Oppmålingsgebyr

Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) og eierseksjonslova (lovas § 7)samt kopiering/utskrifter fastsettes som følger:

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2022
Areal 0 – 500 m² 24 306
Areal 501 – 2000 m² 26 420
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 114
Areal over 25 000 m2 75 032
For tomter innenfor området som fradeles/bortfestes og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales 80 % av satsene over for den 6. t.o.m. den 11. tomten, og 70 % av satsene over f.o.m. den 12. tomten.
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet Pris 2022
Areal 0 – 250 m² 10 365
Areal 251 – 500 m² 12 787
Areal 501 – 1000 m² 15 006
Areal 1001 – 1500 m² 20 290
Areal 1501 – 2000 m² 26 420
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 114
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris 2022
Areal 0 – 500 m² 24 306
Areal 501 – 2000 m² 26 420
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 114
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris 2022
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal 0 – 50 m2 6 869
Areal 51 – 250 m² 10 356
Areal 251 – 500 m² 12 787
Areal 500 – 1000 m² 15 006
Areal 1001 – 1500 m² 20 290
Areal 1501 – 2000 m² 26 420
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 114
1.5 Oppretting av anleggseiendom
1.5 Oppretting av anleggseiendom Pris 2022
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Volum 0 – 2000 m³ 26 420
Volum 2001 m³ - 10 000 m³ , økning pr. påbegynt 1000 m³ 2 109
Volum 10 001 m³ - 25 000 m3, økning pr.påbegynte 1000 m³ 1 029
Volum over 25 000 m³ 59 168
1.6 Registrering av jordsameie
1.6 Registrering av jordsameie Pris 2022
Faktureres etter medgått tid.
Timepris 1 321
Minstepris 3 963
1.7 Inneforretning
1.7 Inneforretning
Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som kan utføres som ren kontorforretning faktureres med 50 % av satsene i punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2022
Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 4 756
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris 2022
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter gjeldende forretningstype. Se tekst

 

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2022
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0 – 250 m² 10 356
Areal 251 – 500 m² 12 787
Areal til veg- eller jernbaneformål over 500 m², økning pr. påbegynt da 2 114
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom Pris 2022
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum 0 – 250 m³ 10 356
Volum 251 – 1000 m³ 12 787

 

4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2022
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0 – 250 m² 20 290
Areal 251 – 500 m² 25 574
Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål 12 787
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² 2 114
4.2 Anleggseiendom
4.2 Anleggseiendom Pris 2022
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 250 m³ 20 290
Volum 251 – 500 m³ 25 574
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ 2 114

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging: Pris 2022
For inntil 2 punkter 4 756
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 162
For enkle saker som kan utføres av en person uten nedsetting av bolter 1 744

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje Pris 2022
For inntil 2 punkter 7 926
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 114
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats 1 374
6.2 Oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer hvor grensene omslutter en hel eiendom
6.2 Oppmålingsforretning over enkelte grenselinjer hvor grensene omslutter en hel eiendom Pris 2022
Gebyret beregnes etter satsene i pkt. 7. Se tekst

 

7. Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet Pris 2022
Areal 0 – 500 m² 11 202
Areal 501 – 2000 m² 13 421
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 479
Areal over 25 000 m2 47 450
For tomter innenfor området som oppmåles og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.

 

8. Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale Pris 2022
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde. 4 733
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. 1 183
Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

9. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater Pris 2022
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid.
Timesats 1 321

 

10. Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser Pris 2022
Gebyr pr. boltsatt punkt. 53

 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Pris 2022
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Se tekst

 

12. Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2022
Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:
Matrikkelbrev inntil 10 sider Som bestemt av Kartverket
Matrikkelbrev over 10 sider Som bestemt av Kartverket

 

13. Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering Pris 2022
Gebyr betales pr. søknad. Tinglysingsgebyr betales i tillegg til behandlingsgebyr.
Behandling av søknad om seksjonering 11 216
Behandling av søknad om reseksjonering 13 326
Behandling av søknad om opphevelse av seksjonering 4 227
Tillegg ved befaring: 2 536
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring 11 216
Kontorforretning for uteareal til eierseksjon 4 733
Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning. Gebyr for denne kommer som tillegg i samsvar med satsene i pkt. 1.4 under gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkelloven. Saker som trekkes etter at saksbehandlingen er påbegynt belastes med 50 % gebyr for søknad om seksjonering.

 

14. Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva: Pris 2022
Basisgebyr alle utskrifter. Pr side kommer i tillegg 243
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2 pr side 32
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1 pr side 42
Kopi/utskrift av skannede dokumenter i A0 pr side 53

 

15. Urimelig gebyr

Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr. Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.

 

16. Betalingsbestemmelser

Gebyr skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Kopiering/utskrifter er mva pliktig, jfr. pkt.13.

 

17. Salg av eiendomsopplysninger

17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)

17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)
Produkt 2022
Eiendomsmeglerpakke 1 215
Situasjonskart 204
Matrikkelinformasjon 135
Kommunale avgifter og gebyrer 135
Gjeldende regulering 204
Pågående regulering 60
Godkjente bygningstegninger 204
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 204
Tilknytning til offentlig vann og kloakk 204
Adkomst 135
Administrative kretser 60
Pipe eller ildsted 135
Naboliste 135
Målebrev 135
Legalpant 135

Dette er Kragerø kommune sine priser for salg av eiendomsopplysninger. Kragerø kommune har avtale med 3 leverandører for utlevering av disse opplysningene, som hver har egne påslag på disse prisene. Endelig pris vil da avvike fra lista.