Kommunalområde Støtte og utvikling

8.1Støtte og utvikling

 

Kommunens støttefunksjoner innad i organisasjonen samt en rekke funksjoner mot publikum er samlet i dette kommunalområdet. Dette omfatter servicesenteret, IKT, økonomi, personal, politisk sekretariat og skatteoppkreverfunksjonen. Borgerlige vigsler er også innenfor ansvarsområdet til dette kommunalområdet.

Tabell 22 – Måloppnåelse kommunalområdet støtte og utvikling.

 

Mål/tiltak

Status

Gjennom praktiseringen av vedtatt handlingsregel for låneopptak vil målet om bærekraftig økonomi nås

KST 13/6 vedtok handlingsregel for låneopptak 2020-2023

Budsjettprosessen for budsjett 2020 vil legge opp til et netto driftsresultat på 1,75 % som anbefalt av myndighetene

KST 13/6 vedtok å opprettholde målsetningen

Digitalisering: Mobilt sentralbord

Mobilt sentralbord er tatt i bruk fullt ut. Det gjenstår noe utbytting av fasttelefon til mobiltelefon i organisasjonen. Når dette er gjort vil alle ha fult utbytte av fordelene.

 

 

Flere avdelinger har opprettet Kø, som minsker antall tilbakering til sentralbordet.

 

Digitalisering: Elektroniske skjema

80% av våre skjema på Internett portalen er elektroniske. Det er etablert bruk av eSignatur på aktuelle skjema.

Digitalisering: Ny side for møter/saksdokumenter på Internett portal

Lansert integrert løsning. Siden tilpasser seg godt skjermflaten leseren bruker.

Digitalisering: Digisos.

Løsning for elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no portalen.

Implementert v1 med elektronisk skjema.

Digitalisering: Bredbåndsdekning for innbyggere/næringsdrivende

Nasjonale midler bevilget. Bygd ut i Farsjø og ytre deler av Skåtøy

 

Digitalisering: Digital post. SvarUT/SvarInn, samt Digipost/eBoks

Etablert SvarUT på helsestasjon, Sosialtjenesten og Skole. Økt fokus i organisasjonen.

Etablert sikker digital post for mottak fra innbygger og næringslivet på hjemmesiden.

Digitalisering: MinSide

Etablert tjenestene: Mine fakturaer, mine skjema samt kobling til nasjonale tjenester.

 

Digitalisering: Velferdsteknologi

Ansatt egen prosjektleder og startet opp aktiviteter knyttet til nye digitale trygghetsalarmer, GPS, nytt responssenter, samhandlingstavler m.m.

Digitalisering: Tidsregistreringssystem

Implementert løsning for Rådhuset og Tangen.

 

 

 

 

Digitalisering: eLæring m/vekt på KS læring og Visma nettlæring

E-Læring relansert. Nytt “Ny”-ansatt kurs, samt 37 andre nettkurs relevante og tilgjengeliggjort for ansatte og ledere. I ferd med å tilby kurs ordnet faglig spesifikt for ledere og for ansatte (faggrupper) på de ulike kommunalområdene. Enkel tilgang fra intranettet.

Visma kurs som egne nettlæringer (veiledninger) med enkel tilgang fra intranettet

Digitalisering: DigiOrden.

Lederverktøy for å kartlegge og systematisere kommunens fagprogrammer og data som lagres i disse. GDPR modul for Personvernforordningen.

Løsningen tatt i bruk og registrert data.

 

 

 

“Næringsvennlig kommune”

Aktuell informasjon er lagt ut på kommunens hjemmeside. Det er innført et verktøy (Tendsign) som forenkler prosessen for konkurransegjennomføring. Det er utarbeidet nye retningslinjer for kommunale innkjøp i Kragerø kommune. Næringshensyn er innarbeidet i malen for saksfremlegg.

Arbeidet med å implementere og anvende Strategisk plan for kompetanseutvikling på alle nivå i organisasjonen

Det arbeides med at kompetanse- analyseverktøyet må komme til anvendelse fra tidlig høst. Et hovedtema i planen som

«Læring i org.» er tidkrevende, men vi er i gang med komp.bygging rundt dette.

 

Opplæring for ledere i internkontroll gjennomføres i 2019.

Opplæring i ROS er gjennomført

Pågående arbeid med heltidskultur fortsetter gjennom 2019.

Pågående arbeid med heltidskultur fortsetter i 2020.

Digitalisering: Støttekontakter (ca. 70 personer) skal ta i bruk elektroniske timelister.

 

Digitalisering: Anskaffelse av ny rekrutteringsmodul

Arbeidet videreføres i 2020 Utsatt til 2020

Internrevisjon

Gjennomføres i 2020

Helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015 skal revideres i løpet av 2019.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015 blir revidert i 2020.

Tilbakemelding