Kunngjøringer

Kommunestyret vedtok i møte den 24.11.2022, sak 119/22, med hjemmel i plan og bygningsloven §12-12 følgende plan: PlandID 192 – Gbnr 12/860 m.fl – Detaljregulering for Kalstadsenteret. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk i området. 

Kommunestyret vedtok i møte den 23.06.2022, sak 94/22, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan: 
PlanID 2022189 - Detaljregulering for Garnvik gård, gbnr 12/26

Kommunestyret vedtok i møte den 16.06.2022, sak 79/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 følgende plan: PlanID 53B – Gbnr 23/290, 23/237 - Detaljregulering for Skiensund

Kommunedirektøren har i sak 22/00534 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Kammen som medfører følgende endringer.