Kommunestyret har behandlet saken i møte 16.01.2020 sak 5/20 Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak
1. Utkast til «Forskrift om folkevalgtes lønns- og arbeidsvilkår» legges ut på høring.
2. følgende forslag til endringer ble fremmet i kommunestyremøte 16.1.2020:

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd, gjøres med dette kjent av følgende planarbeid er igangsatt på vegne av Kragerø Utvikling . Formålet med planen er å legge til rette for bolig, kontor og variert næringsvirksomhet. 

Frist for uttalelser til planarbeidet er torsdag 12.desember 2019.