Permisjon - fra skolen

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil 10 skoledager - to uker. Det er rektor som avgjør om det er forsvarlig å innvilge permisjon.

Når kan du få innvilget permisjon?

Trossamfunn utenfor den norske kirke

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Ferie

Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon til ferie. Det kan gis permisjon ved store familiebegivenheter, alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i nærmeste familie. Det kan også være helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som medfører at skolen bør innvilge en permisjonssøknad.

Konkurranser, verv o.l.

  • Det kan bli innvilget permisjon når eleven er tatt ut til å delta i idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Det skal normalt ikke gis permisjon til treningssamlinger eller lignende.
  • Skolekorps og foreninger bør ikke arrangere felles turer eller samlinger i den ordinære skoletiden.
  • Søknader om fri til å delta i arbeid der eleven er oppnevnt til politiske verv som for eksempel Ungdomsrådet eller tilsvarende, skal i så stor utstrekning som mulig møtes positivt.

Prøver, vurderinger og informasjonsdager

Elever får normalt ikke innvilget permisjon i perioder med forberedelse til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamen, muntlig og skriftlig
  • Heldagsprøver
  • Andre større vurderingssituasjoner (eks. større prøver, presentasjoner og framlegginger)
  • Den første uken av skoleåret - her blir det gitt viktig informasjon.

Slik søker du

Logg inn i Visma Flyt Skole. Søknadsskjema finner du på elevens profil under knappen "Søknader". Rektor ved skolen behandler søknaden...

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. 

Veileder for permisjon

Det er laget en Veileder for permisjoner i skolene i Kragerø (PDF, 637 kB) med utdypende informasjon.

Tilbakemelding