Redusert oppholdsbetaling

Redusert oppholdsbetaling i barnehager 2024

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt for en barnehageplass.  

 1. Maksprisen for opphold i barnehage er fra 1. august 2024 kr 2 000,- per måned, 11 måneder i året. Husstander med årsinntekt under kr 550.000,- har dermed rett til å søke om redusert oppholdsbetaling.  
 2. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med årsinntekt under kr 642 700,- har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2024 gjelder dette for barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022.
 3.  Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 og flere. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, det registreres automatisk.  
 4. I de kommunale barnehagene er satsen for matpenger 435,- for 100% plass.

 

Hvordan søke om redusert oppholdsbetaling:

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for at det fattes vedtak om redusert betaling når foresatte legger inn søknad. dette gjelder for både kommunale og private barnehager.

 • Logg inn på barnehageportalen (https://kragero.ist-asp.com/NO03814-pub/login.htm) og legg inn årsinntektene fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 
 • En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 • Saksbehandler innhenter siste tilgjengelige skattemelding via Barnehagesystemet. Dersom skattemeldingsåret er lik skatteoppgjørsåret, vil inntekten fra skatteoppgjøret hentes. Dersom skattemeldingsåret er større enn skatteoppgjørsåret, vil inntekten fra skattemeldingen hentes. Dersom skattemeldingsåret er mindre enn skatteoppgjørsåret, vil inntekten fra skatteoppgjøret hentes. 
 • Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen eller skatteoppgjøret, må det sendes inn dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. Dersom søker ikke har skattemelding, kan det legges ved annen dokumentasjon. 
 • Søknaden kan ikke behandles før eventuell tilleggsdokumentasjon på inntekt fra hele husstanden er levert.
 •  Dokumentasjonen sendes i posten til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø, eller på sikker digital epost ved å gå inn på Kragerø kommune https://www.kragero.kommune.no/      – nederst på siden finnes kontaktopplysninger. Det er viktig at navnet og fødselsdatoen til barnet påføres dokumentasjonen. 
 • Søknadsfrist for kommende barnehageår er 1. juni. OBS: Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Ved supplerende eller ekstra opptak til andre tider i året enn hovedopptaket kan det søkes når barnehageplass er tildelt. 
 • Betalingsreduksjonen trer i kraft måneden etter søknaden er behandlet og godkjent. Det gis ikke tilbakevirkende kraft hvis det søkes etter fristen. 
 • Fritak for oppholdsbetaling Dersom et barn er fraværende fra barnehagen grunnet langvarig sykdom, kan det gis betalingsfri etter 4 uker. Betalingsfri periode starter den femte uka i sykefraværet. Søknad om fritak for betaling ved langvarig sykdom må være skriftlig, og legeerklæring for hele fraværet må vedlegges.

Tilbakemelding