Barnehagemyndigheten i Kragerø

Organisering av barnehagemyndighetens oppgaver i Kragerø:

I følge §11 i Lov om barnehage, Krav til likebehandling og uavhengighet, skal: "Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet."

For å ivareta rettsikkerheten til barnehageeiere i Kragerø og ivareta tilliten til kommunen som barnehagemyndighet, er myndighetsansvaret i Kragerø fordelt på barnehagefaglig rådgiver ansatt direkte under kommunalsjefen, og en rådgiver i barnevernet direkte plassert under virksomhetsleder for Vestmar barneverntjeneste. Barnehagemyndigheten er altså delt i to; der Tilsynsmyndigheten (lokal betegnelse) har ansvaret for tilsyn, godkjenning og dispensasjon fra bemannings- og pedagognormen, og Barnehagefaglig rådgiver har ansvaret for de resterende oppgavene.

Klikk her for å lese hefte om Barnehagemyndighets rutiner for tilsyn og veiledning. (PDF, 424 kB)

Kragerø kommunes rolle som barnehagemyndighet er hjemlet i Lov om barnehager §10, med nærmere beskrivelse av oppgavene i kapitel 4 i samme lov. Forvaltningsloven gir regler for saksbehandlingen. 

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og se til at barnehagene drives i samsvar med regelverket uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Barnehageloven skiller mellom barnehageeiers ansvar og oppgaver, og kommunens ansvar og oppgaver som barnehagemyndighet. Barnehageeier har et selvstendig ansvar for at Barnehageloven med forskrifter blir oppfylt, mens det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å avklare om tilbudet i barnehagen er lovlig og faglig godt nok.

Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for å kontrollere at barnehagene drives i samsvar med:

• Lov om barnehager med forskrifter

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Den ønskede effekten av veiledning og tilsyn i barnehagene er å sikre at Barnehageloven med forskrifter blir fulgt opp.

Kontaktinfo

Berit Sollie Larsen
Rådgiver
E-post
Mobil 93 05 20 08

Tilbakemelding