Ung Framtid

Kragerø kommune er i gang med et prosjekt der målet er å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre. Gjennom “Ung Framtid” skal vi videreutvikle kommunens modell for tidlig innsats, TIK-modellen. Tidlig innsats handler om å gi riktig og nødvendig hjelp så raskt som mulig etter at en bekymring eller utfordring oppstår i et barn eller ungdoms liv. For å lykkes med dette, skal vi utarbeide en handlingsveileder med verktøy for å identifisere sårbare og utsatte barn og unge, der en sentral del av modellen skal beskrive det tverrfaglige arbeidet i kommunen. Modellen har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier.

 

I Ung Framtid skal vi også utforske hva som skal til for at flere barn og unge skal fullføre skoleløpet. Vi vet at frafall fra opplæring har store negative konsekvenser for både enkeltindividet og for samfunnet. Derfor er det viktig at vi som kommune legger til rette for at flest mulig skal fullføre og bestå! Gjennom samtaler med både ansatte, familier, ungdommer, frivillighet og politikere, skal vi definere hvilke utfordringer vi har og hva mulighetene er. Vi ønsker å komme frem til et innovativt tiltak som skal bidra til å løse utfordringen med skolefrafall!

“Ung Framtid” er finansiert med prosjektmidler fra Bufdir og Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er et toårig prosjekt fra august 2023 til august 2025.

Ønsker du å lese mer om prosjektet? Ta gjerne en titt på prosjektbeskrivelsen! (PDF, 1001 kB)

 

Organisering

Prosjektet ledes av Solveig Stige. Hun er utdannet lektor, og har 7 års erfaring fra ungdomsskole og videregående skole. Stige har et brennende engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, og gleder seg til å jobbe med systemet rundt barn og unge i Kragerø kommune! Hun samarbeider tett med prosjektgruppa, bestående av Christiane Hasseleid (kommunepsykolog), Brynhild Braut (kommuneoverlege), Elisabeth Bjerke (folkehelse- og frivillighetskoordinator) og Rino Andre Andersen (NAV-leder). Styringsgruppa består av kommunedirektørens ledergruppe.

For å sikre god involvering av de ulike tjenestene til barn og unge, er det også opprettet arbeidsgrupper i prosjektet. Se en oversikt over arbeidsgruppene her. (PDF, 148 kB)

 

Status i prosjektet

Siden oppstarten i august 2023 har det blitt gjennomført flere møter, arbeidsverksted og orienteringer, både med ansatte i kommunale tjenester, ikke-kommunale tjenester, og i politiske råd og utvalg. Dette har ført til en foreløpig beskrivelse av de utfordringene vi ser at vi må ta tak i for å lykkes med prosjektets mål (januar 2024). I prosjektets neste fase, fra januar til mai 2024, skal vi gjennomføre flere aktiviteter og kvalitative undersøkelser. Målet er at vi i juni 2024 skal gjøre rede for utfordringer og muligheter for veien videre i prosjektet.

Se foreløpig beskrivelse her.  (PDF, 2 MB)

Samskaping

En sentral del av prosjektet er samskaping – å skape og utvikle prosjektet i samarbeid med både ansatte, politikere, ikke-kommunale tjenester, frivilligheten og innbyggerne i kommunen. Innspill fra barn, unge og foresatte i tillegg til medarbeidere vil være nødvendig og avgjørende for at prosjektet

skal komme frem til gode tiltak. Samskaping skal foregå gjennom et mangfold av aktiviteter, på ulike arenaer, og med et rikt utvalg aktører.

En viktig ambisjon i prosjektet er at det skal være en pilot på samskapende sosial innovasjon i Kragerø kommune. Prosjektleder holdt et innlegg om dette på en intern fagdag om samskaping og innbyggerinvolvering i regi av Gnist-prosjektet februar 2024. I innlegget vil du se en oversikt over hvilke aktører som er viktige i innovasjonsarbeidet, og hvilke aktiviteter vi ønsker å gjennomføre for å lykkes med samskapende sosial innovasjon.

Se presentasjon fra fagdag her.  (PDF, 5 MB)

 

Har du lyst til å vite mer om eller bidra i prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Solveig Stige (solveig.stige@kragero.kommune.no). 

Tilbakemelding