Kunngjøringer

Godkjent plan: Detaljregulering for Sandtangen - Gbnr 77/1 m.fl. - PlanID 2021191

Kommunestyret vedtok i møte den 11.02.2021, sak 223/21, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for Sandtangen, plan-id 2021191, med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger lokalisert i Kjølebrønd, ca.12km fra Tangen i Sannidal, i retning Stabbestad. Området benyttes i dag til båttopplag og div. servicetjenester knyttet til sjøbasert næring. Ny reguleringsplan overstyrer deler av tidligere vedtatt reguleringsplan for Sandtangen, vedtatt 12.12.2002.

Godkjent plan gir anledning til utfylling i sjø og oppføring av ny næringsbebyggelse og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg.

Hele saken kan leses på kommunens hjemmeside www.kragero.kommune.no under menypunktet Lokaldemokrati - Møter og saksdokumenter. 

Vedtaket kan påklages innen 19.04.2022, jfr. Forvaltningslovens §29,32 og 36. Klagen kan sendes til post@kragero.kommune.no eller til Virksomhet for bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø.

Vedtak KS (PDF, 297 kB)

Plankart  (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 697 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 4 MB)