Oppmålingsgebyr

Gebyrer for arbeider etter matrikkellova (lovas § 32, forskriftene § 16) og eierseksjonslova (lovas § 7)samt kopiering/utskrifter fastsettes som følger:

Prisskjema oppmåling

1. Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2019
Areal 0 – 500 m² 21 500,-
Areal 501 – 2000 m² 23 500,-
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 950,-
Areal over 25 000 m2 68 350,-
For tomter innenfor området som fradeles/bortfestes og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.
Ved fradeling av flere tilgrensede tomter samtidig, betales 90 % av satsene over for den 4. t.o.m. den 10. tomten, og 80 % av satsene over f.o.m. den 11. tomten.
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet
1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet Pris 2019
Areal 0 – 250 m² 9 500,-
Areal 251 – 500 m² 11 700,-
Areal 501 – 1000 m² 13 800,-
Areal 1001 – 1500 m² 18 600,-
Areal 1501 – 2000 m² 23 500,-
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 950,-
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris 2019
Areal 0 – 500 m² 21 500,-
Areal 501 – 2000 m² 23 500,-
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 950,-
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris 2019
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Areal 0 – 50 m2 6 300,-
Areal 51 – 250 m² 9 500,-
Areal 251 – 500 m² 11 700,-
Areal 500 – 1000 m² 13 800,-
Areal 1001 – 1500 m² 18 600,-
Areal 1501 – 2000 m² 23 500,-
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 950,-
1.5 Oppretting av anleggseiendom
1.5 Oppretting av anleggseiendom
1.5 Oppretting av anleggseiendom Pris 2019
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Volum 0 – 2000 m³ 23 500,-
Volum over 2000 m³, økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 950,-
1.6 Registrering av jordsameie
1.6 Registrering av jordsameie
1.6 Registrering av jordsameie Pris 2019
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Timepris 1 200,-
Minstepris 3 600,-
1.7 Inneforretning
1.7 Inneforretning
1.7 Inneforretning
Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som kan utføres som ren kontorforretning faktureres med 50 % av satsene i punkt 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2019
Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6. I tillegg kommer tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 4 400,-
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris 2019
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter gjeldende forretningstype. Se tekst

 

3. Grensejustering
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2019
Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Areal 0 – 250 m² 9 500,-
Areal 251 – 500 m² 11 700,-
Areal til veg- eller jernbaneformål over 500 m², økning pr. påbegynt da 1 950,-
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom
3.2 Anleggseiendom Pris 2019
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
Volum 0 – 250 m³ 9 500,-
Volum 251 – 1000 m³ 11 700,-

 

4. Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2019
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal 0 – 250 m² 23 500,-
Areal 251 – 500 m² 30 100,-
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m² 1 950,-
4.2 Anleggseiendom
4.2 Anleggseiendom
4.2 Anleggseiendom Pris 2019
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 250 m³ 23 500,-
Volum 251 – 500 m³ 30 100,-
Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³ 1 950,-

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Klarlegging: Pris 2019
For inntil 2 punkter 4 400,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 050,-
For enkle saker som kan utføres av en person uten nedsetting av bolter 1 600,-

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje
6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje Pris 2019
For inntil 2 punkter 7 300,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 950,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats 1 250,-

 

7. Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet
7 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet Pris 2019
Areal 0 – 500 m² 10 300,-
Areal 501 – 2000 m² 12 300,-
Areal over 2000 m², økning pr. påbegynt da. 1 350,-
Areal over 25 000 m2 43 350,-
For tomter innenfor området som oppmåles og som ikke tidligere er oppmålt faktureres innmåling av disse grensene i henhold til regulativets punkt 7 for hvert enkelt bruksnummer.

 

8. Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale
8 Privat grenseavtale Pris 2019
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde. 7 300,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde. 1 950,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

9. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater
9 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater Pris 2019
Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid.
Timesats 1 200,-

 

10. Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser
10 Arbeid med merking av grenser Pris 2019
Gebyr pr. boltsatt punkt. 50,-

 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Pris 2019
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Se tekst

 

12. Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev
12 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2019
Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:
Matrikkelbrev inntil 10 sider Som bestemt av Kartverket
Matrikkelbrev over 10 sider Som bestemt av Kartverket
Endring i satsene for utstedelse av matrikkelbrev reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

13. Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering
13 Seksjonering/reseksjonering Pris 2019
Gebyr betales pr. søknad. Tinglysingsgebyr betales i tillegg til behandlingsgebyr.
Behandling av søknad om seksjonering 5 250,-
Behandling av søknad om reseksjonering 7 200,-
Tillegg ved befaring: 2 350,-
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring 5 250,-

 

14. Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva:
14 Kopiering/utskrifter: Priser pr. kopi/utskrift inkl. mva: Pris 2019
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2 30,-
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1 40,-
Kopi/utskrift av skannede dokumenter i A0 50,-
Utskrift A2 230,- + 30,-pr. utskrift
Utskrift A1 230,- + 40,- pr. utskrift
Utskrift A0 230,- + 50,-pr. utskrift

 

15. Urimelig gebyr
15 Urimelig gebyr
15 Urimelig gebyr
15 Urimelig gebyr
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet.

 

16. Betalingsbestemmelser
16 Betalingsbestemmelser
16 Betalingsbestemmelser
16 Betalingsbestemmelser
Gebyr skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. Kopiering/utskrifter er mva pliktig, jfr. pkt.13.