Kommunalområde Samfunn

8.1Samfunn

Kommunalområde Samfunn består av følgende virksomheter/tjenester og har hatt følgende fokusområder i 2019:

Vann, avløp, renovasjon, slam

Arbeidet med utredning av ny struktur på renseanleggene, rapport fra Sweco foreligger og skal behandles politisk i 2020. Det er omprioritert stillingsresurser for å fokusere mer på lekkasjer både på vann og avløp.  Det har blitt arbeidet mye med beredskap og kommunen har nå tilfredsstillende nødvannskapasitet. Det er også startet en utredning for å utrede reservevannkilde iht drikkevannsforskriften. Renovasjon startet arbeidet med ny avfallsplan som skal til politisk behandling ila 2020. Det var rekordhøy inntjening på deponiet og det var gode tall ift levert avfall på gjenvinningsstasjonen. Det ble innhentet anbud på bygging av omlastingsbygg for innvendig omlasting av avfall, dette bygget vil bedre flyveavfall problematikken i området betydelig.

Veier, parker og skjærgårdstjenesten.

Kragerø kommune fikk i 2019 dispensasjon fra parkeringsforskriften for å reservere parkeringsplasser langs offentlig veg. Dette har medført at deler av Parkeringsplanen som ble vedtatt i 2018 ikke lenger er aktuelt. På sikt bør planen revideres, men prioriteringen er nå er å få på plass nye skilt på de reserverte parkeringsplassene slik at vi kan håndheve plassene.

Trafikksikkerhetsplanen med handlingsplan ligger nå ute til høring og skal sluttbehandles våren 2020. Det er utarbeidet rapport over rasutsatte områder og arbeidet med Vegplan og Vegnormal skal sluttføres i 2020. Tiltak er gjennomført som følge av trafikksikkerhetsmidler: utskifting av HQL gatelys og sykkelopplæring på barneskolene. Skjærgårdstjenesten har bl a bygd HC-toalett Berg, ombygging av brygge på Valberg, nye uteriggere Jomfruland, prøvefiske etter hummer og oppgaver for Jomfruland Nasjonalpark og Viltnemnda.

Brann og feiing.

Prognosene brannvesenet får, fra blant annet DSB går i retning av at vi må forberede oss på flere langvarige hendelser, som flom, skogbrann og bortfall av viktig infrastruktur. Utholdenhet i form av tilstrekkelig materiell og utstyr har vært viktig, samt tilgang på reservestyrker. Samarbeid med andre brannvesen på tvers av kommunegrensen er også et viktig fokusområde.

Brannsikringsplanen er ferdigstilt og benyttes blant annet til å søke midler til brannsikringstiltak fra Riksantikvaren.

Plan, areal, byggesak og oppmåling

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen er ferdigstilt og private reguleringsforslag som er mottatt til behandling er saksbehandlet innenfor tidsfristene. Det er vedtatt 2 reguleringsplaner og flere mindre endringer av reguleringsplaner. Virksomheten har deltatt i interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal-Grimstad i både styrings- og plankoordinatorgruppe. Kommunedelplan for ny E18 gjennom Kragerø er vedtatt. Behandling av plan-, bygge- og oppmålingssaker har vært høyt prioritert og virksomheten samarbeider med Drangedal kommune om landbrukssaker. Omtaksering av eiendommer som grunnlag for ny eiendomsskatt 2020 ble gjennomført høsten 2019.

Konsesjonsbehandling (boplikt) følges opp og arbeidet med næringsvennlig kommune videreføres.

Byggdrift, svømmehall, idrettshall og renhold

Arbeidet med tilstandsrapporter for kommunale bygg er godt i gang og det skal utarbeides forvaltningsplan for alle kommunale bygg som ferdigstilles i 2020.  Servicegruppa, som er et arbeidstreningstilbud til brukere under 30 år fra NAV, og som utfører driftsoppgaver i kommunal regi, er videreført i 2019.

Det er innført nye rutiner for å lette og effektivisere arbeidet innenfor Byggdrift og Renhold. Gjennomføring av investeringsprosjekter som Skolehagen, ventilasjonsanlegg Sannidal ungdomsskole, uteområdet Sannidal skole fase 1, rehabilitering av garderober svømmehallen, nytt kjøkken Marienlyst, ombygging skjermet avdeling Marienlyst og utbytting av lysarmatur flere steder.

Kino, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber og kulturadministrasjon

Kultur prioriterer samarbeidet med frivilligheten på mange områder. Virksomheten har igangsatt nye tiltak for ungdom med fokus på integrering av barn og unge i lavinntektsfamilier etter budsjettøkning og vedtatte politiske signaler. Biblioteket økte sitt besøk betydelig som følge av meråpent bibliotek.

Videreføring av arbeidet med Kulturminneplan og ny Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet vedtatt. Munch-nettverket, hvor vi samarbeider med 7 andre kommuner, mottok 4,7 mill fra Sparebankstiftelsen DnB til formidling av Edvard Munch og stedene. Arbeidet med ny kystledhytte i assistentboligen ved Jomfruland fyrstasjon ble igangsatt. Det var svakere besøk på kino i 2019.

Kulturskolen har bred aktivitet.

NAV - Økonomisk sosialhjelp

Saksbehandling av statlige og kommunale ytelser, veiledning av innbyggere med ulike behov for bistand. Oppfølging av lokalt arbeidsliv med hyppig bedriftskontakt og oppfølging av relasjoner. Økonomisk råd- og veiledning av innbyggere som har behov for, og søker om, tjenesten.

Ansvar for å skaffe bostedsløse midlertidig bolig i samråd med øvrige aktører i Kragerø kommune.

“Talenthuset” hvor oppfølgingen av innbyggere under 30 år er konsentrert. Øremerkede prosjekter for denne målgruppen. Tett samhandling med øvrige kommunale virksomheter for å forsøke å få på plass helhetlige løsninger for den enkelte innbygger.

Tomteforvaltning, boligkontor, miljørådgivning og vanndirektivet

Oppfølging av utbyggingsavtalen for Kragerø Havnefont, leie av nye kontorlokaler, og oppgaver innenfor tomteforvaltning. Gjennomføring av Kragerø kommunes boligpolitikk, bruk av Startlån og tilskuddsmidler; ”Eie først” for flyktninger og “Barna først” til etablering for barnefamilier. Skaffe egnede boliger og oppfølging av Husbankens kommuneprogram. Videre gjennomføring Boligskole for flyktninger og arbeidet med “Handlingsplan for barn og unge i lavinntektsfamilier”

Oppgaver knyttet til Jomfruland nasjonalpark, hummerforvaltning, innsamling av maritimt søppel, Klima- og energiplan, Tjennastien og vanndirektivet.

Tabell 21 – Måloppnåelse kommunalområdet samfunn.

Mål/tiltak

Status

Fleksibel bruk av Husbankens virkemidler (Boligkontoret)

God resultatoppnåelse og effekt. Har vært få egnede boliger tilgjengelig og dette har forsinket prosessen noe.

Samarbeide med bedrifter som har rekrutteringsbehov for å få tilflyttere til kommunen (NAV)

Fortløpende dialog med bedrifter.

Gjennomføre prosjektet «Eie først» for flyktning familier 2018 og 2019 (Boligk.)

Gjennomføres og videreføres i 2020

Gjennomføring av tiltak for barn i lavinntektsfamilier (Kultur)

Alle planlagte tiltak gjennomført, inkl de bestillinger som ble lagt inn i forbindelse med rammeøkning til dette. Utarbeidet ny Handlingsplan. Søkt om midler fra BUF-dir.

Biblioteket samarbeider med bl.a Læringssenteret i integreringsarbeidet. (Kultur/bibliotek)

Ikke videreført.

Tett samarbeid med læringssenteret er etablert både på veileder- og ledernivå. Faste møtepunkter og dialog (NAV)

Jevnlig dialog og møter på veileder- og ledernivå. Tverrfaglig innsats til det beste for brukerne fungerer godt.

Biblioteket bidrar med studierom og innlån av pensumlitteratur. (Kultur/Bibl.)

Gjøres kontinuerlig. Økende fjernlån.

 

Gjennomføre utbygging av boligområder i tråd med politiske prioriteringer.

(Vei og park)

Det er ikke avsatt investeringsmidler til utbygging av boligområder for 2019.

Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet revideres i 2019  (Kultur)

Gjennomført. Vedtatt av kommunestyret i august 2019.

Bruk av husbankens virkemidler «Eie først» (Boligk)

Gjennomføres og videreføres i 2020

Effekt: økt respons hos NAV flyktn. konsulent på å komme seg raskt i jobb. Bedre integrering, spredt bosetting og beholde ressurssterke barnefamilier.

Innføre «Boligskole» for flyktninger (Boligk)

Gjennomføres og videreføres i 2020. Boligktr ansvarlig for undervisningen.

Utarbeide en grønnstruktur, samt etablering av vedlikehold av parker og møterom. (Vei og park)

Under arbeid.

Integrering i fritidsklubber og «Etter skoletid» tilbudet (Kultur)

Kontingentkassa fungerer godt i forhold til integrering. Multi er en viktig arena for integrering. Det samme gjelder klubben i Sannidal; Kalas.

Gjennomføring av frivillighetsplanen (Kultur)

Følges opp av Kultur.

Aktiviteten på Senior’n bidrar til forebyggende arbeid. (Kultur)

Gjennomføres. Godt besøkt og variert aktivitet.

Planlegge konkrete boliger for ulike vanskeligstilte grupper, ref. Boligsosial handlingsplan og Aktivitetsplan for Husbankens kommuneprogram. (Boligk.)

Boligkonsulent arbeider kontinuerlig med planlegging. Arbeidsutvalg og arbeidsgrupper har fått en endret sammensetning på for å sikre forankring hos de som har beslutningsmyndighet.

Boveileder knyttes opp mot Boligkontoret i tillegg til AMT. (Boligk.)

Gjennomført

Oppfølging av husleierestander (Boligktr)

Gjennomført

Digitalisering av sosiale tjenester og muligheter for god dialog gjennom digitale virkemidler og personlig oppfølging (NAV)

Gjennomført

Deltakelse i likemannsprosjektet for å bidra til recovery og rusfrihet for mennesker som sliter med dette (NAV)

Gjennomføres

Servicegruppa tilbyr unge mennesker deltakelse i arbeidslivet sammen med arbeidsleder og utfører “grønne oppgaver” i Byggdrift (NAV)

Gjennomføres

Øremerkede tiltak og virkemidler for ungdomsgruppen i regi avv Talenthuset. Stort fokus p arbeid og skole som mål med oppfølging (NAV)

NAV har fått midler til prosjektet «sjef over egen økonomi» med mål om å styrke unges økonomiske kompetanse. Samarbeid med Ung- Arena og boligkontoret.

Biblioteket som møteplass på tvers av generasjoner og nasjoner (Kultur)

Gjennomføres og videreføres i 2020. Meråpent bibliotek har bidratt til økt aktivitet.

Generell integrering i kultur og foreningsliv. (Kultur)

Mange foreninger og lag har sterkt fokus på Folkehelse. Kontingentkassa fungerer godt i forhold til integrering. Multi er en viktig arena for integrering. Det samme gjelder klubben i Sannidal; Kalas.

 

Utlån av sommer- og vinterutstyr som sykler, ski, skøyter, redningsvester m.m. (Kultur)

Stor økning i utlån som også har avdekket behov for nytt og mer utstyr.

Kragerø kulturskole gir tilbud til barn og ungdom som er tilknyttet flyktningetjenesten (Kultur)

Gjennomføres i samarbeid med Flyktningetjenesten.

Tilrettelegge og oppfordre publikum og arrangører til å ta i bruk parkene våre i stedet for å bruke gatetun (Vei og park)

Gjennomført.

Aktiv bruk av relasjoner, markedskompetanse og tiltak for å hjelpe bedrifter med å ansette (NAV)

Gjennomføres og videreføres i 2020

Bidra til godkjenning/utarbeidelse av arealplaner og byggesaker som fremmer etableringer og godt bomiljø (Bygg og areal)

Tiltaket er en del av kommunal plansaksbehandling og følges opp fortløpende.

Sentrumsplanen og Kulturminneplanen er styringsredskap for utvikling i Sentrum (Kultur)

Det har ikke vært nok fokus på visjonene og tiltakene i Sentrumsplanen. Det arbeides videre med Kulturminneplanen.

Gode lokaliteter og møteplasser for kunst- og kulturformidling bidrar til et levende sentrum. (Kultur)

Kultur støtter Kragerø Faste Billedgalleri og Kragerø Kunstforening med årlig driftstilskudd. Biblioteket er også en aktør i kunst- og kulturformidlingen.

Etablere et godt samarbeid som kan synliggjøre samarbeid mot et felles mål. (Bygg og areal)

Det er ikke etablert egne samarbeidsarenaer med næringslivet. Virksomheten deltar på møter med næringsforeningen.

Innføre tiltak/rutiner knyttet til forbedringsområder Næringsvennlig kommune  (Samfunn)

Kommunalområdet er bevisst denne oppgaven og har drøftet ulike forbedringsområder. Følges opp fortløpende.

Samarbeid med næringsforening, omstillingsprogrammet og næringsutvikler i kommunen. Utveksling av nyttigbedriftsinformasjon for å kunne jobbe effektivt inn i markedet for å bistå med gode koblinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.   (NAV)

Jevnlige samarbeidsmøter og bedriftssafari.

Kultur er representert i Reiselivsprosjektet som en del av Omstillings-

programmet.  (Kultur)

Kultursjefen har deltatt.

Aktivt oppfordre drivere av landbruksarealer som mottar driftstilskudd om å ta i bruk ubenyttede dyrkbare arealer til produksjon. (Bygg og areal)

Følges opp fortløpende i landbruksforvaltningen

Ha en restriktiv holdning til å tillate omdisponering av dyrkbare arealer. (Bygg og areal)

Følges opp fortløpende i landbruksforvaltningen

Føre aktivt tilsyn med at driveplikten etter jordloven overholdes. (Bygg og areal)

Følges opp fortløpende i landbruksforvaltningen

Universell utformet sti rundt Tjenna på Kalstad prosjekteres og opparbeides (Miljø, VAR, Kultur)

Under arbeid

 

Utarbeide reguleringsplaner med bestemmelser som legger til rette for å

kunne nå målene. (Bygg og areal)

Tas opp i oppstartsmøter ved planinitiativ og foreslås lagt inn i bestemmelsene, f.eks ved utarbeidelsen av detaljregulering for Lindtvedt boligområde

Rullere Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetstiltak utføres ifølge Handlingsplan (Vei og park)

Prosessen er igangsatt, ute på høring 1. kv 2020. Arbeidet sluttføres våren 2020.

Unngå å tillate omdisponering av arealer som fører til at natur- og friluftsområder blir nedbygget.  (Bygg og areal)

Følges opp i oppstartsmøter ved planinitiativ og følges opp i saksbehandlingen av planforslag

Legge planmessig til rette for godkjenning av tiltak som kan bedre tilgjengelighet for allmennheten i friområdene.   (Bygg og areal)

Følges opp i oppstartsmøter ved planinitiativ og følges opp i saksbehandlingen av planforslag

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken gir mulighet til å søke om midler til gjennomføring av foreslåtte tiltak i planen (Miljø, Vei og park)

Ble utarbeidet tidlig i 2019. Midler til noen av tiltakene er bevilget under forutsetning at forvaltningsplanen godkjennes av Fylkesmannen.

Forvaltningsplan for nasjonalparken inneholder tiltak som utføres i 2019.

(Miljø i samarb. m/nasjonalparkforvalter)

Forvaltningsplan er utarbeidet og årets tilskuddsmidler er bevilget. Tiltak utføres fortløpende og rapporteres av nasjonalparkforvalter.

Samordning av informasjon og skilting på Jomfruland og Stråholmen.

(Miljø i samarb. m/nasjonalparkforvalter)

Arbeidsgrupper er i gang med å utarbeide sine forslag til informasjon og skilting.

Fyreiendommen på Jomfruland muliggjør en god formidlingsarena for nevnte opplevelsestilbud. (Kultur)

Det ble ikke avsatt investeringsmidler til Assistentboligen som var ment som et formidlingssenter. I stedet er det inngått avtale med Kragerø Kystlag som innreder boligen til Kystledhytte. Utover dette fungerer Fyrmester- boligen som er god arena og utstillingsvindu for kunstformidling for kunstnere med tilknytning til Kragerø.

Kystkultursenter i Tallakshavn realiseres gjennom samarbeid med Kragerø kystlag. (Kultur)

Restaureringen av Riggerbua er igangsatt i regi av Kragerø Kystlag og med tilskudd fra Kragerø kommune. I tillegg midler fra Norsk Kulturminnefond.

Tiltaksplan for Kragerøvassdraget inneholder tiltak som skal utføres i 2019 (Miljø)

Tiltaksplan 2016-2021 er vedtatt og igangsatt.

Prøvefiske i hummerreservatet for å øke kunnskap (Miljø)

Prøvefiske utføres årlig i september.

Strandrydding koordineres for å motvirke marin forsøpling (Miljø, Skjærg.tj. m.fl.)

Samarbeid med Bamble og Porsgrunn er etablert, søknad om finansiering av en koordinatorstilling ble avslått.

Plastavfall og plastbruk reduseres i kommunal virksomhet (Miljø)

Tiltaksplan er utarbeidet. Arbeidet videreføres i 2020.

Matsvinn i barnehager og helse/omsorg kartlegges og reduseres (Miljø)

Prosjektet er gjennomført.

 

Utarbeide gode verktøy, planer og rutiner for å få en mer forutsigbar drift og føringer for økonomiske prioriteringer (Vei og park

Gjennomføres og videreføres i 2020

Systematisk kompetanseheving og utvikling av medarbeidere er en del av

virksomhetsplan (NAV)

Kompetanseplan utarbeidet.

Aktivt oppfordre til økt bruk av elektronisk innsending av byggesøknader. (Bygg og areal)

Anbefaler bruk av de offentlige portaler som finnes.

Legge til rette for bedre selvbetjeningsløsninger tilgjengelig fra kommunens hjemmesider. (Bygg og areal)

Arbeidet videreføres, pågår kontinuerlig.

Velge elektronisk kommunikasjon både internt og eksternt der det er mulig. (Bygg og areal)

Velges når mulig.

All skriftlig informasjon skal foregår enten ved bruk av e-post, eller «svar ut» i Public 360. Relevant informasjon legges ut på hjemmesiden. (Vei og park)

Gjennomføres.

Ny kommunal nettside gjøres mer attraktiv i forhold til aktivitetskalender og foreningsregister, samt god informasjon om tjenester, aktiviteter og opplevelser innenfor kultur.   (Kultur)

Potensialet ikke godt nok utnyttet. Arbeidet videreføres.

Ha oppdaterte ROS-analyser på nødvendige områder innen egen virksomhet.

Gjennomføres, kontinuerlig arbeid.

Tilbakemelding