Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Sør AS, på vegne av Hasseleidet Gård AS om oppstart av planarbeid med detaljregulering for store deler av eiendommene gnr/bnr. 2/6. m.fl. Planen vil delvis erstatte detaljregulering Hasseleidet – Ørvik, vedtatt 10.03.05 (PlanID: 200533), Kragerø kommune. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og planprogrammet legges ut på høring. Planen har fått PlanID: 206

                            

 Kragerø kommune varsler med dette oppstart av planarbeid for kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byggegrense, jamfør plan- og bygningsloven § 11-12 andre ledd. I tråd med plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram for hver av planene som redegjør for innholdet og fremdriften i planarbeidet, aktuelle temaer og opplegg for medvirkning. Det varsles samtidig høring av planprogrammene.  

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Kivle Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for Kivle.  Planen har PlanID 126b

I henhold til plan og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2034 ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 24. april 2022.

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Ft1, Kragerø resort – Stabbestad (planid 203). Med henvisning til §17-4 kunngjøres også oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Del av Skiensund, plan-id 53b ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygg 19.01.2022, sak 3/22.

Arkitekthuset Kragerø AS har på vegne av Tollboden Eiendomsselskap AS startet reguleringsplanarbeidet for Tollboden-kvartalet i Kragerø sentrum. Reguleringsplanens hensikt er videreføring og utvidelse av eksisterende hotellvirksomhet og bevertning. Oppstart av planarbeidet ble varslet 11.02.2021 med frist for merknader eller innspill 12.03.21. 

 A-Lab AS starter arbeidet med detaljregulering for Hellesund industriområde på vegne av Kragerø Utvikling AS.
Frist for å komme med innspill eller merknader til planarbeidet settes til 13.08.2021.

Forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.