Reguleringsplan for Del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga) legges ut for høring og offentlig ettersyn i perioden 22.12.2018 - 08.02.2019.

Iht. til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid på Stilnestangen Nord - Stueren.

Frist for merknader er satt til 10.02.2019

Det er igangsatt planarbeid med sikte på etablering av fritidsboliger. 

Frist for merknader er satt til 21.01.2019.

Planen endrer någjeldende plan for fritidsbebyggelse for Kammen. Et regulert område for idrett/fotball tas ut av planen. Det skal også vurderes om golfbilvei/adkomst til bryggeanlegg i Vrakvika skal videreføres.

Frist for merknader er satt til 21.01.2019.

Med bakgrunn i forvaltningsloven §37* legger Kragerø kommune forslag til ny «Forskrift om atferdsregler for offentlige friluftsområder i Skjærgårdsparken i Telemark» ut på høring. Frist 15.11.18

I henhold til Plan- og bygningsloven §§  12-3 og 12-8, gjøres det kjent med at følgende planarbeid er igangsatt på vegne av Kragerø Utvikling AS.

 

Plan 186, Detaljregulering for felt B4, gnr.32  - bnr.283 med flere - Kirkebukta.

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 5-1, 5-2 og 11-14 vedtok Kragerø formannskap i møte den 25.09.2018, sak 47/18 å legge nye områder i kommuneplanens arealdel og forslag til enkelte nye bestemmelser/tekst i både samfunns- og arealdel til ny høring og offentlig ettersyn.

Høringsfristen er 06.12.2018.

Kragerø kommunestyre har i møte 14.06.2018 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale i tilknytting til detaljregulering av Skrubbodden ut på høring i samsvar med plan og bygningslovens kapittel 17.

Nå starter planarbeidet for ny E18 – befolkningen inviteres til å medvirke.

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier og deres rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter.