Kunngjøringer

Godkjent detaljreguleringsplan for Stilnestangen Nord - Stuern

Kommunestyret vedtok i møte den 18.06.2020, sak 72/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 følgende plan:

PlanID 2020188 – Detaljreguleringsplan for Stilnestangen Nord – Stuern

Planområdet ligger lokalisert på Stilnestangen, ca.700 meter nord for Kragerø sentrum og kan beskrives som et sentrumsnært næringsområde. Ny detaljreguleringsplan overstyrer deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for Stilnestangen Nord, vedtatt 18.06.2008.

Planen gir anledning til utfylling i sjø og oppføring av kombinert bebyggelse (forretning, kontorer og annen type tjenesteyting, sjø- og havnerelatert næring, kaianlegg, cruisebåthavn, småbåtanlegg og annen teknisk infrastruktur).

Godkjente plandokumenter:

Plankart (PDF, 959 kB)

Bestemmelser (PDF, 494 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Saksprotokoll (PDF, 212 kB)

Hele saken kan leses ved å trykke denne linken.

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede parter kan påklage kommunens vedtak innen 14.08.2020. 

Ved spørsmål kan saksbehandler Joacim M. Larsen kan kontaktes på telefon 99 20 57 65 eller på e-post joacim.m.larsen@kragero.kommune.no