Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Det er annonsert oppstart av planarbeid der hensikten er å erstatte eksisterende låve med leilighetsbygg. 

Frist for merknader er satt til 23.03.2019

 

Det er annonsert oppstart av planarbeid med sikte på etablering av leilighetsbygg med parkeringshus i underetasje.  

Frist for merknader er satt til 07.03.2019.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Hellesund, plan-id 162, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for plan bygg og miljø 05.12.2018, sak 141/18.

Forslag til plan sendes nå på høring før endelig vedtak og vi ber om eventuelle innspill til planen innen 15.02.2019