Kunngjøringer

Reguleringsplan for del av Stabbestad sentrum (Stabbestadbrygga) legges ut for høring og  offentlig ettersyn i perioden 22.12.2018 - 08.02.2019.

Oversiktskart 1

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Arkitekthuset AS på vegne av tiltakshaver starter arbeid med reguleringsplan for Lindtvedt. 

Kommunestyret vedtok i møte den 14.06.2018, sak 55/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan:

PlanID 2018178 - Detaljreguleringsplan for del av gbnr 12/1 med flere, Tåtøy Østre - Tåtøybukta.

Kommunestyret vedtok i møte den 08.03.2018, sak 22/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 følgende plan:

PlanID 2018146b - Detaljreguleringsplan for Fossing Bruk, med tilhørende bestemmelser.

 

Kommunestyret vedtok i møte 18.01.2018 sak 1/18, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 følgende reguleringsplan: 

Gbnr 62/2 m.fl. - Detaljregulering for Lofthaug aktivitetssenter.