Informasjon om brøyting

Informasjon om vintervedlikehold i Kragerø kommune

Kragerø kommune, veg og park, har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gang- og sykkelveier samt fortau. I Kragerø er det 91 km kommunale veier og GS-veier som kommunen drifter. Riks- og fylkesveier er henholdsvis Statens vegvesen og fylkeskommunen sitt ansvar. Dette gjelder også GS-veier og fortau langs riks- og fylkesveier.

 

Brøyting:

Det settes i gang brøyting når det har kommet 6-7 cm tørr snø, eller 4-5 cm våt snø.

Brøyting foregår etter et fastlagt mønster. Under normale forhold tar det 10-13 timer å brøyte hele veinettet. Det betyr at det kan ha kommet mer snø der du bor før vi brøyter. Hovedveier, gang- og sykkelveier, skoleveier og fortau blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene. Boligveiene kan være ufremkommelige om natten ved store snøfall.

 

Strøing:

Kragerø kommune strør etter behov. Når det snør blir det i hovedsak ikke strødd, siden det ikke vil ha noe effekt.

Kragerø kommune har få veier og gater som egner seg til salting, det blir derfor strødd med strøsand/grus.

Særlige utfordrende forhold: underkjølt regn! Under slike forhold er det vanskelig for kommunen å få strødd fort nok. Dersom strøing settes i gang for tidlig vil regnet vaske vekk sanden/grusen, evt legge seg oppå og fryse til is. Det kan derfor ikke strøs på forhånd, selv om det er været er meldt. På samme måte som ved brøyting kan ikke strøbilen være i «hele kommunen» samtidig, men maskinene kan holde høyere hastighet ved strøing enn ved brøyting.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. De mest trafikkerte og sentrale gatene og veiene blir prioritert, i tillegg til strekninger hvor man vet det kan by på problemer å ta seg frem ved glatt føre.

 

Strøsand:

Strøsand til privat bruk kan vederlagsfritt hentes i sandsiloen på Barthebrygga. Siloen vil være åpen på tirsdager og torsdager fra kl 0800 til kl 2000. Tilbudet gjelder fra 1.desember til 31.mars.

 

Hvordan kan du best hjelpe til?

Brøytemannskapene er til enhver tid opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Når værforholdene er vanskelige og snømengdene svært store, tar jobben naturlig nok mer tid.

Det er derfor viktig:

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene - enten du går, sykler eller kjører.
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram. Er det hindringer i veien vil den ikke bli brøytet.
  • At du ikke setter tilhengere, båthengere eller andre gjenstander i veibane eller –grøft.
  • At du selv rydder egen innkjørsel. At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i veien, eller veiarealet. Det bare forskyver problemet, bokstavelig talt. Neste gang det brøytes kan snøen ende hos naboen. I mellomtiden vil snøen ofte ha frosset til isklumper som kan skade brøyteutstyret. Snø fra egen eiendom som måkes ut i vegen er et brudd på forbudet i veglova § 57, 2. ledd, nr. 3.
  • At du sørger for at vegetasjon fra egen eiendom ikke henger ut i veiarealet til hinder for brøytemannskapene.
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger.

Takk for hjelpen! 

 

Husk at i henhold til Lov og vegtrafikk (vegtrafikkloven) §3 gjelder følgende:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Tilbakemelding