Oppmålingsgebyr

Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) og eierseksjonslova (lovas § 7)samt kopiering/utskrifter fastsettes som følger:

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2023
Areal 0 – 500 m² 26 007
Areal 501 – 2000 m² 28 269
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 262
Areal over 25 000 m2 80 284
For tomter innenfor området som fradeles/bortfestes og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales 80 % av satsene over for den 6. t.o.m. den 11. tomten, og 70 % av satsene over f.o.m. den 12. tomten.
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet Pris 2023
Areal 0 – 250 m² 11 081
Areal 251 – 500 m² 13 682
Areal 501 – 1000 m² 16 056
Areal 1001 – 1500 m² 21 710
Areal 1501 – 2000 m² 28 269
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 262
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris 2023
Areal 0 – 500 m² 26 007
Areal 501 – 2000 m² 28 269
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 262
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris 2023
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal 0 – 50 m2 7 350
Areal 51 – 250 m² 11 081
Areal 251 – 500 m² 13 682
Areal 500 – 1000 m² 16 056
Areal 1001 – 1500 m² 21 710
Areal 1501 – 2000 m² 28 269
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 262
1.5 Oppretting av anleggseiendom
1.5 Oppretting av anleggseiendom Pris 2023
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Volum 0 – 2000 m³ 28 269
Volum 2001 m³ - 10 000 m³ , økning pr. påbegynt 1000 m³ 2 257
Volum 10 001 m³ - 25 000 m3, økning pr.påbegynte 1000 m³ 1 101
Volum over 25 000 m³ 63 310
1.6 Registrering av jordsameie
1.6 Registrering av jordsameie Pris 2023
Faktureres etter medgått tid.
Timepris 1 413
Minstepris 4 240
1.7 Inneforretning
1.7 Inneforretning
Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som kan utføres som ren kontorforretning faktureres med 50 % av satsene i punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2023
Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 5 089
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris 2023
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter gjeldende forretningstype. Se tekst

 

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0 – 250 m² 11 081
Areal 251 – 500 m² 13 682
Areal til veg- eller jernbaneformål over 500 m², økning pr. påbegynt da 2 262
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom Pris 2023
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum 0 – 250 m³ 11 081
Volum 251 – 1000 m³ 13 682

 

4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0 – 250 m² 21 710
Areal 251 – 500 m² 27 364
Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål 13 682
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² 2 262
4.2 Anleggseiendom
4.2 Anleggseiendom Pris 2023
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 250 m³ 21 710
Volum 251 – 500 m³ 27 364
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ 2 262

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging: Pris 2023
For inntil 2 punkter 5 089
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 243
For enkle saker som kan utføres av en person uten nedsetting av bolter 1 866

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje Pris 2023
For inntil 2 punkter 8 481
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 262
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats 1 470
6.2 Oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer hvor grensene omslutter en hel eiendom
6.2 Oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer hvor grensene omslutter en hel eiendom Pris 2023
Gebyret beregnes etter satsene i pkt. 7. Se tekst

 

7. Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet Pris 2023
Areal 0 – 500 m² 11 896
Areal 501 – 2000 m² 14 360
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 583
Areal over 25 000 m2 50 772
For tomter innenfor området som oppmåles og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.

 

8. Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale Pris 2023
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde. 5 064
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. 1 266
Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

9. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater Pris 2023
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid.
Timesats 1 413

 

10. Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser Pris 2023
Gebyr pr. boltsatt punkt. 57

 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Pris 2023
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Se tekst

 

12. Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2023
Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:
Matrikkelbrev inntil 10 sider Som bestemt av Kartverket
Matrikkelbrev over 10 sider Som bestemt av Kartverket

 

13. Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering Pris 2023
Gebyr betales pr. søknad. Tinglysingsgebyr betales i tillegg til behandlingsgebyr.
Behandling av søknad om seksjonering 12 001
Behandling av søknad om reseksjonering 14 259
Behandling av søknad om opphevelse av seksjonering 4 523
Tillegg ved befaring: 2 714
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring 12 001
Kontorforretning for uteareal til eierseksjon 5 064
Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning. Gebyr for denne kommer som tillegg i samsvar med satsene i pkt. 1.4 under gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkelloven. Saker som trekkes etter at saksbehandlingen er påbegynt belastes med 50 % gebyr for søknad om seksjonering.

 

14. Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva: Pris 2023
Basisgebyr alle utskrifter. Pr side kommer i tillegg 260
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2 pr side 34
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1 pr side 45
Kopi/utskrift av skannede dokumenter i A0 pr side 57

 

15. Urimelig gebyr

Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.

 

16. Betalingsbestemmelser

Gebyr skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Kopiering/utskrifter er mva pliktig, jfr. pkt.13.

 

17. Salg av eiendomsopplysninger

17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)

17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)
Produkt 2023
Eiendomsmeglerpakke 1 300
Situasjonskart 218
Matrikkelinformasjon 144
Kommunale avgifter og gebyrer 144
Gjeldende regulering 218
Pågående regulering 64
Godkjente bygningstegninger 218
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 218
Tilknytning til offentlig vann og kloakk 218
Adkomst 144
Administrative kretser 64
Pipe eller ildsted 144
Naboliste 144
Målebrev 144
Legalpant 144

Dette er Kragerø kommune sine priser for salg av eiendomsopplysninger. Kragerø kommune har avtale med 3 leverandører for utlevering av disse opplysningene, som hver har egne påslag på disse prisene. Endelig pris vil da avvike fra lista.

Tilbakemelding