 2 891
126 – 170m² - Forbruksgebyr stipulert (150m³) 4 338
over 170m² - Forbruksgebyr stipulert (200m³) 5 782

 

Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann
Tilkoblingsgebyr vann Kr 222 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 222 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 222 x areal x 0,50
Over 2 700m2 222 x areal x 0,15
For bryggeanlegg 222 x ant. plasser x 0,50

 

Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk
Tilkoblingsgebyr kloakk 164 pr. m2 bruksareal
For de første 300m2 164 x areal x 1,00
Over 300m2 inntil 2700m2 164 x areal x 0,50
Over 2700m2 164 x areal x 0,15

 

Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp i skjærgården
Tilkoblingsgebyr vann og avløp 2021
Vann 72 357,-
Avløp 53 858,-
Totalt vann + avløp 126 215,-
Tilknytningsgebyrene inkluderer tilknytningsgebyr og anleggsbidrag

 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr 2021
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) 2 754
Helårsrenovasjon, per husstand (leilighet) m/ kompostering (93% av helårsrenovasjon) 2 561
En-person husholdning (80 % av helårsrenovasjon) 2 203
Hytterenovasjon (60 % av helårsrenovasjon) 1 652

 

Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker
Tømming av septiktanker 2021
For tømming av septiktanker bolig/næring inntil 4 m3 3 580- pr år (utføres en gang hvert 2 år)
For tømming av septiktanker fritidsbolig inntil 4 m3 1 790,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
Pr m3 for tanker med volum over 4 m3 895,- pr år
For tømming av tette tanker inntil 4 m3 kr 7 160,- pr år (utføres årlig)
For tømming i skjærgården inntil 6 m3 Kr 3 580,- pr år (utføres en gang hvert 4 år)
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker inntil 4 m³ Kr 2 777,- pr gang
For ekstra tømming av septiktanker/tette tanker med volum over 4 m³ Kr 695,- pr m3
Ekstra tømming i skjærgården inntil 6m3 9 628,-
Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming pluss et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva.
Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor ingen faste gebyrer, behandlings- og administrasjonsgebyret skal dekke kostandene kommunen har for rensing av mottatt septik/slam og faktura-/administrasjonsoppgaver.

Tømming av minirenseanlegg faktureres etter faktiske kostnader knyttet til hver enkelt tømming  pluss et gebyr. Minirenseanlegg er ikke omfattet av ordinære tømmerunder og betaler derfor  ingen faste gebyrer og må betale et behandlings- og administrasjonsgebyr på kr 625 inkl. mva. 

Utslippssaker
Utslippssaker
Utslippssaker 2021
Utslippssøknader for enebolig, hytter og lignende 7 329
Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning baset på PE (personekvivalenter)  
Inntil 10 PE 7 642
Inntil 30 PE 12 556
Inntil 100 PE 25 121
Over 100 PE 41 868
Søker kan belastes med utgifter til nødvendige resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov (foreløpig er det ikke regelmessige tilsyn). 1 268
Gebyr for tilsyn settes til kr. 932,- pr gang. Det presiseres at det ikke skal innkreves faste årlige gebyr. 7 329

 

Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi
Nilsbukjerr avfallsdeponi Priser pr. 01.01.2021 Volum MVA
Hage / park avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Jord- og steinmasser 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Rene masser (fliser, porselen, leca ol) 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Glass og metall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Papp og papir 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Husholdningsplast 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Plastfolie 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
EE-avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Farlig avfall 0,- Pr. tonn Avgiftsfritak
Avfallsdunker 140 ltr 503 Pr stk Inkl mva
Husholdningsavfall* 103 Pr. m3 Inkl mva
Blandet bygningsavfall 103 Pr. m3 Inkl mva
Rent trevirke 103 Pr. m3 Inkl mva
Gips, ren u/fliser etc 103 Pr. m3 Inkl mva
Ekstra restavfallssekk 31 Pr. stykk Inkl mva