Oppmålingsgebyr

Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) og eierseksjonslova (lovas § 7)samt kopiering/utskrifter fastsettes som følger:

Prisskjema oppmåling

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2021
Areal 0 – 500 m² 23 621
Areal 501 – 2000 m² 25 675
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 054
Areal over 25 000 m2 72 917
For tomter innenfor området som fradeles/bortfestes og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales 80 % av satsene over for den 6. t.o.m. den 11. tomten, og 70 % av satsene over f.o.m. den 12. tomten.
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet Pris 2021
Areal 0 – 250 m² 10 065
Areal 251 – 500 m² 12 427
Areal 501 – 1000 m² 14 583
Areal 1001 – 1500 m² 19 718
Areal 1501 – 2000 m² 25 675
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 054
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris 2021
Areal 0 – 500 m² 23 621
Areal 501 – 2000 m² 25 675
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 054
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris 2021
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal 0 – 50 m2 6 676
Areal 51 – 250 m² 10 065
Areal 251 – 500 m² 12 427
Areal 500 – 1000 m² 14 583
Areal 1001 – 1500 m² 19 718
Areal 1501 – 2000 m² 25 675
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 2 054
1.5 Oppretting av anleggseiendom
1.5 Oppretting av anleggseiendom Pris 2021
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Volum 0 – 2000 m³ 25 675
Volum 2001 m³ - 10 000 m³ , økning pr. påbegynt 1000 m³ 2 050
Volum 10 001 m³ - 25 000 m3, økning pr.påbegynte 1000 m³ 1 000
Volum over 25 000 m³ 57 500
1.6 Registrering av jordsameie
1.6 Registrering av jordsameie Pris 2021
Faktureres etter medgått tid.
Timepris 1 284
Minstepris 3 851
1.7 Inneforretning
1.7 Inneforretning
Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som kan utføres som ren kontorforretning faktureres med 50 % av satsene i punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2021
Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 4 622
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris 2021
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter gjeldende forretningstype. Se tekst

 

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0 – 250 m² 10 065
Areal 251 – 500 m² 12 427
Areal til veg- eller jernbaneformål over 500 m², økning pr. påbegynt da 2 054
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom Pris 2021
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum 0 – 250 m³ 10 065
Volum 251 – 1000 m³ 12 427

 

4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0 – 250 m² 19 718
Areal 251 – 500 m² 24 853
Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål 12 427
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² 2 054
4.2 Anleggseiendom
4.2 Anleggseiendom Pris 2021
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 250 m³ 19 718
Volum 251 – 500 m³ 24 853
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ 2 054

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging: Pris 2021
For inntil 2 punkter 4 622
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 130
For enkle saker som kan utføres av en person uten nedsetting av bolter 1 695

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje Pris 2021
For inntil 2 punkter 7 703
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 2 054
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats 1 335

 

7. Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet Pris 2021
Areal 0 – 500 m² 10 886
Areal 501 – 2000 m² 13 043
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 438
Areal over 25 000 m2 46 112
For tomter innenfor området som oppmåles og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.

 

8. Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale Pris 2021
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde. 4 600
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. 1 150
Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

9. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater Pris 2021
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid.
Timesats 1 284

 

10. Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser Pris 2021
Gebyr pr. boltsatt punkt. 51

 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Pris 2021
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Se tekst

 

12. Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2021
Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:
Matrikkelbrev inntil 10 sider Som bestemt av Kartverket
Matrikkelbrev over 10 sider Som bestemt av Kartverket

 

13. Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering Pris 2021
Gebyr betales pr. søknad. Tinglysingsgebyr betales i tillegg til behandlingsgebyr.
Behandling av søknad om seksjonering 10 900
Behandling av søknad om reseksjonering 12 950
Behandling av søknad om opphevelse av seksjonering 4 108
Tillegg ved befaring: 2 465
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring 10 900
Kontorforretning for uteareal til eierseksjon 4 600
Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning. Gebyr for denne kommer som tillegg i samsvar med satsene i pkt. 1.4 under gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkelloven. Saker som trekkes etter at saksbehandlingen er påbegynt belastes med 50 % gebyr for søknad om seksjonering.

 

14. Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva: Pris 2021
Basisgebyr alle utskrifter. Pr side kommer i tillegg 236
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2 pr side 31
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1 pr side 41
Kopi/utskrift av skannede dokumenter i A0 pr side 51

 

15. Urimelig gebyr
15 Urimelig gebyr
15 Urimelig gebyr
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Kommunedirektør etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.

 

16. Betalingsbestemmelser
16 Betalingsbestemmelser
16 Betalingsbestemmelser
Gebyr skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt.
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.
Kopiering/utskrifter er mva pliktig, jfr. pkt.13.

 

17. Salg av eiendomsopplysninger
17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)
17. Salg av eiendomsopplysninger (eks mva)
Produkt 2021
Eiendomsmeglerpakke 1 181
Situasjonskart 198
Matrikkelinformasjon 131
Kommunale avgifter og gebyrer 131
Gjeldende regulering 198
Pågående regulering 58
Godkjente bygningstegninger 198
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 198
Tilknytning til offentlig vann og kloakk 198
Adkomst 131
Administrative kretser 58
Pipe eller ildsted 131
Naboliste 131
Målebrev 131
Legalpant 131

Dette er Kragerø kommune sine priser for salg av eiendomsopplysninger. Kragerø kommune har avtale med 3 leverandører for utlevering av disse opplysningene, som hver har egne påslag på disse prisene. Endelig pris vil da avvike fra lista.